เลือกภาษา

เรียกร้องสินไหมง่ายนิดเดียว

ส่งแบบฟอร์มเคลมประกัน และติดตามสถานะในแบบที่คุณต้องการ
claims promise women relax

คำมั่นสัญญาในการพิจารณาสินไหม

กรมธรรม์ประกันชีวิตจากพรูเด็นเชียลช่วยปกป้องคุณและครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิต ด้วยขั้นตอนการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เรียบง่าย รวดเร็ว เพียงใช้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำเรื่องเรียกร้องสินไหม อย่างไร

A guy looking at a tablet and a document
การเรียกร้องสินไหมผ่านระบบออนไลน์ e-Claim
- ลูกค้าทั่วไป สามารถยื่นเอกสารผ่านแอพลิเคชั่น LINE ได้ โดยค้นหาบัญชีทางการของ Prudential Thailand
- ลูกค้าประกันกลุ่ม เพิ่มช่องทางออนไลน์ใหม่ ผ่านทางแอพลิเคชั่น PULSE โดยดาวน์โหลดผ่าน App store และ Google play
A couple talking to an agent
การเรียกร้องสินไหมผ่านตัวแทนบริการของคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดของคุณ และส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบที่ต้องใช้ไปยังตัวแทนบริการที่น่าเชื่อถือ
A lady looking at documents
การเรียกร้องสินไหมโดยส่งมาที่บริษัท
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดของคุณ และส่งแบบฟอร์มของคุณพร้อมเอกสารประกอบที่ต้องใช้มาให้กับเรา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเรียกร้องสินไหม

เรียกร้องสินไหมทั่วไป

สำหรับการเรียกร้องสินไหมทั่วไป ทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

Claims process

เลือก ประเภทการเรียกร้องสินไหม

สุขภาพ และอุบัติเหตุ

เอกสารที่ต้องใช้

 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม ดาวน์โหลด

 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และใบรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล

 • ใบรับรองแพทย์

 

ระยะเวลา 

 • ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

โรคร้ายแรง

เอกสารที่ต้องใช้

 • แบบฟอร์มบริษัท ดาวน์โหลด

 • ผลการตรวจชิ้นเนื้อ หรือผลการตรวจอื่นๆ เช่น ผลเอ็กซ์เรย์ ผล CT Scan

 

ระยะเวลา

 • ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

ทุพพลภาพ

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ ดาวน์โหลด

 • ผลเอ็กซ์เรย์ หรือรูปถ่ายตำแหน่งที่บาดเจ็บ

 

ระยะเวลา

 • ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
เสียชีวิต

เอกสารที่ต้องใช้

กรณีเสียชีวิตจากโรค

 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • สำเนาใบมรณบัตรที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่าย “ตาย”และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านและ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์


กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่น

 • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ


กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองโดยชอบธรรม (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา กรุณาแนบสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ปกครอง)

 

ระยะเวลา

 • ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

 

 

ตามประกาศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หากค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับต่อผู้รับประโยชน์ 1 ท่าน เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ขอให้ผู้รับประโยชน์กรุณายืนยันตัวตน โดย

 • คลิก https://prupolicy.prudential.co.th/ekyc หรือ

 • แนบรูปถ่ายสี หน้าตรงเห็นใบหน้าชัดเจน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) และรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเห็นภาพในบัตรฯ ชัดเจน โดยส่งไปรษณีย์มายัง บริษัทฯ

 • กรณีผู้รับประโยชน์ที่เป็นผู้เยาว์และยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้ระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของบิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่งแบบฟอร์ม และเอกสารเพื่อเรียกร้องสินไหม

ขั้นตอนการส่งเอกสาร

Claims process

 

ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมได้ที่

บริษัท พรูเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แผนกสินไหมทดแทน ที่อยู่เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สาขา
ท่านสามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ ณ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ ทุกสาขา

ตัวแทนบริการ
สามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทนบริการของท่าน

เคลมออนไลน์ หรือ e-Claim

 • ช่องทางออนไลน์ผ่าน LINE
  สามารถส่งเอกสารผ่านเคลมออนไลน์ได้ที่ Line Prudential Thailand คลิก https://lin.ee/wqA4fy 

QR

 • ช่องทางออนไลน์ผ่าน PULSE *สำหรับกรมธรรม์ประกันกลุ่มเท่านั้น
  สามารถส่งเอกสารผ่านเคลมออนไลน์ได้ที่ PULSE Application โดยดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นได้ที่ App Store หรือ Google Play

QR code

 

 

 

เข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยบริการพรูแคร์การ์ด

แสดงบัตรพรูแคร์การ์ดพร้อมเอกสารระบุตัวตนของคุณก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทและเราจะดำเนินการต่อในส่วนที่เหลือ ทั้งนี้คุณสามารถศึกษาขั้นตอนในการใช้บริการผ่านบัตรพรูแคร์การ์ดได้ ที่นี่

หมายเหตุ

 • กรณีไม่ได้รับอนุมัติสิทธิ์ เช่น ข้อมูลการเจ็บป่วยไม่ชัดเจน หรือเข้าข่ายข้อยกเว้นของกรมธรรม์ พนักงานของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบเพื่อทำเรื่องเรียกร้องสินไหมโดยวิธีปกติ

 • เงินผลประโยชน์อื่นๆ ตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) เช่น ค่ารักษาพยาบาลรายวัน หรือค่าทดแทนอุบัติเหตุ บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายให้โดยอัตโนมัติภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาลแล้ว โดยไม่ต้องยื่นเอกสารและแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมชดเชยของบริษัทฯ อีก(ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น บริษัทฯจะมีเอกสารเพิ่มเติมให้ทราบ) โดยบริษัทฯ จะส่งเงินสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น

how to claim