เลือกภาษา
close

ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครองความมั่งคั่ง
Wealth Protection Excellence

ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือก อบรม ฝึกฝน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นพิเศษ เพื่อส่งมอบความคุ้มครองความมั่งคั่งให้ลูกค้าผ่านการวิเคราะห์ความจำเป็นแบบองค์รวมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันควบการลงทุนให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม​

รุ่นที่ 3

arrow
วิชิต แก้ววิไลย์
ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครองความมั่งคั่ง
(Wealth Protection Excellence)

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5901034792

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 102207

คุณวุฒิ: COT 2022 / MDRT 2020, 2023

ติดต่อ: 0896922555