เลือกภาษา
close

จัดการแผนประกันสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของคุณ

ตรวจสอบขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

คุณต้องการเปลี่ยนแปลง กรมธรรม์ใช่ไหม

การขอยกเลิกหนังสือรับรองการประกันชีวิตภายในระยะเวลา

ข้อกำหนด

หนังสือรับรองการประกันชีวิตแบบ Smile Car Extra, Smile Car Extra for CYC สามารถยกเลิกได้ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับมอบได้รับหนังสือรับรองการประกันชีวิต (Free Look Period) ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิยกเลิกหนังสือรับรองการประกันชีวิต โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการใช้สิทธิเรียกร้องสินไหมทดแทนของหนังสือรับรองการประกันชีวิตดังกล่าว

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

1. แบบฟอร์มคำร้องการขอแก้ไขเพิ่มเติม ประสงค์ขอใช้สิทธิยกเลิกการขอเอาประกันชีวิต (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองการประกันชีวิตประกันภัยจากบริษัทฯ) ดาวน์โหลด

2. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองโดยผู้เอาประกันภัย)
ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

3. หนังสือรับรองการประกันชีวิตประกันภัยฉบับจริง หนังสือรับรองการประกันชีวิตฉบับจริง (กรณีสูญหายใช้บันทึกประจำวันแจ้งความหนังสือรับรองการประกันชีวิตสูญหาย)

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหรือข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

การขอเวนคืนกรมธรรม์

ข้อกำหนดประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้กรณีชำระค่างวดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ครบก่อนกำหนด ผลประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นไปตามตารางมูลค่าเวนคืนหนังสือรับรองการประกันชีวิต (ถ้ามี) ซึ่งจะน้อยกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองการประกันชีวิต

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิขอเวนคืนกรมธรรม์ เพื่อขอรับมูลค่าเงินสดตามหนังสือรับรองการประกันชีวิต ดาวน์โหลด

2. หลักฐานรายงานทางการเงินจากธนาคาร (Bank Statement) ที่ให้วงเงินสินเชื่อไม่มีภาระหนี้สินพร้อมประทับตราธนาคาร

3. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองโดยผู้เอาประกันภัย)
ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

4. หนังสือรับรองการประกันชีวิตฉบับจริง (กรณีสูญหายใช้บันทึกประจำวันแจ้งความหนังสือรับรองการประกันชีวิตสูญหาย)

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 20 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหรือข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

การเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์

ข้อกำหนด

  • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว-เปลี่ยนชื่อสกุล, เปลี่ยนที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์

  • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์

  • การออกหนังสือรับรองประกันชีวิตใหม่ (แทนฉบับเดิมที่สูญหาย)

 

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

1. แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองโดยผู้เอาประกันภัย)
ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

3. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น ใบแจ้งความกรณีหนังสือรับรองประกันชีวิตสูญหาย สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองโดยผู้เอาประกันภัย)

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 3 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหรือข้อมูลถูกต้องครบถ้วน