เลือกภาษา
close

จัดการแผนกรมธรรม์ของคุณได้ที่นี่

เพียงทำตามคำแนะนำที่ละขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนแปลงและอัปเดตข้อมูลกรมธรรม์ของคุณด้วยตนเอง

คุณต้องการเปลี่ยนแปลง กรมธรรม์ใช่ไหม

การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์
สําหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตของพรูเด็นเชียล สามารถดำเนินการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ผ่านช่องทาง PRUConnect หรือจัดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ เพื่อดําเนินการ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน และ ยังได้รับสิทธิตามกรมธรรม์ เหมือนเดิม

รายละเอียดเบื้องต้นสำหรับช่องทางการขอกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์

 • กู้ผ่าน PRUConnect : สะดวก ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องส่งเอกสารทางการเงิน
 • ติดต่อ พรูเด็นเชียลประกันชีวิต สํานักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8:30 - 17.00 น. หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายัง เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

หมายเหตุ:

 • กรณีดําเนินการผ่านทาง PRUConnect ใช้ระยะเวลาภายใน 2 วันทําการ
 • กรณีดําเนินการผ่านการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือส่งเอกสารด้วยตนเองที่สํานักงานใหญ่ ใช้ระยะเวลาภายใน 5 วันทําการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การขอยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลา (Free Look Period)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตาม บทบัญญัติทั่วไปของกรมธรรม์ประกันชีวิตสามัญ หมวดที่ 5 “สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์” นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ (Free Look Period) หากผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิของตนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์นี้แล้ว ผู้เอาประกันภัยจะไม่มีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์นี้ 

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบฟอร์มขอแก้ไข การยกเลิกกรมธรรม์ ดาวน์โหลด
2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย
กรณีผู้เยาว์ : เพิ่มสําเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ พร้อมทั้ง บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้
3. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง
(ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริงสูญหายต้องใช้สำเนาบันทึกประจำวันแจ้งความ)

หากท่านประสงค์ขอแก้ไขเพื่อใช้สิทธิตามกรมธรรม์ และยังไม่เคยทำการยืนยันตัวตนกับบริษัทฯ มาก่อน บริษัทฯ จะส่ง SMS พร้อมลิงค์ เพื่อให้ท่านทำการยืนยันตัวตนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการดำเนินการดังกล่าวให้แก่ท่านต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

การขอเวนคืนกรมธรรม์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้ โดยเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขและเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นๆ  

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิขอเวนคืนกรมธรรม์เพื่อรับมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ประกันภัย ดาวน์โหลด
(โปรดรับคำแนะนำจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่เพื่อซื้อประกันใหม่ได้ที่ด้านหลังของแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิในการไม่ริบเงิน)
2. สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย
กรณีผู้เยาว์ : เพิ่มสําเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ พร้อมทั้ง บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้
3. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง
(ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริงสูญหายต้องใช้สำเนาบันทึกประจำวันแจ้งความ)
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีชื่อผู้เอาประกันภัยพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

หากท่านประสงค์ขอแก้ไขเพื่อใช้สิทธิตามกรมธรรม์ และยังไม่เคยทำการยืนยันตัวตนกับบริษัทฯ มาก่อน บริษัทฯ จะส่ง SMS พร้อมลิงค์ เพื่อให้ท่านทำการยืนยันตัวตนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการดำเนินการดังกล่าวให้แก่ท่านต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 20 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU) / กรมธรรม์แบบขยายเวลา (ETI)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

กรณีที่กรมธรรม์มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ หากผู้เอาประกันภัยต้องการที่จะไม่ชำระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป แต่ยังต้องการความคุ้มครองอยู่ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอใช้สิทธิเปลี่ยนกรมธรรม์นั้น เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือขอเปลี่ยนเป็นประกันภัยแบบขยายเวลาได้

กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

กรมธรรม์แบบขยายเวลา

ระยะเวลาความคุ้มครองเป็นไปตามสัญญาเดิม

ระยะเวลาความคุ้มครองเป็นไปตามระยะเวลาที่กรมธรรม์แปลงเป็นกรมธรรม์ขยายเวลา ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์

จำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเท่ากับมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม

 • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาตามมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรือ

 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดระยะเวลาที่ขยาย บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ขยาย บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ เวลาที่แปลงกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเพิ่มเติม ประสงค์ขอใช้สิทธิมูลค่าตามกรมธรรม์ประกันภัย ขอเปลี่ยนแปลงเป็น กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ/ประกันภัยแบบขยายเวลา ดาวน์โหลด
2. สำเนาบัตรประชาชนรับรองโดยผู้เอาประกันภัย
ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

หากผู้เอาประกันภัยมีหนี้ค้างชำระตามกรมธรรม์ บริษัทฯ จะหักเงินจำนวนหนี้ดังกล่าวจากเงินค่าเวนคืนก่อนทำการคำนวณสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

การขอเอาประกันภัยเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ผลประโยชน์หรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม

ข้อตกลงและเงื่อนไข

สำหรับกรมธรรม์ประเภทสามัญ ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติมที่มีอยู่ได้

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเพิ่มเติม ประสงค์ขอเอาประกันภัยเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ ดาวน์โหลด
2. สำเนาบัตรประชาชนรับรองโดยผู้เอาประกันภัย
ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้
3. ผลตรวจสุขภาพ (ตามหลักเกณฑ์การซื้อสัญญาเพิ่มเติม)

หมายเหตุ

1. ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมกรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม
2. การดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ออกบันทึกสลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์ โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่เบี้ยประกันภัยครบกำหนดชำระในงวดถัดไป

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงลดจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การเปลี่ยนแปลงลดจำนวนเงินเอาประกันภัยจากกรมธรรม์เดิม ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระค่าเปลี่ยนแปลงลดจำนวนเงินเอาประกันภัย 150 บาท

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติม ประสงค์ขอลดจำนวนเงินเอาประกันภัย ดาวน์โหลด
2. สำเนาบัตรประชาชนรับรองโดยผู้เอาประกันภัย
ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

หมายเหตุ การดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ออกบันทึกสลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์ โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่เบี้ยประกันภัยครบกำหนดชำระในงวดถัดไป

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เปลี่ยนชื่อ สกุล เปลี่ยนที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

- การเปลี่ยนวิธีการชำระเบี้ยประกันภัย (งวดการชำระเบี้ยประกันภัย)

- การขอออกกรมธรรม์ใหม่ (แทนกรมธรรม์ที่สูญหาย)

- การขอรับเงินคืนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเพิ่มเติม ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ ดาวน์โหลด
2. สำเนาบัตรประชาชนรับรองโดยผู้เอาประกันภัย 
ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

หมายเหตุ: หากผู้เอาประกันภัยต้องการขอรับเงินคืนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์โดยการโอนเงิน ผ่านธนาคารโปรดส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

 

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่าน แอปพลิเคชัน PULSE ดาวน์โหลด

- ข้อมูลส่วนตัวชื่อ สกุล เปลี่ยนที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

- ข้อมูลผู้รับประโยชน์หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

- ข้อมูลวิธีการชำระเบี้ยประกันภัย (งวดการชำระเบี้ยประกันภัย)

 

หรือ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่านทาง PRUConnect @PrudentialThailand

- เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล

- เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินคืนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

การตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์บนช่องทางออนไลน์ได้ 3 ช่องทางดังนี้
1. เว็บไซด์ PRUPolicy
2. PRUConnect บน LINE Official Account
3. PRUServices @Pulse ผ่าน Pulse แอปพลิเคชัน

การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยหรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

สำหรับกรมธรรม์ประเภทสามัญที่ขาดอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ขาดอายุ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอต่ออายุกรมธรรม์ ได้ตามวิธีดังนี้

วิธีที่ 1 ชำระเบี้ยประกันภัยที่ขาดชำระทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณเบี้ยประกันอีกร้อยละ 2 ต่อปี
วิธีที่ 2 เลื่อนวันเริ่มต้นแห่งสัญญาประกันภัยออกไป เท่ากับระยะเวลาที่กรมธรรม์ขาดอายุโดยผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยในอัตราตามอายุของผู้เอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นใหม่ของสัญญาประกันภัย พร้อมค่าแตกต่างของเบี้ยประกันภัย (ถ้ามี)

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบฟอร์มคำแถลงสุขภาพ ดาวน์โหลด
2. สำเนาบัตรประชาชนรับรองโดยผู้เอาประกันภัย
ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้
3. เอกสารการตรวจสุขภาพ ผลตรวจ Anti-HIV (ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการต่ออายุกรมธรรม์)
4. ประวัติผลการตรวจสุขภาพ (ถ้ามี)

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

การจ่ายเงินคืนตามเงื่อนไข

9.1 การจ่ายเงินคืนตามเงื่อนไข (Condition Bonus)

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. กรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ

 2. บริษัทฯ จะจ่ายครบรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น จ่ายทุกสิ้นปีกรมธรรม์ ปีที่ 3 ปีที่ 6 ปีที่ 9 เป็นต้น

 3. กรณีมีหนี้สินตามกรมธรรม์ บริษัทฯ จะหักหนี้สินพร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างชำระก่อน จึงจะจ่ายเงินจำนวนที่เหลือ (ถ้ามี)

 • ระยะเวลาดำเนินการ

บริษัทฯ จะจ่ายเงินคืนตามเงื่อนไขสัญญาฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันครบรอบปีกรมธรรม์ ไปยังผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเป็นเช็ค A/C Payee ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือกรณีผู้เอาประกันภัยต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐานเพิ่มเติม

9.2 การจ่ายเงินครบกำหนดสัญญา (Maturity) / เงินปันผล ( Par)

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัทฯ จะจ่ายให้ ณ วันที่กรมธรรม์อายุครบกำหนดตามสัญญา (ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันสิ้นสุดสัญญาฯ) พร้อมเงินปันผล* ณ วันครบกำหนดสัญญา
หมายเหตุ* บริษัทฯ จะประกาศอัตราเงินปันผลสำหรับแบบประกันชนิดมีเงินปันผล ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 • ระยะเวลาดำเนินการ

บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาหรือเงินปันผล ภายใน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดสัญญา ไปยังผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเป็นเช็ค A/C Payee ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือกรณีผู้เอาประกันภัยต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐานเพิ่มเติม 

9.3 การจ่ายเงินบำนาญตามเงื่อนไข (Retirement Benefit)

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข

ช่วงที่ 1 บริษัทฯ จะจ่ายเงินบำนาญร้อยละ 15 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60-74 ปี ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. กรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ

 2. กรณีมีเงินบำนาญที่ผู้เอาประกันภัยได้รับในแต่ละปีมีจำนวนน้อยกว่า 3,000 บาท บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่าเวนคืนหลังจากหักหนี้สินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

ช่วงที่ 2 ผู้เอาประกันภัยพิสูจน์การมีชีวิตอยู่ รับเงินบำนาญร้อยละ 15 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 75–85 ปี

 • เอกสารที่จำเป็น

 1. หนังสือยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่ และขอรับเงินบำนาญที่กรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน (ออกโดยพรูเด็นเชียล ประกันชีวิตประเทศไทยทางบริษัทฯจะทำการจัดส่งให้ทางจดหมาย)

 2. สำเนาบัตรประชาชนรับรองโดยผู้เอาประกันภัย
  ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

 3. ทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย

 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีชื่อผู้เอาประกันภัย