เลือกภาษา
close

สัญญาเพิ่มเติม

เลือกรับความคุ้มครองมากขึ้น กับแผนประกันหลากหลายที่เหมาะกับคุณ

สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจาก 18 โรคร้ายแรง 2 (OI)

รายละเอียดความคุ้มครอง

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ถึงอาการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งใน 18 โรคร้ายแรงอันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกในสมองระยะแรกเริ่ม การศัลยกรรมหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ โรคอัมพาต โรคกล้ามเนื้อเสื่อม แผลไฟไหม้รุนแรง การผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะสำคัญ โคม่า การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย การเสียหายทางสมอง/การสูญเสียความมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ การศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่อันเนื่องมาจากโรค โรคมัลติเพิล สเคลอโรซิส โรคไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง โรคอัลไซเมอร์ และโรคระบบประสาทพาร์กินสัน

บริษัทฯ จะยกเว้นประกันภัยหลักให้ โดยเบี้ยประกันภัยงวดแรกที่เริ่มยกเว้น คือ งวดถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุและบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม (SCPA, ADD, ADB, RCC)

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (SCPA)

รายละเอียดความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยตามตารางผลประโยชน์

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (ADD)

รายละเอียดความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยตามตารางผลประโยชน์

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (ADB)

รายละเอียดความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนทำให้เสียชีวิต ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยตามตารางผลประโยชน์

ตารางความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

SCPA

ADD

ADB

เสียชีวิต

สูญเสียอวัยวะและสายตา

ทุพพลภาพชั่วคราว

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ชดเชยค่ารักษาพยาบาล

ชดเชยค่าผ่าตัด

 ✓

 ✘

 ✘

ชดเชย 2 เท่า*

 ✓

 ✓

 ✘

ยกเว้นการชำระเบี้ยฯ

 ✓

 ✘

 ✘


บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ฆาตกรรม จลาจลสงครามกลางเมือง (RCC)

รายละเอียดความคุ้มครอง
เป็นบันทึกสลักหลังแนบสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุพิเศษและสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุกรณีมรณกรรมและสูญเสียอวัยวะ โดยให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ถือกรมธรรม์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การก่อความวุ่นวายของประชาชน เช่น การต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงานโดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนร่วม

สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (HI)

รายละเอียดความคุ้มครอง

บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าชดเชยรายวันตามจำนวนวันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกรับเงินชดเชยรายวันเป็นจำนวนตั้งแต่ 200 – 5,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย แต่ไม่เกิน 1 เท่าของรายได้ต่อวันของผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยนี้โดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันพิเศษกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (HP)

รายละเอียดความคุ้มครอง

บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าชดเชยรายวันตามจำนวนวันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ในฐานะคนไข้ใน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง โดยคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง และบริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าชดเชยรายวันเป็น 2 เท่า หากผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยหนัก (I.C.U. และ C.C.U.) (โดยคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 7 วัน) โดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม (HS)

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าชดเชยรายวันตามจำนวนวันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ในฐานะคนไข้ โดยใช้ได้กับทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

  • สัญญาเพิ่มเติมนี้ยังครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดในฐานะผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉิน กล่าวคือ อุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษาใน 24 ชั่วโมง รวมถึงการผ่าตัดเล็ก เช่น การผ่าตัดเพื่อนำหนองหรือไฝออก

โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

Payor Benefit Rider (PB)

รายละเอียดความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ หากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร กรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยจะได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ 2 (ADD) (ถ้ามี) สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ 3 (ADB) (ถ้ามี) โดยเบี้ยประกันภัยงวดแรกที่ได้รับการยกเว้น คือ งวดถัดจากวันที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

สัญญาเพิ่มเติมแบบกำหนดระยะเวลาผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (Term of PB)

รายละเอียดความคุ้มครอง

กรณีที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต จะได้รับเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนเท่ากับทุนประกันภัยหลัก

สัญญาเพิ่มเติมประกันภัย 18 โรคร้ายแรง (CI)

รายละเอียดความคุ้มครอง

สัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยคุ้มครอง 18 โรคร้ายแรง (CI) ให้ความคุ้มครองเมื่อได้รับทราบการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า เจ็บป่วย ด้วยโรคร้ายแรง 1 ใน 18 โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครอง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกในสมองระยะแรกเริ่ม การศัลยกรรมหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ โรคอัมพาต โรคกล้ามเนื้อเสื่อม แผลไฟไหม้รุนแรง การผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะสำคัญ โคม่า การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย การเสียหายทางสมอง การศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่อันเนื่องมาจากโรค โรคมัลติเพิล สเคลอโรซิส โรคไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง โรคอัลไซเมอร์ และโรคระบบประสาทพาร์กินสัน โดยผู้ทำประกันภัยคุ้มครอง 18 โรคร้ายแรง (CI) จะได้รับเงินชดเชยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สัญญาเพิ่มเติมแบบกำหนดระยะเวลา (Term Rider)

รายละเอียดความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากเหตุใดๆ จะได้รับเงินชดเชยเท่าความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ ได้แก่ แบบกำหนดระยะเวลา 20 ปี และแบบกำหนดระยะเวลาถึงอายุ 60 ปี

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 2 (DI)

รายละเอียดความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทั้งกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย และการทุพพลภาพนั้นได้เป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ทุพพลภาพได้เริ่มขึ้น หรือกรณีสูญเสียตา มือ เท้า รวมกันตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป (2 ใน 6 ส่วน) ถือว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทั้งกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย บริษัทฯ จะจ่ายเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 2 (OD2)

รายละเอียดความคุ้มครอง

จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ถือกรมธรรม์ กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทั้งกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย และการทุพพลภาพนั้นได้เป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ทุพพลภาพได้เริ่มขึ้น หรือกรณีสูญเสียตาม มือ เท้า รวมกันตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป (2 ใน 6 ส่วน) ถือว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลัก สัญญาเพิ่มเติมแบบกำหนดระยะเวลา (ถ้ามี) สัญญาเพิ่มเติมสะสมทรัพย์แท้จริง (ถ้ามี)