เลือกภาษา
close

จัดการแผนกรมธรรม์ของคุณได้ที่นี่

เพียงทำตามคำแนะนำที่ละขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนแปลงและอัปเดตข้อมูลกรมธรรม์ของคุณด้วยตนเอง

คุณต้องการเปลี่ยนแปลง กรมธรรม์ใช่ไหม

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้เอาประกันภัยสามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลกรมธรรม์ได้ดังนี้

 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เปลี่ยนชื่อ สกุล เปลี่ยนที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือชื่อ

 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

 • การเปลี่ยนแปลงวิธีการขอรับเงินคืนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

 • การขอออกกรมธรรม์ใหม่ แทนกรมธรรม์ที่สูญหาย

(ค่าธรรมเนียมในการออกเล่มกรมธรรม์ 150 บาท กรณีไม่ได้ออกเล่มกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์)

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง
  (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 1. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลที่ออกโดยราชการ (กรณีเปลี่ยนชื่อ สกุลของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัย)

 2. ทะเบียนบ้าน (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์)

 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนาจปกครอง หากผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ (กรณีขอรับเงินคืนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ:  ประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ได้ทาง

 1. แอปพลิเคชัน PULSEดาวน์โหลด

  • เปลี่ยนที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

  • ข้อมูลผู้รับประโยชน์

  • เปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันภัย

 2. PRUConnectโดยเพิ่มเพื่อนในLINE Official Account Prudential Thailand

  • เปลี่ยนอีเมล หมายเลขโทรศัพท์

  • เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินคืนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

 3. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 4. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  4.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 – 17.00 น.

  4.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  4.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การขอยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลา (Free Look Period)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามบทบัญญัติทั่วไปของกรมธรรม์ประกันชีวิตสามัญ หมวดที่ 5 “สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์” นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ (Free Look Period) หากผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์นี้แล้ว ผู้เอาประกันภัยจะไม่มีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์นี้

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 4. กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับจริง (กรณีไม่ได้เลือกรับกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์) หากกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับจริงสูญหายต้องใช้สำเนาบันทึกประจำวันแจ้งความแทน

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ:  ประมาณ 15 วันทําการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน

ลูกค้าสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิขอเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยได้ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน และถูกต้อง

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ย ได้ทาง

 1. ผ่านแอปพลิเคชัน PULSE ดาวน์โหลด

 2. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 3. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  3.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  3.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  3.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การขอเอาประกันภัยเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ หรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม

ข้อตกลงและเงื่อนไข

สำหรับกรมธรรม์ประเภทสามัญ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม ยกเลิกหรือ/ เปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติมที่มีอยู่ได้ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 4. คำแถลงสุขภาพเพิ่มเติม (กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

หมายเหตุ

 1. ผู้เอาประกันจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม

 2. การดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ออกบันทึกสลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์ โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่เบี้ยประกันภัยครบกำหนดชำระในงวดถัดไป

 3. บริษัทฯ อาจพิจารณาตรวจสุขภาพ และขอเอกสารเพิ่มเติมตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเอง

ลูกค้าสามารถขอเอาประกันภัยเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ หรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การขอลดทุนเอาประกันภัย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิขอลดทุนประกันภัยที่มีอยู่ได้ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) สำหรับกรณีขอรับเงินคืนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 15 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

หมายเหตุ

 1. การเปลี่ยนแปลงลดจำนวนเงินเอาประกันภัยจากกรมธรรม์เดิม ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระค่าเปลี่ยนแปลงลดจำนวนเงินเอาประกันภัย 150 บาท

 2. การดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ออกบันทึกสลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์ โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่เบี้ยประกันภัยครบกำหนดชำระในงวดถัดไป

ลูกค้าสามารถขอลดทุนเอาประกันภัยได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การขอต่ออายุกรมธรรม์/การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. กรมธรรม์ประเภทสามัญที่ขาดอายุไม่เกิน 5ปี (นับจากวันที่ขาดอายุ)

 2. การต่ออายุกรมธรรม์ โดยชำระเบี้ยประกันภัยที่ขาดชำระทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2ต่อปี

 3. การต่ออายุกรมธรรม์ โดยเลื่อนวันเริ่มต้นแห่งสัญญาประกันภัยออกไปเท่ากับระยะเวลาที่กรมธรรม์ขาดอายุ โดยผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยในอัตราตามอายุของผู้เอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นใหม่ของสัญญาประกันภัยพร้อมค่าแตกต่างของเบี้ยประกันภัย (ถ้ามี)

 4. บริษัทฯ อาจพิจารณาตรวจสุขภาพ และขอเอกสารเพิ่มเติมตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเอง

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. คำแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันภัย (กรณีขอต่ออายุกรมธรรม์ ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

 1. ค่าเบี้ยประกันภัยพร้อมค่าเบี้ยปรับ

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

ลูกค้าสามารถขอต่ออายุเพื่อกลับคืนสถานะกรมธรรม์ได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การเวนคืนกรมธรรม์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญากรมธรรม์ในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับได้

 2. บริษัทจะคืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์รวมกับผลประโยขน์อื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากมีหนี้สินใดๆ คงค้างภายใต้กรมธรรม์นี้ จำนวนหนี้สินดังกล่าวจะถูกหักออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

ข้อควรทราบสำหรับการเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญา

 1. จำนวนเงินเวนคืนที่จะได้รับคืนนั้น จะเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายไปแล้ว โดยเฉพาะในปีแรกๆ ของการทำประกันชีวิต

 2. การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ จะทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นเนื่องจากอายุที่มากขึ้น รวมถึงการพิจารณาผลของสุขภาพ

 3. ผู้เอาประกันจะเสียโอกาสในการได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งสิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับเดิมอย่างต่อเนื่อง

 4. ในการทำสัญญาประกันชีวิตฉบับใหม่ ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยและแถลงข้อความจริงต่อบริษัทประกันภัยรายใหม่ โดยบริษัทอาจใช้สิทธิโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันชีวิตได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ ในกรณีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพฉบับใหม่ เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลารอคอยและสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยจะต้องเริ่มนับใหม่

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. คำร้องขอใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (หากผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 5. เล่มกรมธรรม์ต้นฉบับ (กรณีสูญหาย ใช้ใบแจ้งความแทน)

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 20 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

ลูกค้าสามารถทำการเวนคืนกรมธรรม์ได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้กับบุคคลอื่น เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ผู้รับโอนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

 2. ผู้รับโอนที่เป็นนิติบุคคล

หลังจากการโอนสิทธิประโยชน์เตามกรมธรรม์ ผู้รับโอนมีสิทธิต่างๆ ในกรมธรรม์ ดังนี้

 • สิทธิในกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ ,การเปลี่ยนกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ ,การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ,การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์, การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์, การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ เป็นต้น

 • ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์, เงินปันผล, เงินครบกำหนดสัญญา เป็นต้น

 • การลงนามในใบคำร้องต่างๆ จะต้องลงนามร่วมกันทั้งผู้รับโอน และผู้เอาประกันภัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงการโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ดาวน์โหลด

 2. เอกสารของผู้โอน ประกอบด้วย

  2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือ ผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้โอนยังไม่บรรลุนิติภาวะ)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  2.3 เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

บันทึกข้อตกลงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้โอน และ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้โอนยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

 1. เอกสารของผู้รับโอน ประกอบด้วย

  3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  3.2 เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

บันทึกข้อตกลงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้รับโอน

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ:  ประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน และถูกต้อง

ลูกค้าสามารถขอโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การยกเลิกโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้รับโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอยกเลิกโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ โดยสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะกลับไปยังผู้เอาประกันภัย

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงยกเลิกการโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ดาวน์โหลด

 2. เอกสารของผู้โอน ประกอบด้วย

  2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือ ผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้โอนยังไม่บรรลุนิติภาวะ)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  2.3 เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

บันทึกข้อตกลงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้โอน และ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้โอนยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

 1. เอกสารของผู้รับโอน ประกอบด้วย

  3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  3.2 เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

บันทึกข้อตกลงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้รับโอน

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

กรณีผู้รับโอนเสียชีวิต

ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อทำการยกเลิกการโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ โดยสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะกลับไปยังผู้เอาประกันภัยในทันที

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. สำเนาใบมรณบัตรของผู้รับโอนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล “หมู่เลือด” และ “ศาสนา” ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน และถูกต้อง

ลูกค้าสามารถขอยกเลิกการโอนสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ในกรณีที่กรมธรรม์ไม่ได้ใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ/การขอแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา และกรมธรรม์มีมูลค่าเงินค่าเวนคืนแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ได้ โดยบริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ทบต้นในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดไว้ของแต่ละแบบประกัน

ข้อควรทราบ

กรมธรรม์จะสิ้นสุดผลบังคับเมื่อเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างชำระมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. สัญญากู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ ดาวน์โหลด

 2. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ดาวน์โหลด

 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 5. สำเนาบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล “หมู่เลือด” และ “ศาสนา” ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 15 วันทําการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน

ลูกค้าสามารถขอกู้ยืมเงินกรมธรรม์ได้ทาง

 1. กู้ยืมเงินกรมธรรม์ ได้ผ่าน PRUConnect โดยเพิ่มเพื่อนใน LINE Official Account Prudential Thailand

 2. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 3. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  3.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  3.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  3.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU)/การขอแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา (ETI)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ในกรณีที่กรมธรรม์มีมูลค่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ หากผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์ที่จะชำระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป แต่ยังคงต้องการความคุ้มครองอยู่ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอใช้สิทธิเปลี่ยนกรมธรรม์นั้น เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือขอเปลี่ยนเป็นแบบขยายระยะเวลาได้

กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

 • ระยะเวลาความคุ้มครองเป็นไปตามสัญญาเดิม จำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเท่ากับมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาตามมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

กรมธรรม์แบบขยายระยะเวลา

 • ระยะเวลาความคุ้มครองเป็นไปตามระยะเวลาที่กรมธรรม์แปลงเป็นกรมธรรม์ขยายเวลา ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม

 • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดระยะเวลาที่ขยาย บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ขยาย บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ เวลาที่แปลงกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

 4. สำเนาบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีเงินจ่ายคืนทันที)

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล “หมู่เลือด” และ “ศาสนา” ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 7 วันทําการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน

หมายเหตุ

หากผู้เอาประกันภัยมีหนี้ค้างชำระตามกรมธรรม์ บริษัทฯ จะหักเงินจำนวนหนี้ดังกล่าวจากเงินค่าเวนคืนก่อนทำการคำนวณสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU)/ขยายเวลา (ETI)ได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. การจ่ายเงินคืนระหว่างสัญญา จำนวนเงินที่บริษัทฯ สัญญาว่าจะจ่ายให้ในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และก่อนครบกำหนดสัญญา ซึ่งอาจจะจ่ายในวันครบรอบปีกรมธรรม์ หรือวันครบกำหนดอายุของผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะระบุในข้อกำหนดการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ที่แนบกับสัญญากรมธรรม์ประกันภัย

 2. การจ่ายเงินครบกำหนดสัญญา/ เงินปันผล จำนวนเงินที่บริษัทฯ สัญญาว่าจะจ่ายให้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบตามกำหนดสัญญากรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบตามกำหนด และไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์ระหว่างสัญญา

หมายเหตุ

 1. กรณีมีหนี้สินตามกรมธรรม์ บริษัทฯ จะหักหนี้สินพร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างชำระก่อน จึงจะจ่ายเงินจำนวนที่เหลือ (ถ้ามี)

 2. บริษัทฯ จะประกาศอัตราเงินปันผลสำหรับแบบประกันที่มีเงินปันผล ผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

เอกสารประกอบการดำเนินการ (สำหรับรับผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร)

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

 4. สำเนาบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ระยะเวลาดำเนินการ: บริษัทฯ จะจ่ายเงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ภายใน 15 วัน นับจากวันครบรอบปีกรมธรรม์ตามเงื่อนไขแบบประกัน / ครบกำหนดสัญญากรมธรรม์

ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีได้ทาง

 1. เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินคืนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ได้ผ่าน PRUConnect โดยเพิ่มเพื่อนใน LINE Official AccountPrudential Thailand

 2. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 3. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  3.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 – 17.00 น.

  3.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  3.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประเภทบำนาญ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ในขณะผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้เอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 15 ของจำนวน

เงินเอาประกันภัยทุกรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปี กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปี กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี โดยมีเงื่อนไขการจ่าย ดังนี้

 • ช่วงที่1: บริษัทฯ จะจ่ายเงินบำนาญ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60ปี – 74 ปี

 • ช่วงที่2: ผู้เอาประกันภัยพิสูจน์การมีชีวิตอยู่ รับเงินบำนาญ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 75ปี – 85 ปี

หมายเหตุ

กรณีเงินบำนาญที่ผู้เอาประกันภัยได้รับในแต่ละปีมีจำนวนน้อยกว่า 3,000 บาท บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่าเวนคืนหลังจากหักหนี้สินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

เอกสารประกอบการดำเนินการ (สำหรับรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร)

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย

 3. สำเนาบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย

ระยะเวลาดำเนินการ: บริษัทฯ จะจ่ายเงินบำนาญ ภายใน 15 วัน นับจากวันครบรอบปีกรมธรรม์

ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีได้ทาง

 1. เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินคืนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ได้ผ่าน PRUConnect โดยเพิ่มเพื่อนใน LINE Official Account Prudential Thailand

 2. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 3. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  3.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 – 17.00 น.

  3.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  3.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th