เลือกภาษา
close

บริการจัดการกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุน

ให้คุณจัดการกรมธรรม์ และไม่พลาดทุกบริการหลังการขายและสิทธิพิเศษจากพรูเด็นเชียล

จัดการกรมธรรม์ ออนไลน์ ด้วยตัวเอง

อยู่ที่ไหนก็วางแผนการลงทุนง่าย ๆ ด้วยปลายนิ้ว สะดวกสบาย ปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลา
arrow
PRUPolicy
ให้การจัดการกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุนเป็นเรื่องง่าย ออนไลน์ ผ่านเวปไซด์ สะดวก ครบ
arrow
PRUServices@Pulse
ให้การจัดการกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุนเป็นเรื่องง่าย ผ่านช่อง ทางแอปพลิเคชันออนไลน์ Pulse ง่าย สะดวก

คุณต้องการเปลี่ยนแปลง  กรมธรรม์ใช่ไหม

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้เอาประกันภัยสามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลกรมธรรม์ได้ดังนี้

 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เปลี่ยนชื่อ สกุล เปลี่ยนที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และลายมือชื่อ

 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์ หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

 • การเปลี่ยนแปลงวิธีการขอรับเงินคืนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

 • การขอออกกรมธรรม์ใหม่ แทนกรมธรรม์ที่สูญหาย

(ค่าธรรมเนียมในการออกเล่มกรมธรรม์ 150 บาท กรณีไม่ได้ออกเล่มกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์)

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง

(กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 1. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลที่ออกโดยราชการ (กรณีเปลี่ยนชื่อ สกุลของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัย)

 2. ทะเบียนบ้าน (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์)

 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนาจปกครอง หากผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ (กรณีขอรับเงินคืนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน และถูกต้อง

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ได้ทาง

 1. แอปพลิเคชัน PULSE ดาวน์โหลด

  • เปลี่ยนที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

  • ข้อมูลผู้รับประโยชน์

  • เปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันภัย

 2. PRUConnect โดยเพิ่มเพื่อนใน LINE Official Account Prudential Thailand

  • เปลี่ยนอีเมล หมายเลขโทรศัพท์

  • เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินคืนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

 3. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 4. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  4.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 – 17.00 น.

  4.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  4.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การขอยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลา (Free Look Period)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามบทบัญญัติทั่วไปของกรมธรรม์ประกันชีวิตสามัญ หมวดที่ 5 “สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์” นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ (Free Look Period) หากผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือถอนเงินจากกรมธรรม์ หรือสับเปลี่ยนกองทุนแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์นี้   

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 5. กรมธรรม์ประกันชีวิตต้นฉบับ (กรณีไม่ได้เลือกรับกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์) หากกรมธรรม์ประกันชีวิตต้นฉบับสูญหายต้องใช้สำเนาบันทึกประจำวันแจ้งความแทน

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ในกรณีที่บริษัทฯได้รับใบคำร้องก่อนเวลา 16.00 น. บริษัทฯ จะดำเนินการขายหน่วยลงทุน ในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว หากบริษัทฯ ได้รับใบคำร้องภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับใบคำร้องในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับใบคำร้อง

ลูกค้าสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

ชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. ผู้เอาประกันภัยสามารถดำเนินการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได้ โดยเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษนี้จะต้องเป็นไปตามเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ และขั้นสูงตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากกรมธรรม์อยู่ในช่วงหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถใช้สิทธิชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได้

 2. บริษัทฯ จะนำเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษไปซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯ ทราบผลการชำระเบี้ยประกันภัย และได้รับค่าเบี้ยประกันภัยครบเต็มจำนวน รวมทั้งได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครบถ้วน และบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมแล้ว

หมายเหตุ

กรณีชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค ดร๊าฟ หรือวิธีอื่นใดจะถือว่าบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรียกเก็บเงินสดได้แล้ว อย่างไรก็ตาม วิธีการชำระเบี้ยประกันภัยต้องเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. ใบคำร้องเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 4. หลักฐานการจ่ายเงิน

 5. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (กรณีแบบประเมินหมดอายุ) ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการในกรณีที่บริษัทฯได้รับใบคำร้องก่อนเวลา 16.00 น. บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุน ในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว หากบริษัทฯ ได้รับใบคำร้องภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับใบคำร้องในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับใบคำร้อง

ลูกค้าสามารถทำรายการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได้ทาง

 1. ผ่านแอปพลิเคชัน PULSE ดาวน์โหลด

 2. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 3. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  3.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  3.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  3.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การขอเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยหลัก จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติม (สำหรับกรมธรรม์แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดเท่านั้น)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิขอลดเบี้ยประกันภัยหลัก ขอลดหรือยกเลิกเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม ขอเพิ่มเบี้ยประกันภัยหลักภายหลังใช้สิทธิลดเบี้ยประกันภัยหลัก ขอเพิ่ม/ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยของเบี้ยประกันภัยหลัก ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ การขอเพิ่ม/ลด หรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

 2. ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถใช้สิทธิเพิ่มเบี้ยประกันภัยหลักได้ เว้นแต่เคยใช้สิทธิลดเบี้ยประกันภัยหลัก ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์ที่จะกลับมาชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพิ่มขึ้น เบี้ยประกันภัยหลักภายหลังจากปรับเพิ่มขึ้นจะต้องไม่เกินกว่าเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระเข้ามาครั้งแรกตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์

 3. การใช้สิทธิลดเบี้ยประกันภัยหลัก อาจจะมีผลทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้โบนัสพิเศษ และ/หรือสิทธิของการมีผลบังคับอย่างต่อเนื่องกรณีมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ไม่เพียงพอสำหรับชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์สิ้นสุดลง (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 4. การขอเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยหลัก ขอเพิ่ม/ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยของเบี้ยประกันภัยหลัก รวมถึงขอเพิ่มสัญญาเพิ่มเติม จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ขั้นต่ำ และขั้นสูงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาตรวจสุขภาพ และขอเอกสารเพิ่มเติมตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเอง

 5. การขอเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยหลัก และ/หรือขอเพิ่มสัญญาเพิ่มเติมไม่สามารถดำเนินการได้ในระหว่างหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. ใบคำร้องเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 4. คำแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันภัย (กรณีขอเพิ่มสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย) ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน และถูกต้อง

ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยหลัก จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติมได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิขอเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัยได้ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด การขอเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย ไม่สามารถดำเนินการได้ในระหว่างหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. ใบคำร้องเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน และถูกต้อง

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยได้ทาง

 1. ผ่านแอปพลิเคชัน PULSE ดาวน์โหลด

 2. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 3. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  3.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  3.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  3.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุน (สำหรับกรมธรรม์แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดเท่านั้น)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้เอาประกันภัยสามารถขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุน โดยระบุจำนวนร้อยละที่ต้องการลงทุนในแต่ละกองทุนเป็นจำนวนเต็ม โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และระบุจำนวนกองทุนรวมไม่เกิน 10 กองทุน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุนจะมีผลกับเบี้ยประกันภัยที่บริษัทฯ ได้รับชำระหลังจากดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุนเรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. ใบคำร้องเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 4. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (กรณีแบบประเมินหมดอายุ) ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการในกรณีที่บริษัทฯได้รับใบคำร้องก่อนเวลา 16.00 น. บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำร้องภายในวันที่ได้รับใบคำร้อง หากบริษัทฯ ได้รับใบคำร้องภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับใบคำร้องในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับใบคำร้อง

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุนได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (สำหรับกรมธรรม์แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดเท่านั้น)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. ผู้เอาประกันภัยสามารถขอใช้สิทธิการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ทั้งนี้ การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลัก อาจจะมีผลทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้โบนัสพิเศษ และ/หรือสิทธิของการมีผลบังคับอย่างต่อเนื่องกรณีมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ไม่เพียงพอสำหรับชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์สิ้นสุดลง (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 2. หากภายใต้กรมธรรม์มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถใช้สิทธิหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพียงอย่างเดียวได้

 3. ในกรณีที่มีสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ที่ไม่ใช่สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างหยุดพักการชำระเบี้ยประกันภัยหลักที่แนบอยู่กับกรมธรรม์นี้ สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวจะสิ้นผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมภายในระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัย

 4. ขณะที่กรมธรรม์อยู่ในช่วงหยุดพักการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถใช้สิทธิชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ เปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย เปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย และ/หรือเพิ่มสัญญาเพิ่มเติมได้

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. ใบคำร้องเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน และถูกต้อง

ลูกค้าสามารถขอหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การขอกลับมาชำระเบี้ยประกันภัย (สำหรับกรมธรรม์แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดเท่านั้น)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. กรณีขอกลับมาชำระเบี้ยประกันภัยภายหลังจากการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลัก ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (ถ้ามี) จำนวน 1 งวด (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระ 2 งวด)

 2. ในกรณีผู้เอาประกันภัยเคยใช้สิทธิหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมเพียงอย่างเดียว ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยเพื่อการออม จำนวน 1 งวด

 3. บริษัทฯ จะนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯ ทราบผลการชำระเบี้ยประกันภัย และได้รับค่าเบี้ยประกันภัยครบเต็มจำนวน รวมทั้งได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครบถ้วน

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. ใบคำร้องเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 4. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (กรณีแบบประเมินหมดอายุ) ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ในกรณีที่บริษัทฯได้รับใบคำร้องก่อนเวลา 16.00 น. บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุน ในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว หากบริษัทฯ ได้รับใบคำร้องภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับใบคำร้องในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับใบคำร้อง

ลูกค้าสามารถขอกลับมาชำระเบี้ยประกันภัยได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การต่ออายุกรมธรรม์ (สำหรับกรมธรรม์แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดเท่านั้น)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (ถ้ามี) จำนวน 1 งวด (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระ 2 งวด) และชำระหนี้สินกรมธรรม์ (ถ้ามี)

 2. การขอต่ออายุกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยสามารถกระทำได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาตรวจสุขภาพ และขอเอกสารเพิ่มเติมตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเอง

 3. บริษัทฯ จะนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯ ทราบผลการชำระเบี้ยประกันภัย และได้รับค่าเบี้ยประกันภัยครบเต็มจำนวน รวมทั้งได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครบถ้วน และบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการต่ออายุกรมธรรม์แล้ว

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. ใบคำร้องเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 4. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (กรณีแบบประเมินหมดอายุ) ดาวน์โหลด

 5. คำแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน และถูกต้อง

ลูกค้าสามารถขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การเวนคืนกรมธรรม์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่ตามกรมธรรม์ ซึ่งจะทำให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ

 2. บริษัทจะคืนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ รวมกับ ค่าการประกันภัยตามจำนวนวันที่ยังมิได้ให้ความคุ้มครอง (ถ้ามี) ทั้งนี้ อาจมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินออกจากกรมธรรม์ตามอัตราที่ระบุอยู่ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ หากมีหนี้สินใดๆ คงค้างภายใต้กรมธรรม์นี้ จำนวนหนี้สินดังกล่าวจะถูกหักออกจากมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

 3. หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งกองทุนรวมในประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อน และบริษัทฯ จะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศในภายหลัง ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อควรทราบสำหรับการเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญา

 1. จำนวนเงินเวนคืนกรมธรรม์ที่จะได้รับคืนนั้น จะเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายไปแล้ว โดยเฉพาะในปีแรกๆ ของการทำประกันชีวิต

 2. การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ จะทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นเนื่องจากอายุที่มากขึ้น รวมถึงการพิจารณาผลของสุขภาพ

 3. ผู้เอาประกันจะเสียโอกาสในการได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งสิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับเดิมอย่างต่อเนื่อง

 4. ในการทำสัญญาประกันชีวิตฉบับใหม่ ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผย และแถลงข้อความจริงต่อบริษัทประกันภัยรายใหม่ โดยบริษัทอาจใช้สิทธิโต้แย้ง หรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันชีวิตได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ ในกรณีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพฉบับใหม่ เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลารอคอย และสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยจะต้องเริ่มนับใหม่

 5. หากคุณจำเป็นต้องการการเวนคืนกรมธรรม์ เพราะไม่สะดวกในการชำระเบี้ยฯ อาจเลือกใช้สิทธิหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลัก ตามเงื่อนไขของแบบประกัน โดยกรมธรรม์จะยังมีผลบังคับตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีเพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. ใบคำร้องเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุน สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 5. กรมธรรม์ประกันชีวิตต้นฉบับ (กรณีไม่ได้เลือกรับกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์) หากเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตต้นฉบับสูญหาย ต้องใช้สำเนาบันทึกประจำวันแจ้งความแทน

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: กรณีที่บริษัทฯ ได้รับใบคำร้องก่อนเวลา 16.00 น. บริษัทฯ จะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯ อนุมัติคำร้องเรียบร้อยแล้ว หากบริษัทฯ ได้รับใบคำร้องภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับใบคำร้องในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับใบคำร้อง

ลูกค้าสามารถขอเวนคืนกรมธรรม์ได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การถอนเงินจากกรมธรรม์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. ผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นใบคำร้องเพื่อขอถอนเงินจากกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการขายหน่วยลงทุนที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาวันแรกที่สามารถทำรายการได้ถัดจากวันที่บริษัทได้รับใบคำร้องและอนุมัติ ทั้งนี้ อาจมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ตามอัตราที่ระบุอยู่ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

 2. จำนวนเงินขั้นต่ำในการถอนแต่ละครั้งจะต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท นอกจากนี้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์หลังการถอนจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 10,000 บาท โดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทฯ ได้รับใบคำร้อง

 3. ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุจำนวนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนที่ต้องการขายคืนเป็นอัตราร้อยละ หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน และระบุจำนวนกองทุนรวมที่ต้องการถอนไม่เกิน 10 กองทุน

 4. หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งกองทุนรวมในประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อน และบริษัทฯ จะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศในภายหลัง ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

 5. การถอนเงินจากกรมธรรม์ อาจจะมีผลทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้โบนัสพิเศษ และ/หรือสิทธิของการมีผลบังคับอย่างต่อเนื่องกรณีมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ไม่เพียงพอสำหรับชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์สิ้นสุดลง (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กาหนด

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. ใบคำร้องเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุน สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: กรณีที่บริษัทฯ ได้รับใบคำร้องก่อนเวลา 16.00 น. บริษัทฯ จะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว หากบริษัทฯ ได้รับใบคำร้องภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับใบคำร้องในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับใบคำร้อง

ลูกค้าสามารถขอถอนเงินออกจากกรมธรรม์ได้ทาง

 1. ผ่านช่องทางออนไลน์ PRUPolicy ได้ที่ https://prupolicy.prudential.co.th

 2. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 3. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  3.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 – 17.00 น.

  3.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  3.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

 

การสับเปลี่ยนกองทุน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้เอาประกันภัยสามารถขอสับเปลี่ยนกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากกองทุนหนึ่งไปยังกองทุนอื่นที่เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน โดย

 1. ระบุจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแต่ละกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนออกเป็นอัตราร้อยละ หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน

 2. ระบุจำนวนร้อยละของกองทุนปลายทางแต่ละกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้าเป็นจำนวนเต็ม โดยต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และระบุจำนวนกองทุนรวมไม่เกิน 10 กองทุน

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. ใบคำร้องเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุน สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 4. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (กรณีแบบประเมินหมดอายุ) ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการกรณีที่บริษัทฯ ได้รับใบคำร้องก่อนเวลา 16.00 น. บริษัทฯ จะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว หากบริษัทฯ ได้รับใบคำร้องภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับใบคำร้องในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับใบคำร้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการที่บริษัทฯ ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแต่ละกองทุนเรียบร้อยแล้ว

ลูกค้าสามารถขอสับเปลี่ยนกองทุนได้ทาง

 1. ช่องทางออนไลน์ PRUPolicy ได้ที่ https://prupolicy.prudential.co.th

 2. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 3. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  3.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 – 17.00 น.

  3.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  3.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้กับบุคคลอื่น เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ผู้รับโอนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

 2. ผู้รับโอนที่เป็นนิติบุคคล

 3. ผู้รับโอนที่มีสัญชาติ ประเทศเกิดที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมีหน้าที่เสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกา

 4. ผู้รับโอนที่มีสัญชาติตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกำหนด เช่น รัสเซีย เบลารุส

หลังจากการโอนสิทธิประโยชน์เตามกรมธรรม์ ผู้รับโอนมีสิทธิต่างๆ ในกรมธรรม์ ดังนี้

 • รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เช่น การรับเงินจากการจ่ายเงินปันผลของกองทุน การถอนเงินจากกรมธรรม์ การเวนคืนกรมธรรม์ หรือเงินครบกำหนดตามสัญญาประกันชีวิต เป็นต้น

 • สิทธิในกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ การขอถอนเงินจากกรมธรรม์ การสับเปลี่ยนกองทุน หรือการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ เป็นต้น

 • การลงนามในใบคำร้องต่างๆ จะต้องลงนามร่วมกันทั้งผู้รับโอน และผู้เอาประกันภัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เอาประกันภัย (กรณีผู้โอนยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงการโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ดาวน์โหลด

 2. เอกสารของผู้โอน ประกอบด้วย

  2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้โอนยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  2.3 เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

  บันทึกข้อตกลงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้โอน และ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้โอนยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

 3. เอกสารของผู้รับโอน ประกอบด้วย

  3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  3.2 เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

บันทึกข้อตกลงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้รับโอน

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน และถูกต้อง

ลูกค้าสามารถขอโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การยกเลิกโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้รับโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอยกเลิกโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ โดยสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะกลับไปยังผู้เอาประกันภัย

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงยกเลิกการโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ดาวน์โหลด

 2. เอกสารของผู้โอน ประกอบด้วย

  2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้โอนยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  2.3 เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

       บันทึกข้อตกลงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้โอน และ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือ ผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้โอนยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

 1. เอกสารของผู้รับโอน ประกอบด้วย

  3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  3.2 เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

บันทึกข้อตกลงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้รับโอน

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

กรณีผู้รับโอนเสียชีวิต

ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อทำการยกเลิกการโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ โดยสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะกลับไปยังผู้เอาประกันภัย

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. สำเนาใบมรณบัตรของผู้รับโอนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน และถูกต้อง

ลูกค้าสามารถขอยกเลิกการโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การทบทวนแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะต้องทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test) ก่อนการลงทุน และต้องมีการทบทวนแบบประเมินความเหมาะสมดังกล่าว อย่างน้อย ทุกๆ 2 ปี นับจากการทำแบบประเมินครั้งล่าสุด

บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือในการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้คำแนะนำ หรือให้บริการสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อไป

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ในกรณีที่บริษัทฯได้รับใบคำร้องก่อนเวลา 16.00 น. บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำร้องภายในวันที่ได้รับใบคำร้อง หากบริษัทฯ ได้รับใบคำร้องภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับใบคำร้องในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับใบคำร้อง

ลูกค้าสามารถทบทวนแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนได้ทาง

 1. ช่องทางออนไลน์ PRUPolicy ได้ที่ https://prupolicy.prudential.co.th

 2. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 3. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  3.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 – 17.00 น.

  3.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  3.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

คำอธิบายมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการหลีกเลี่ยงภาษีในระดับสากล รัฐบาลทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้นำข้อกำหนดในการเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลแบบใหม่มาบังคับใช้ เรียกว่า มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard - CRS) ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงิน มีหน้าที่เก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลทางการเงินและนำส่งกรมสรรพากร  จากนั้นกรมสรรพากรจะแลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกค้ากับประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมตามข้อกำหนด CRS

บริษัทฯ ในฐานะสถาบันการเงินจึงมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลของลูกค้าผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศที่เข้าเป็นสมาชิก CRS โดยลูกค้ามีหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในแบบฟอร์มรับรองตนเองฯ และนำส่งให้แก่บริษัทฯ และหากข้อมูลที่เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ทางภาษีของท่านเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยนำส่งแบบฟอร์มรับรองตนเองฯ ที่ปรับปรุงข้อมูลแล้วให้แก่บริษัทฯภายใน 30 วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ หากท่านไม่แน่ใจในสถานะถิ่นที่อยู่ทางภาษีของท่าน หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกรุณาขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางภาษีหรือหน่วยงานด้านภาษีของท่าน หรือท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ทางภาษีเบื้องต้น ได้ที่ https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/