เลือกภาษา
close

ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครองชีวิต
Life Protection Excellence

ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือก อบรม ฝึกฝน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นพิเศษ เพื่อส่งมอบความคุ้มครองชีวิตให้ลูกค้าผ่านการวิเคราะห์ความจำเป็นของลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการความคุ้มครองชีวิตให้แก่ลูกค้า​

รุ่นที่ 1

arrow
ขวัญลักษณ์ พงษ์เฉย
ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครองชีวิต
(Life Protection Excellence)

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6001019248

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 108731

คุณวุฒิ: MDRT 2021, 2022, 2023

ติดต่อ: 0809992547

arrow
จารุมน อภิปภารัชตากูร
ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครองชีวิต
(Life Protection Excellence)

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6201011650

คุณวุฒิ: MDRT 2020, 2021, 2022, 2023 / TNQA 2021, 2022

ติดต่อ: 0619874924


arrow
กุณฑลี พุฒตาล
ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครองชีวิต
(Life Protection Excellence)

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5701029318

คุณวุฒิ: COT 2022 / MDRT 2023

ติดต่อ: 0891886566
arrow
พงศ์คณิช แสงยศ
ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครองชีวิต
(Life Protection Excellence)

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6301011001

คุณวุฒิ: MDRT 2023

ติดต่อ: 0908450008

arrow
ธนาภรณ์ ลิมป์เลิศ
ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครองชีวิต
(Life Protection Excellence)

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5801084479

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 063900

คุณวุฒิ:
MDRT 2020, 2021, 2022, 2023 / TNQA 2021, 2022

ติดต่อ: 0964241539

รุ่นที่ 3

arrow
สุวภัทร แสงบุญส่ง
ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครองชีวิต
(Life Protection Excellence)

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5801055980

ประกาศนียบัตรที่ปรึกษาทางการเงิน
MDRT 2022 / TNQA 2019

ติดต่อ: 0981944438

รุ่นที่ 4

arrow
พีรญา อยู่โอน
ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครองชีวิต
(Life Protection Excellence)

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6601009881

ติดต่อ: 0956898253
arrow
ปวีณา เสนาอาจ
ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครองชีวิต
(Life Protection Excellence)

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6401055218

ติดต่อ: 0655878293