เลือกภาษา
close

จัดการแผนประกันสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของคุณ

ตรวจสอบขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

คุณต้องการเปลี่ยนแปลง กรมธรรม์ใช่ไหม

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

สมาชิกสามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลกรมธรรม์ได้ดังนี้

 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เปลี่ยนชื่อ สกุล เปลี่ยนที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือชื่อ

 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์

 • การขอออกหนังสือรับรองประกันชีวิตใหม่ (แทนฉบับเดิมที่สูญหาย)


เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับกรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางรับรองโดยสมาชิกผู้เอาประกันภัย

 3. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลที่ออกโดยราชการ (กรณีเปลี่ยนชื่อ สกุลของสมาชิกผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์

 4. ทะเบียนบ้าน (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์)

 5. ใบแจ้งความกรณีหนังสือรับรองประกันชีวิตสูญหาย

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ:  ประมาณ 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การขอยกเลิกหนังสือรับรองการประกันชีวิตภายในระยะเวลา (Free Look Period)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

หนังสือรับรองการประกันชีวิตประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (เฉพาะแบบประกันที่ระบุเงื่อนไขการยกเลิก) สามารถยกเลิกได้ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่สมาชิกผู้เอาประกันภัย/ผู้รับมอบได้รับหนังสือรับรองการประกันชีวิต (Free Look Period) สมาชิกผู้เอาประกันภัยมีสิทธิยกเลิกหนังสือรับรองการประกันชีวิต โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้สมาชิกผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการใช้สิทธิเรียกร้องสินไหมทดแทนของหนังสือรับรองการประกันชีวิตดังกล่าว

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับกรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ ดาวน์โหลด

 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางรับรองโดยสมาชิกผู้เอาประกันภัย

 3. หนังสือรับรองการประกันชีวิตประกันภัยฉบับจริง (กรณีสูญหายใช้บันทึกประจำวันแจ้งความหนังสือรับรองการประกันชีวิตสูญหาย)

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้   บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ  15 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

ลูกค้าสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th

การเวนคืนกรมธรรม์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

สมาชิกผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้กรณีชำระค่างวดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ / สินเชื่อบ้าน ครบก่อนกำหนด ผลประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นไปตามตารางมูลค่าเวนคืนหนังสือรับรองการประกันชีวิต (ถ้ามี) ซึ่งจะน้อยกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองการประกันชีวิต

เอกสารประกอบการดำเนินการ

 1. คำร้องขอใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์เพื่อรับมูลค่าเงินสด กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ ดาวน์โหลด

 2. หลักฐานรายงานทางการเงินจากธนาคาร (Bank Statement) ที่ให้วงเงินสินเชื่อไม่มีภาระหนี้สิน พร้อมประทับตราธนาคาร

 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางรับรองโดยสมาชิกผู้เอาประกันภัย

 4. หนังสือรับรองการประกันชีวิตประกันภัยฉบับจริง (กรณีสูญหายใช้บันทึกประจำวันแจ้งความหนังสือรับรองการประกันชีวิตสูญหาย)

 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 20 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

ลูกค้าสามารถทำการเวนคืนกรมธรรม์ได้ทาง

 1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของท่าน

 2. ลูกค้าสามารถนำส่งเอกสารมายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 8.30 – 17.00 น.

  2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2.3 ส่งเอกสารทางอีเมลที่ hotline@prudential.co.th