เลือกภาษา
close

สโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม
Million Dollar Round Table (MDRT)

ตัวแทนประกันชีวิตที่เป็นสมาชิกของสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม

COT 2023

(พิจารณาจากผลงานปี 2022)
arrow
วรรธนัย คงนาวา
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6501018859

คุณวุฒิ:
COT 2023

ติดต่อ: 0816268849

MDRT 2023

(พิจารณาจากผลงานปี 2022)
arrow
ดุสิต ขจรภัย
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6401055876

คุณวุฒิ:
MDRT 2023

ติดต่อ: 0867691818
arrow
พงศ์คณิช แสงยศ
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6301011001

คุณวุฒิ:
MDRT 2023

ติดต่อ: 0908450008

arrow
ขวัญลักษณ์ พงษ์เฉย
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6001019248

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 108731

คุณวุฒิ:
MDRT 2021, 2022, 2023

ติดต่อ: 0809992547
arrow
วิชิต แก้ววิไลย์
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5901034792

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 102207

คุณวุฒิ:
COT 2022 / MDRT 2020, 2023

ติดต่อ: 0896922555

arrow
ธนาภรณ์ ลิมป์เลิศ
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5801084479

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 063900

คุณวุฒิ:
MDRT 2020, 2021, 2022, 2023

ติดต่อ: 0964241539
arrow
นวพร อยู่คำ
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5801083352

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 102182

คุณวุฒิ:
MDRT 2023

ติดต่อ: 0804296158

arrow
พรรณทิพย์ นาคสมภพ
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5601112035

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2
เลขทะเบียน: 027780

คุณวุฒิ:
MDRT 2022, 2023

ประกาศนียบัตรที่ปรึกษาทางการเงิน
FChFP, ChLP

ติดต่อ: 0818072268
arrow
นันทัชพร ศรีจาด
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6201044168

คุณวุฒิ:
MDRT 2022, 2023

ติดต่อ: 0856617298

arrow
สาวิณี พรหมชิระกูร
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6101027020

คุณวุฒิ:
COT 2019, 2020, 2021, 2022 / MDRT 2023

ติดต่อ: 0875151235
arrow
ตุลาพร จันทร์กวี
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6001099409

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 111496

คุณวุฒิ:
MDRT 2023

ติดต่อ: 0655516659

arrow
พิรสรณ์ มณีปรุ
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6101039227

คุณวุฒิ:
MDRT 2023

ติดต่อ: 0616936941
arrow
รุ่งรัศมิ์ เสถียรมาโนชญ์
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6201018742

คุณวุฒิ:
MDRT 2023

ติดต่อ: 0649426145

arrow
บุษรา แซ่เอี้ยว
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5901014304

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 108791

คุณวุฒิ:
MDRT 2020, 2022, 2023

ติดต่อ: 0949282291
arrow
จารุมน อภิปภารัชตากูร
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6201011650

คุณวุฒิ:
MDRT 2020, 2021, 2022, 2023

ติดต่อ: 0619874924

arrow
กุณฑลี พุฒตาล
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5701029318

คุณวุฒิ:
COT 2022 / MDRT 2023

ติดต่อ: 0891886566
arrow
จุราพร รายสันเทียะ
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
4601013782

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2
เลขทะเบียน: 087667

คุณวุฒิ:
MDRT 2021, 2022, 2023

ติดต่อ: 0835549642

arrow
สิรินันท์ พุฒตาล
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5701041403

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 102447

คุณวุฒิ:
MDRT 2023

ติดต่อ: 0891886566
arrow
พีรพงศ์ ศรีสิทธินาม
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6501004127

คุณวุฒิ:
MDRT 2023

ติดต่อ: 0622624651

arrow
เมธี สุตะเขตร์
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6301070241

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2
เลขทะเบียน: 064256

คุณวุฒิ:
MDRT 2022, 2023

ติดต่อ: 0639598746
arrow
ทิพย์ประภา เตาแก้ว
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6401021871

คุณวุฒิ:
MDRT 2023

ติดต่อ: 0885080243

arrow
อภิสิทธิ์ สืบไวย
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6501012015

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1
ผู้วางแผนการลงทุน
เลขทะเบียน: 063135

คุณวุฒิ:
MDRT 2023

ติดต่อ: 0945191516
arrow
อาทิตย์ ตรีกุล
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6501024007

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 121667

คุณวุฒิ:
MDRT 2023

ติดต่อ: 0956479366