เลือกภาษา

บริการช่วยเหลือในการสอบถามข้อมูล

หากคุณมีข้อสงสัยที่ต้องการทราบ เราพร้อมให้บริการเพื่อนำคุณไปหาคำตอบ

คำถามที่พบบ่อย

1.1 การประกันชีวิต คืออะไร?
 • การที่บริษัทประกันชีวิต ตกลงจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์หรือทายาท โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทประกันชีวิตตามระยะเวลาที่กำหนด

 • การออมเงินพร้อมคุ้มครองชีวิต ซึ่งการออมเงินดังกล่าว สามารถระบุจำนวนเงิน และระยะเวลาของกรมธรรม์

1.2 ปัจจุบันบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีประกันชีวิตจำหน่ายอยู่กี่ประเภท อะไรบ้าง?
 • ประกันชีวิตส่วนบุคคล (Ordinary Life)

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)

 • ประกันสินเชื่อ (Credit Life)

 • ยูนิตลิงค์ (Unit Link)

 • ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life)

1.3 ปัจจุบันบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีแบบของการประกันชีวิตกี่ประเภท อะไรบ้าง?
 • แบบตลอดชีพ (Whole Life) เป็นการประกันชีวิตให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตเมื่อใดในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หรือหาก ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 • แบบสะสมทรัพย์ (Endowment) เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยก็ต่อเมื่อมีชีวิตครบตามกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์

 • แบบกำหนดระยะเวลา (Term) เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชิวิตในระยะเวลาประกันภัย วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร การประกันชีวิตแบบนี้ ไม่มีส่วนของการออมทรัพย์ เบี้ยประกันภัยจึงต่ำกว่าแบบอื่นๆ และไม่มีเงินเหลือคืนให้ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา

1.4 ปัจจุบันบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีช่องทางการจำหน่ายกี่ช่องทาง ช่องทางใดบ้าง?
 • Face to Face เป็นการขายประกันผ่านตัวแทนของบริษัท ฯ ซึ่งตัวแทนขายจะต้องหาลูกค้าและขอเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอและวางแผนการออมให้แก่ลูกค้า โดยเบื้องต้นจะต้องสอบถามความต้องการของลูกค้าก่อน แล้วจึงนำเสนอแบบประกันที่เหมาะสมตรงกับ ความต้องการของลูกค้า ซึ่งตัวแทนขายแบบ Face to Face ของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีดังนี้

  - ช่องทางขายผ่านตัวแทน (Agency)

  - ช่องทางขายผ่านแบงก์แอสชัวรันส์ (Bancassurance)

 • Direct Marketing/ Telemarketing (DM/TM) เป็นช่องทางขายประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์

1.5 หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย มีข้อกำหนดอะไรบ้าง?
 • ข้อกำหนดทั่วไป อันได้แก่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุ, เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ, งวดการชำระเบี้ยประกันภัยความคุ้มครอง เป็นต้น

 • ข้อกำหนดเพิ่มเติม อันได้แก่ ตรวจ Anti – HIV (แล้วแต่กรณี), กลุ่มคนพิเศษที่ต้องมีการตรวจสุขภาพ ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี), หลักเกณฑ์การรับประกันภัยสำหรับสตรีมีครรภ์/แม่บ้าน/พ่อบ้าน เยาวชน (อายุต่ำกว่า 17 ปี ) นักเรียน/นักศึกษา (อายุ 17 ปีขึ้นไป) พระภิกษุ และกรณีชาวต่างชาติ

 • ข้อกำหนดการรับประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ (Non-Medical) ** ให้ตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้ง **

 • ข้อกำหนดของการตรวจสุขภาพ

 • ข้อกำหนดชั้นอาชีพของชีวิต

 • ข้อกำหนดหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน เป็นต้น

1.6 ปัจจุบันช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีกี่ช่องทาง ช่องทางใดบ้าง?

1. ชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ

- ชำระผ่านการหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน

- ชำระผ่านการหักบัตรเครดิต

2. ชำระผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น, อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง, เอทีเอ็ม และเคาน์เตอร์ธนาคาร

- ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถชำระโดยสแกนคิวอาร์/บาร์โค้ด จากใบเตือนถึงกำหนดชำระเบี้ย ประกันภัยที่ออกโดยบริษัทฯ หรือคลิกลิงก์ชำระเงินทันทีผ่านบาร์โค้ด จากข้อความผ่านมือถือ (SMS) ที่ออกโดยบริษัทฯ

3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระเงิน

- ลูกค้าของบริษัทฯสามารถเลือกใช้บริการชำระค่าเบี้ยประกันภัย สำหรับ กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน “เคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระ” โดยนำ “ใบเตือนถึงกำหนดชำระเบี้ย ประกันภัยที่ออกโดยบริษัทฯ” ไปชำระได้ที่ เทสโก้โลตัส, เคาน์เตอร์เชอร์วิส (7-11), บิ๊กซี และ ที่ทำการไปรษณีย์

4. ชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์ผ่าน PRUPolicy และ PRUConnect

 

 

1.7 ถ้าต้องการทราบผลการอนุมัติใบคำขอเอาประกันภัย สามารถติดต่อที่ใด?

ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ได้ที่ Call Center โทร. 1621 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-19.00 น.และวันเสาร์ เวลา 08.30-16.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์, วันหยุดธนาคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล: hotline@prudential.co.th

1.8 ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลด้านอื่นๆ เพิ่มเติม จะติดต่อได้อย่างไร?

ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ได้ที่ Call Center โทร. 1621 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-19.00 น.และวันเสาร์ เวลา 08.30-16.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์, วันหยุดธนาคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล: hotline@prudential.co.th

คำถามเกี่ยวกับ การเรียกร้องสินไหมทดแทน

วิธีการเรียกร้องสินไหมทดแทนต้องทำอย่างไร ติดต่อที่ไหน และเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
2.1 การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยกรณีการเสียชีวิตธรรมดา
เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ต้องยื่นต่อบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. เอกสารของผู้เอาประกันภัย

 • กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (ต้นฉบับ)

 • มรณบัตรต้นฉบับ (หากเป็นสำเนา ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกเอกสาร รับรองสำเนา

 • สำเนาบัตรประจำตัว ของผู้เอาประกันภัย รับรองโดยผู้รับประโยชน์

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย ที่มีประทับตรา “ตาย” รับรองโดยผู้รับประโยชน์


2. เอกสารของผู้รับประโยชน์

 • หนังสือเรียกร้องสินไหมมรณกรรม โดยมีลายเซ็นของผู้รับประโยชน์ครบทุกค

 • สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์

 • หนังสือยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวัติ
2.2 การเรียกร้องสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเิหตุหรือเหตุอื่น
เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ต้องยื่นต่อบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. เอกสารของผู้เอาประกันภัย

 • กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (ต้นฉบับ)

 • มรณบัตรต้นฉบับ (หากเป็นสำเนา ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกเอกสาร รับรองสำเนา

 • สำเนาบัตรประจำตัว ของผู้เอาประกันภัย รับรองโดยผู้รับประโยชน์

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย ที่มีประทับตรา “ตาย” รับรองโดยผู้รับประโยชน์


2. เอกสารของผู้รับประโยชน์

 • หนังสือเรียกร้องสินไหมมรณกรรม โดยมีลายเซ็นของผู้รับประโยชน์ครบทุกค

 • สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์

 • หนังสือยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวัติ

 

3. เอกสารเพิ่มเติม

 • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องจากตำรวจ
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
2.3 การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยจากอุบัติเหตุ (ในกรณีไม่เสียชีวิต)
เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ต้องยื่นต่อบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ผู้เอาประกันภัยกรอกรายละเอียดครบถ้วน)

 • รายงานของแพทย์หรือของสถานพยาบาล (ระบุรายละเอียดการรักษาครบถ้วน)

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

2.4 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีค่ารักษาพยาบาล
เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ต้องยื่นต่อบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ผู้เอาประกันภัยกรอกรายละเอียดครบถ้วน)

 • รายงานของแพทย์หรือของสถานพยาบาล (ระบุรายละเอียดการรักษาครบถ้วน)

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบสรุปหน้างบ

คำถามเกี่ยวกับ การใช้บริการ HM FAX Claims

3.1 สามารถขอรับบริการแฟกซ์เคลมสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาวได้ที่ รพ. ใดบ้าง?

ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการแฟกซ์เคลมสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาวได้ที่โรงพยาบาลเครือข่ายของ พรูเด็นเชียลฯ ทุกแห่ง สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ายได้ที่ Prudential website

3.2 การขอรับบริการแฟกซ์เคลมสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาวต้องใช้เอกสารและหลักฐานอะไรบ้าง?

เอกสารและหลักฐานประกอบการขอใช้บริการ มีดังนี้

 • บัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) หรือบัตรประจำตัวประชาชน

 • ผู้เอาประกันภัยลงนามในใบยืนยันการขอใช้สิทธิแฟกซ์เคลมสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาว

3.3 หากผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยายาลกับที่อื่น สามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้หรือไม่?
 • หากผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลกับที่อื่นหรือที่ทำงาน แล้วเลือกใช้สิทธิ Fax Claims จากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาว HM ก่อนที่จะใช้สิทธิกับที่อื่นๆ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเพียงสำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายเป็นหลักฐาน (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ) เนื่องจากพรูเด็นเชียลฯ เป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ในกรมธรรม์ให้กับโรงพยาบาล ดังนั้น โรงพยาบาลจะส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้กับพรูเด็นเชียลฯ แต่หากมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างนั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ผู้เอา-ประกันภัยเป็นผู้ชำระเองไปเบิกกับ ที่ทำงาน ประกันสังคม หรือบริษัทประกันอื่นๆ

 • หากผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลกับที่อื่น แล้วเลือกใช้สิทธิ Fax Claims จากผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองอยู่ก่อน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับสำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายเป็นหลักฐาน เมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วผู้เอาประกันภัยก็ยังสามารถนำสำเนาใบเสร็จรับเงิน, ใบแสดงรายการค่าใช้จ่าย หนังสือเรียกร้องค่าสินไหม ใบรับรองแพทย์และสำเนาบัตรประชาชนส่งมาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาว HM จากพรูเด็นเชียลฯ ได้อีก เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาว HM นี้เป็นการจ่ายค่าชดเชยฯ แบบเหมาจ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ในกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์จากสิทธิความคุ้มครองที่มีอยู่แบบเต็มสิทธิ เนื่องจากสามารถใช้สิทธิได้ครบทั้งสองที่ ทั้งที่พรูเด็นเชียลฯ และจากความคุ้มครองอื่นๆที่มีอยู่

3.4 หากผู้เอาประกันภัยลงนามยืนยันใช้สิทธิแฟกซ์เคลมสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาวแล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้หรือไม่?

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเลือกใช้สิทธิเรียกร้องฯ Fax Claims ดังกล่าวแล้ว และบริษัทฯ ได้ยืนยันการชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ให้แก่โรงพยาบาล ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาวเป็นวิธีอื่นได้อีกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ

คำถามเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีฯ

4.1 สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองก่อน 1 ม.ค. 2552 และมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีเต็มจำนวน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันชีวิต (สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตตั้งแต่ 1 มกราคม 2552)
Download

รายการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สามารถนำเบี้ยประกันคุ้มครองชีวิตมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2551
Download

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพ ฉบับที่ 315 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2560
Download

4.2 ภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของผู้มีเงินได้

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของผู้มีเงินได้ตามวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
Download