เลือกภาษา

เรียกร้องสินไหมง่ายนิดเดียว

ส่งแบบฟอร์มเคลมประกัน และติดตามสถานะในแบบที่คุณต้องการ
claims promise women relax

คำมั่นสัญญาในการพิจารณาสินไหม

กรมธรรม์ประกันชีวิตจากพรูเด็นเชียลช่วยปกป้องคุณและครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิต ด้วยขั้นตอนการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เรียบง่าย รวดเร็ว เพียงใช้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำเรื่องเรียกร้องสินไหม อย่างไร

A guy looking at a tablet and a document
การเรียกร้องสินไหมผ่านระบบออนไลน์ e-Claim
เริ่มจากค้นหาบัญชีทางการของ Prudential Thailand ในแอปพลิเคชัน LINE โดยคุณสามารถส่งเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดเพื่อเรียกร้องสินไหมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที
A couple talking to an agent
การเรียกร้องสินไหมผ่านตัวแทนบริการของคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดของคุณ และส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบที่ต้องใช้ไปยังตัวแทนบริการที่น่าเชื่อถือ
A lady looking at documents
การเรียกร้องสินไหมโดยส่งมาที่บริษัท
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดของคุณ และส่งแบบฟอร์มของคุณพร้อมเอกสารประกอบที่ต้องใช้มาให้กับเรา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเรียกร้องสินไหม

เรียกร้องสินไหมทั่วไป

สำหรับการเรียกร้องสินไหมทั่วไป ทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

เลือก ประเภทการเรียกร้องสินไหม

สุขภาพ และอุบัติเหตุ

เอกสารที่ต้องใช้

 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม ดาวน์โหลด

 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และใบรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล

 • ใบรับรองแพทย์

 

ระยะเวลา 

 • ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

โรคร้ายแรง

เอกสารที่ต้องใช้

 • แบบฟอร์มบริษัท ดาวน์โหลด

 • ผลการตรวจชิ้นเนื้อ หรือผลการตรวจอื่นๆ เช่น ผลเอ็กซ์เรย์ ผล CT Scan

 

ระยะเวลา

 • ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

ทุพพลภาพ

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ ดาวน์โหลด

 • ผลเอ็กซ์เรย์ หรือรูปถ่ายตำแหน่งที่บาดเจ็บ

 

ระยะเวลา

 • ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
เสียชีวิต

เอกสารที่ต้องใช้

กรณีเสียชีวิตจากโรค

 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • สำเนาใบมรณบัตรที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่าย “ตาย”และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านและ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์


กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่น

 • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ


กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองโดยชอบธรรม (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา กรุณาแนบสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ปกครอง)

 

ระยะเวลา

 • ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง 

ส่งแบบฟอร์ม และเอกสารเพื่อเรียกร้องสินไหม

ขั้นตอนการส่งเอกสาร

 

ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมได้ที่

บริษัท พรูเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แผนกสินไหมทดแทน ที่อยู่เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สาขา
ท่านสามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ ณ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ ทุกสาขา

ตัวแทนบริการ
สามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทนบริการของท่าน

เคลมออนไลน์ หรือ e-Claim
สามารถส่งเอกสารผ่านเคลมออนไลน์ได้ที่ Line Prudential Thailand คลิก https://lin.ee/wqA4fy 

เข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยบริการพรูแคร์การ์ด

แสดงบัตรพรูแคร์การ์ดพร้อมเอกสารระบุตัวตนของคุณก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทและเราจะดำเนินการต่อในส่วนที่เหลือ ทั้งนี้คุณสามารถศึกษาขั้นตอนในการใช้บริการผ่านบัตรพรูแคร์การ์ดได้ ที่นี่

หมายเหตุ

 • กรณีไม่ได้รับอนุมัติสิทธิ์ เช่น ข้อมูลการเจ็บป่วยไม่ชัดเจน หรือเข้าข่ายข้อยกเว้นของกรมธรรม์ พนักงานของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบเพื่อทำเรื่องเรียกร้องสินไหมโดยวิธีปกติ

 • เงินผลประโยชน์อื่นๆ ตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) เช่น ค่ารักษาพยาบาลรายวัน หรือค่าทดแทนอุบัติเหตุ บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายให้โดยอัตโนมัติภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาลแล้ว โดยไม่ต้องยื่นเอกสารและแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมชดเชยของบริษัทฯ อีก(ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น บริษัทฯจะมีเอกสารเพิ่มเติมให้ทราบ) โดยบริษัทฯ จะส่งเงินสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น