เลือกภาษา
เกี่ยวกับเรา

บรรษัทภิบาล

บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการไว้สูงสุด เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวอย่างซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บรรษัทภิบาล

บริษัทฯ ได้พัฒนากรอบการกำกับดูแลกิจการ โดยการสร้างนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบรรลุผลการดำเนินงานระยะยาวอย่างมีความน่าเชื่อถือและยั่งยืน

กรอบการกำกับดูแลกิจการนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทฯ มั่นใจว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นได้รับการนำไปปฏิบัติ และมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มุ่งเน้นความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เมื่อผสานกับปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลที่ว่า “รับฟัง เพื่อเข้าใจ และลงมือทำ” กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลจึงได้ร่างคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดค่านิยมและมาตรฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจไว้ใน “คู่มือหลักการบรรษัทภิบาลของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล” ซึ่งบริษัทฯ รับไปปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้นับเป็นรากฐานความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่ง หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนพนักงานของพรูเด็นเชียลทุกคน ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต่างยึดถือตามกรอบปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

สรุปนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มพรูเด็นเชียลโดยสังเขปซึ่งครอบคลุมถึงการให้และการรับสินบน

บทนำ

พรูเด็นเชียลให้ความสำคัญกับชื่อเสียงด้านการปฏิบัติที่มีจริยธรรม ความน่าเชื่อถือทางการเงินและความไว้วางใจ บริษัทฯ ตระหนักดีว่านอกเหนือจากการกระทำผิดทางอาญาใดๆ แล้ว การมีส่วนร่วมในการติดสินบนนั้นจะส่งผลกระทบเชิงลบกับภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ฉะนั้น บริษัทฯ จึงมีเจตนารมณ์ที่จะจำกัดความเกี่ยวข้องในการติดสินบนโดย

 • กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่ชัดเจน

 • ฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ตระหนักและหลีกเลี่ยงการติดสินบนทั้งโดยตนเองและกับผู้อื่น

 • กระตุ้นพนักงานให้มีความระแวดระวังและรายงานเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการติดสินบน จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน และรับรองว่าจะจัดการข้อมูลอ่อนไหวเหล่านั้นอย่างเหมาะสม


พรูเด็นเชียลห้ามมิให้มีการทุจริตและการจ่ายหรือรับสินบนไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ

นโยบาย

การติดสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การเชิญชวน หรือการรับ หรือข้อตกลงที่จะรับผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด หรือการจูงใจจากบุคคลหรือบริษัทห้างร้าน (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใด และไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ หน่วยงานราชการ บุคคลธรรมดา หรือบริษัทเอกชนก็ตาม) โดยพนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่กระทำการแทน

การทุจริต หมายถึง การใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลห้ามการกระทำดังนี้

การติดสินบนของหรือโดยบุคคลหรือบริษัทฯ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใด และไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ หน่วยงานราชการ บุคคลธรรมดา หรือบริษัทเอกชน หรือโดยพนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล เพื่อผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

 1. รับไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางการค้า สัญญา หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ เพื่อกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ผ่านการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ

 2. รับไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนบุคคล ประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น

 3. ชักจูงให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของหน่วยงานใดๆ อันเป็นไปในลักษณะสาธารณะ หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยองค์กร หรือโดยบุคคลที่อยู่ในระหว่างการจ้างงาน

ในขณะที่ปฏิบัติงานในนามกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้กระทำการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง และบริษัทฯ อนุญาตให้ทำกิจกรรมเพื่อการกุศลได้เฉพาะที่เป็นไปตามแนวทางที่องค์กรกำหนดเท่านั้น

การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก คือการจ่ายเงินใดๆ (ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายและอัตราที่ประกาศไว้เป็นการทั่วไป) เป็นอามิสสินจ้างเพื่อให้มั่นใจว่าจะเกิดการดำเนินการ หรือเพื่อเร่งรัดการดำเนินการใดๆ ที่ดำเนินไปเป็นกิจวัตร หรือการกระทำที่จำเป็นซึ่งผู้จ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลไม่อนุญาตหรือยินยอมให้กระทำการในลักษณะนี้

คำอธิบายเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลตระหนักดีว่าแนวปฏิบัติทางการตลาดมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเขตการทำงาน และสิ่งที่เป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ในพื้นที่หนึ่งอาจไม่เป็นที่ยอมรับในพื้นที่อื่นก็ได้

นโยบายฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะห้ามการปฏิบัติที่เป็นการกระทำตามจารีตประเพณีในตลาดหนึ่งๆ ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม หรือบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ได้แก่

 • การเลี้ยงรับรองที่เป็นไปตามปกติและเหมาะสม

 • การให้ของขวัญในช่วงเทศกาล หรือวาระพิเศษอื่น

 • การใช้กระบวนการติดตามเร่งด่วนที่ทุกคนกระทำได้โดยชำระค่าใช้บริการ

การป้องกัน การตรวจพบ และการรายงานการให้สินบน หรือคอร์รัปชัน เป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่อยู่ภายในหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มพรูเด็นเชียล การรายงานสามารถกระทำได้ในทางลับผ่านช่องทางโทรศัพท์สายด่วนของกลุ่มพรูเด็นเชียล (+44 (0)20 7548 2999) หรือส่งเป็นลายลักษณ์อักษรมาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

Director of Group Resilience

Prudential plc

12 Arthur Street

London EC4R 9AQ

United Kingdom

สำหรับประเทศไทย

เว็บไซต์: www.prudentialspeakout.ethicspoint.com

โทรฟรีระหว่างประเทศ: 1800-014-522

อีเมล: pcahelpline@prudential.com.hk

หลักการบริการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำคัญของบริษัทฯ ในการป้องกัน รักษา และสนับสนุนบริษัทฯ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนอันตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างสูงสุด และทำให้เกิดอัตราผลตอบแทนที่ได้เปรียบเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ ในขณะที่ยังคงรักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ อีกทั้งช่วยลดผลกระทบและความไม่แน่นอนต่อทิศทาง กลยุทธ์ การตัดสินใจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ นำนโยบายบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามภาระผูกพันในสัญญาประกันภัยอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือภายในองค์กรและอุตสาหกรรมโดยรวม

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกระบวนการระบุความเสี่ยง การวัดผลและการประเมินความเสี่ยง การบริหารและการควบคุมความเสี่ยง และการติดตามและรายงานความเสี่ยง

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management: ALM)

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่รับได้ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่ไม่แน่นอน ความคาดหวังและผลกำไรที่สมเหตุสมผลที่ผู้ถือกรมธรรม์มีต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจับคู่อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (duration matching) โดยกำหนดเป้าหมายอายุเฉลี่ยของสินทรัพย์ให้ใกล้เคียงกับอายุเฉลี่ยของหนี้สิน เพื่อลดความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต และบริหารจัดการกระแสเงินสดจากการลงทุน เพื่อรับรองว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดตามสัญญาของผู้ถือกรมธรรม์

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย

บริษัทฯ รับประกันภัยความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยด้านสุขภาพและด้านการเงินของลูกค้า ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณารับประกัน โดยอ้างอิงจากอาชีพและรูปแบบการใช้ชีวิตของความเสี่ยงที่กำลังพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้หลักของการพิจารณาความเสี่ยงในองค์รวมตามความเหมาะสม และกระบวนการพิจารณารับประกันข้างต้นยังต้องสอดคล้องกับการบริหารจัดการประกันภัยต่อของบริษัทฯ ด้วย

การบริหารจัดการประกันภัยต่อ

การบริหารจัดการประกันภัยต่อ หมายถึงกระบวนการรับความเสี่ยงหรือส่งผ่านความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันภัยต่อ บริษัทฯ บริหารจัดการประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการจัดการเงินทุนที่เพียงพอ ความเสี่ยงที่นำมาพิจารณานั้น ได้แก่ ความเสี่ยงขนาดใหญ่ (ทั้งระดับบุคคล หรือความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน) การกระจุกตัวของความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านสุขภาพที่กำลังเกิดขึ้น บริษัทฯ มีการทบทวนรายชื่อผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับการสนองตอบความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิโดยพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ตามข้อกฎหมายและข้อกำหนด ทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อทดแทนกรรมการในกรณีครบวาระ ลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นกรรมการ พร้อมทั้งเสนอเพื่อการอนุมัติต่อสำนักงานบริษัทพรูเด็นเชียลภูมิภาคเอเชีย คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

นโยบายการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หรือการจ้างผู้บริหารระดับสูง คือการสรรหาและคัดเลือกบุคคลสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่รายงานตรงต่อประธานกรรมการบริหาร กระบวนการประเมินและวัดผลในการสรรหาจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการสัมภาษณ์โดยผู้จัดการ 2 ท่าน อาทิ ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารจากสำนักงานส่วนภูมิภาค การประเมินภาวะผู้นำโดยการสัมภาษณ์และ/หรือใช้แบบทดสอบอื่นใด จะถูกกำหนดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำนักงานภูมิภาค และบริษัทฯ จะรับผิดชอบการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเข้าทำงานอย่างเป็นทางการ

ระเบียบข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจ

มาตรฐานต่อไปนี้นำเสนอภาพรวมของข้อกำหนดในคู่มือหลักการบรรษัทภิบาลของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อันเป็นหลักปฏิบัติสำหรับพนักงานบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องลงนามรับรองเป็นรายบุคคลในแต่ละปี

มาตรฐาน 1 - อาชญากรรมทางการเงิน

 • การปกป้องธุรกิจจากอาชญากรรมทางการเงินถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน พนักงานต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่องอาชญากรรมทางการเงิน (เช่น การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต การต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตร และการป้องกันการฉ้อโกง) หากพนักงานไม่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการฝึกอบรมหรือนโยบาย (เช่น การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับสินบน) อาจนำไปสู่การลงโทษทางวินัยหรือกระทั่งการให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

 • พนักงานที่ทราบหรือสงสัยว่ามีการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงิน (MLRO) สำหรับกรณีการติดสินบนหรือการทุจริต ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ป้องกันการติดสินบนและการทุจริต (ABCO) ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการฉ้อโกงนั้น ต้องแจ้งทีมอาชญากรรมทางการเงิน

 • พนักงานต้องปกป้องธุรกิจจากอาชญากรรมด้านภาษี

 

มาตรฐาน 2 - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • พนักงานต้องพยายามระบุและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดการขัดกันทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นจริง

 • พนักงานต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการขัดกันทางผลประโยชน์ และแจ้งให้ผู้จัดการในสายการบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทราบ หากสามารถระบุความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนจัดการสถานการณ์ได้

 

มาตรฐาน 3 - ข้อมูลและการซื้อขาย

 • พนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดในกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของตน

 • พนักงานที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์พรูเด็นเชียลต้องปฏิบัติตามกฎการซื้อขายหลักทรัพย์

 • พนักงานรายงานทางการเงินไม่สามารถทำการซื้อขายได้ในช่วงตลาดปิด ส่วนพนักงานที่ถูกจำกัดสิทธิ์ก็ไม่สามารถทำการซื้อขายได้ในช่วงตลาดปิดและต้องได้รับอนุญาตก่อนทำการซื้อขายในช่วงตลาดเปิดทำการ 

 • พนักงานต้องรายงานการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการป้องกันข้อมูลและข้อมูลภายในให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

 • พนักงานควรปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลที่ใช้ในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจ ปกป้องกลุ่มบริษัทฯ จากผลกระทบและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนปกป้องลูกค้า คู่ค้า และเพื่อนพนักงานด้วยการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองและข้อมูลบริษัทอย่างไม่ถูกต้อง

 

มาตรฐาน 4 - การสื่อสาร

 • พนักงานต้องได้รับอนุญาตจากทีมสื่อสารองค์กรที่เกี่ยวข้องก่อนจะสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ หรือข้อมูลทางวิชาชีพใดๆ ไปยังภายนอกผ่านสื่อสาธารณะ ซึ่งรวมถึงช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ และก่อนที่จะตอบรับคำเชิญไปบรรยายในการประชุมหรืองานบรรยายอื่น ๆ หากมีข้อซักถามจากสื่อมวลชนไม่ว่าในรูปแบบใดให้ส่งต่อไปยังทีมสื่อสารที่เกี่ยวข้องทันที

 • กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลมีนโยบายไม่ให้การรับรองแก่บุคคลที่สาม และหากมีคำร้องใดๆ ให้ส่งต่อไปยังทีมสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

 • พนักงานต้องไม่ออกประกาศสื่อสารภายในองค์กร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานสื่อสารภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 • สื่อสังคมออนไลน์ - หากพนักงานพบความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง มีลักษณะกล่าวหา หรือความคิดเห็นในแง่ลบเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลบนสื่อสังคมออนไลน์ ห้ามพนักงานโต้ตอบหรือมีส่วนร่วมในการสนทนานั้นๆ แต่ให้รายงานความคิดเห็นเหล่านั้นไปยังหน่วยงานสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

 • พนักงานต้องไม่ติดต่อกับสถาบันทางการเมืองและนักลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล และหากได้รับการติดต่อจากบุคคลเหล่านั้นจะต้องแจ้งไปยังผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทันที

 • พนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลอ่อนไหวที่มีผลต่อการแข่งขัน อันเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ลูกค้า หรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ ให้กับมิตรทางธุรกิจหรือคู่แข่งของบริษัทฯ หากพนักงานได้รับข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวเกี่ยวกับมิตรทางธุรกิจหรือคู่แข่งของบริษัทฯ (นอกเหนือจากเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย) พวกเขาต้องแจ้งให้ทีมกฎหมายทราบทันที

 

มาตรฐาน 5 - บุคลากร

 • เพื่อให้แน่ใจว่าการยอมรับในความหลากหลายและการมีส่วนร่วมทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ พนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึง เพศ เชื้อชาติ อายุ ชาติพันธุ์ สถานภาพการสมรส การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร สถานะความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต การเลือกเพศ ศาสนาหรือความเชื่อ รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพงานนอกเวลา / งานประจำ

 

การแจ้งเบาะแส (Speak Out)

พนักงานมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมและค่านิยมขององค์กรในที่ทำงาน หากพนักงานพบเบาะแสว่าเพื่อนร่วมงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหลักการดำเนินธุรกิจนี้ พนักงานไม่ควรลังเลที่จะใช้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม (Speak Out) โดยการแจ้งเบาะแสนี้จะเป็นความลับ การฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งจำเป็น พนักงานสามารถแจ้งข้อกังวลที่ได้โดยตระหนักว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นความลับ กลุ่มบริษัทฯ จะไม่มีการตอบโต้กับผู้แจ้งข้อกังวลใดๆ ผ่านช่องทางดังกล่าว

การรายงานสามารถกระทำได้ในทางลับผ่านช่องทางเว็บไซต์ โทรศัพท์สายด่วน หรือส่งเป็นลายลักษณ์อักษรมาตามอีเมลดังรายละเอียดต่อไปนี้

เว็บไซต์: www.prudentialspeakout.ethicspoint.com

โทรฟรีระหว่างประเทศ: 1800-014-522

อีเมล: pcahelpline@prudential.com.hk

กระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และขอบเขตอำนาจตามความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ทบทวน ติดตาม และประเมินผลขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระทั่วทั้งกลุ่มบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการควบคุมและกำกับดูแลที่มีประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ อย่างเหมาะสมในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาส แต่สามารถจัดประชุมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้เป็นครั้งคราวได้ หากมีเรื่องอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีรีบด่วนและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นางลิเลียน ลุบ-ยิน อึ้ง

ประธานคณะกรรมการ

2. นายโรบิน สเปนเซอร์

กรรมการผู้จัดการ

3. นายสุภัค ศิวะรักษ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

4. นายธัชพล โปษยานนท์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

5. นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร

กรรมการอิสระ

6. นายกวินธร อัตถากร

กรรมการอิสระ

7. นายวิลเฟรด จอห์น แบล็คเบิร์น

กรรมการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/about-prudential-thailand/management-team/

 

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์ และตัดสินใจในการบริหารองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กรในการบริหารงาน และพิจารณาการปฏิบัติงานและสถานการณ์ทางการเงินของธุรกิจ โดยจะต้องเสนอแผนธุรกิจและผลสำเร็จของแผน อีกทั้ง ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลของบริษัทฯ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การดูแลเพื่อควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้แก่ธุรกิจ คณะผู้บริหารจะจัดประชุมอย่างน้อยทุกเดือน โดยสามารถจัดประชุมนอกเหนือจากนี้เป็นครั้งคราวได้หากมีเรื่องอื่นๆ เพื่อดำเนินการพิจารณา

คณะผู้บริหารประกอบด้วยสมาชิก 10 ท่าน ได้แก่

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

2. นางสายพิณ โชคนำกิจ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสายงานรัฐกิจสัมพันธ์

3. นายเคลิก หว่อง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

4. นายมาร์ติน สตีเว่น แบร์รี่

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

5. นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์

ผู้อำนวยการฝ่ายสายงานบริการลูกค้า

6. นายอามัน คาพัว

ผู้อำนวยการฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่าย

7. นางสาวรสนันท์ จันเกษม

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสายงานทรัพยากรบุคคล

8. นางเจนนิเฟอร์ วิลล่าโลบอส

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารดิจิตัลและเทคโนโลยี

9. นายอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์

10. นางสาวซูซาน แพทริเชีย แฟนนิ่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจด้านสุขภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/about-prudential-thailand/management-team/

 

คณะกรรมการของบริษัทฯ แต่งตั้ง คณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น

4. คณะกรรมการลงทุน

5. คณะกรรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

6. คณะกรรมการผลิตภัณฑ์

 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และระบบการควบคุมภายในต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลด้านการให้ความเชื่อมั่น (assurance work) ของหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ และของผู้สอบบัญชีภายนอก การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในจะทำโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งผลของการสอบทานและข้อเสนอแนะจะได้รับการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการติดตามผลการแก้ไขและพัฒนากระบวนการทำงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดประชุมทุกไตรมาส โดยสามารถจัดประชุมนอกเหนือจากนี้เป็นครั้งคราวได้หากมีเรื่องอื่นๆ เพื่อดำเนินการพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน โดยมีตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ

2. นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร

กรรมการอิสระ

3. นายธัชพล โปษยานนท์

กรรมการอิสระ

4. นางลิเลียน ลุบ-ยิน-อึ้ง

กรรมการอิสระ

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการดูแลจัดการความเสี่ยงทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง องค์ประกอบพื้นฐาน หน่วยงาน และกระบวนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย และข้อกำหนดภายในตามมาตรฐานขั้นต่ำ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ มาใช้และดำรงไว้  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดประชุมทุกไตรมาส โดยประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยที่ 2 ท่านเป็นอย่างน้อย รวมถึงประธานที่ประชุม ต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร ปัจจุบันสมาชิกทั้ง 5 ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทฯ อีกด้วย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายธัชพล โปษยานนท์

ประธานกรรมการ

2. นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการ

3. นายกวินธร อัตถากร

กรรมการ

4. นายวิลเฟรด จอห์น แบล็คเบิร์น

กรรมการ

5. นายโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์

กรรมการผู้จัดการ

 

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) กำหนดทิศทางและกำกับดูแลการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน รวมถึงการบริหารการลงทุน บริหารเงินกองทุนและสภาพคล่อง การประกันภัยต่อ และการบริหารผลิตภัณฑ์ที่มีผลบังคับ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินจะจัดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยสามารถจัดประชุมเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวหากมีเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ประกอบไปด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายมาร์ติน สตีเว่น แบร์รี่

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ (ประธาน)

2. นายโรบิน สเปนเซอร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

3. นายเหยาตั๊ก ชุง โทนี่

หัวหน้าฝ่ายประเมินราคาและนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท

4. นางสาวชุย เม เซียว

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจให้คณะกรรมการการลงทุน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการลงทุนโดยรวมและแนวทางการลงทุนของบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการลงทุนยังมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน กำกับดูแลและตรวจสอบการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนและนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวม พร้อมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการลงทุนยังมีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรมการลงทุน พร้อมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่เพียงพอต่อการบริหารเงินลงทุน ทั้งนี้ กรรมการการลงทุนจะรายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการการลงทุนจะจัดประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยสามารถจัดประชุมเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวหากมีเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุนตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

คณะกรรมการลงทุนประกอบไปด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายมาร์ติน สตีเว่น แบร์รี่

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ (ประธาน)

2. นายเหยาตั๊ก ชุง โทนี่

หัวหน้าฝ่ายประเมินราคาและนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท

3. นายยิ่งยง เจียรวุฑฒิ

หัวหน้าหรือตัวแทนจากฝ่ายลงทุน

4. นางสาวชุย เม เซียว

ผู้อำนวยการหรือตัวแทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง (สมาชิกสมทบ*)

*เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการลงทุน 2) – 3) ข้างต้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ผู้อำนวยการหรือตัวแทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการลงทุน

 

คณะกรรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ในการวางทิศทางเชิงกลยุทธ์ และดูแลจัดการเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้า รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และผลักดันให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ประกอบด้วยสมาชิก 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายโรบิน สเปนเซอร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ประธาน)

2. นางสาวชุย เม เซียว

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

3. นายมาร์ติน สตีเว่น แบร์รี่

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

4. นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า

5. นายอามัน คาพัว

ผู้อำนวยการฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่าย

6. นางสาวซูซาน แฟนนิง

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจสุขภาพ

7. นางเจนนิเฟอร์ วิลล่าโลบอส

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและดิจิทัล

8. นายอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์

 

คณะกรรมการกำกับผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจให้คณะกรรมการกำกับผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่วางทิศทางเชิงกลยุทธ์และดำเนินการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ติดตามและกำกับกระบวนการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการพัฒนาและอนุมัติผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจ แนวทางนโยบาย และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในท้องถิ่น

คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสมาชิก 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายโรบิน สเปนเซอร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ประธาน)

2. นางสาวชุย เม เซียว

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

3. นายมาร์ติน สตีเว่น แบร์รี่

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

4. นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า

5. นายอามัน คาพัว

ผู้อำนวยการฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่าย

6. นางสาวซูซาน แฟนนิง

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจสุขภาพ

7. นางเจนนิเฟอร์ วิลล่าโลบอส

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและดิจิทัล

8. นายอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทฯ มีกระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอย่างชัดเจน ในแต่ละปีจะมีการทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ เทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการจะได้รับการนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นประจำทุกปี โดยสอดคล้องกับหลักการและนโยบายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ต่างๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนทั้งหมดประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ซึ่งสามารถแข่งขันได้กับตลาดในประเทศ โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเงินเดือนจากตลาดภายนอก ส่วนการให้รางวัลในนโยบายค่าตอบแทนจะกำหนดให้ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและต้องคำนึงถึงความเสมอภาคของระดับค่าตอบแทนของพนักงานภายในองค์กร ทั้งนี้การให้รางวัลควรจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยนำการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีมาพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายและผลการดำเนินงานภายในรอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่ผ่านมา