เลือกภาษา

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิที่ท่านจะได้รับ และวิธีในการติดต่อบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อกล่าวถึงข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน เป็นต้นว่า ชื่อ วันเดือนปีเกิด รวมถึงรายละเอียดในการติดต่อ บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าที่จำเป็นในการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการตามที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือสัญญา ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทฯ ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการให้แก่ท่าน บริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นการยิ่งที่ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการดังกล่าวให้แก่ท่านได้

บริษัทฯ อาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยการปรับปรุงหน้าประกาศฯ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านหมั่นติดตามประกาศฯ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากประกาศฯ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ถือว่ามีความสำคัญเหนือประกาศฯ ก่อนหน้านี้ทั้งหมด

ส่วน A – ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการ

 • รายละเอียดส่วนบุคคลและการติดต่อ เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม รายละเอียดการติดต่อ และประวัติรายละเอียดการติดต่อ

 • ข้อมูลหนังสือเดินทาง

 • วันเดือนปีเกิด เพศ และ/หรืออายุของท่าน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนประเภทอื่นๆ, สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ)

 • รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ลงทุนในกองทุนรวม ผู้รับประโยชน์ เช่น ผู้ถือกรมธรรม์ร่วม และผู้รับประโยชน์ที่เป็นผู้เยาว์สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ

 • สมาชิกในครอบครัว (ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ)

 • บันทึกการติดต่อบริษัทฯ ของท่าน เช่น ติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ IP ที่อยู่ MAC ในกรณีที่ท่านติดต่อบริษัทฯ โดยใช้บริการออนไลน์ หรือผ่านแอปพลิเคชันของสมาร์ตโฟน

 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านมีอยู่กับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ และได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ รวมถึงวิธีการที่ท่านใช้ชำระเงิน

 • การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ การเรียกร้องสินไหม รวมถึงการเรียกร้องสินไหมนั้นๆ ได้รับการพิจารณาจ่ายหรือไม่ (รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง)

 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมไปถึงประวัติการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าท่านจะเปิดเอกสารนั้นๆ หรือผ่านการคลิกลิ้งก์

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านผ่านพันธมิตรทางการตลาดของบริษัทฯ เป็นต้นว่า กรมธรรม์ประกันภัย สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การออม หรือผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

 • ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการประกันภัย การกำหนดเบี้ยประกันภัย ประวัติการเรียกร้องสินไหม กรณีการทุจริต และประวัติการใช้งานที่น่าสงสัย

 • ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจากหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเครดิต และหน่วยงานป้องกันการทุจริต รวมไปถึงข้อมูลสาธารณะ (ตัวอย่างเช่น การผิดนัดชำระ) และประวัติเครดิตที่ใช้ร่วมกัน สถานการณ์และประวัติทางการเงิน

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต หนี้ และการโจรกรรม รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินที่ท่านค้างชำระ กรณีที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือโจรกรรม และรายละเอียดของอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการทุจริต

 • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม รวมไปถึงความผิดที่ถูกกล่าวหา

 • ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน รวมถึงเวชระเบียน หรือในกรณีที่ท่านอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยง และได้ทำการสมัครทำประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของท่าน เป็นต้นว่า สถานที่ มูลค่า จำนวนห้อง ประเภทของทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างที่ท่านดำเนินการ (ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ)

 • รายละเอียดทางการเงินเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น เงินเดือน และรายได้อื่นๆ รายละเอียดเกี่ยวกับการออมของท่าน รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของท่าน รวมถึงวิธีการชำระเงิน

 • รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืม และเงินกู้ทั้งหมดของท่าน (ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ)

 • รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการจ้างงานของท่าน (ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ)

 • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการครอบครองทรัพย์สินของท่าน เช่น ท่านเป็นผู้เช่าหรือไม่ อาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือไม่ หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ท่านอาศัยอยู่ขณะยื่นคำขอเอาประกันภัย

 • สถานภาพสมรส ครอบครัว รูปแบบการดำเนินชีวิต หรือทางสังคมของท่าน (ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ตัวอย่างเช่น จำนวนผู้ที่อยู่ในความอุปการะของท่าน หรือท่านมีสถานภาพ "ม่าย" หรือไม่

 • ข้อมูลที่บริษัทฯ ซื้อหรือเช่าจากบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลประชากร รายละเอียดการเงินที่ค้างชำระ รายการการตลาด ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

 • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวท่าน และลูกค้าของบริษัทฯ ที่ได้จากการวิเคราะห์ หรือการทำโปรไฟล์ลูกค้า

 • การทำธุรกรรมของบุคคลที่สาม เช่น กรณีที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของบัญชีเป็นผู้ใช้บริการ ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ รวมถึงการทำธุรกรรม และ

 • ข้อมูลภาษี (ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ) เช่นตัวอย่างในกรณีของบัญชีเพื่อการลงทุน

 

ส่วน B - แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลทั่วไปดังต่อไปนี้

 • จากท่านโดยตรง ข้อมูลจากสมาชิกในครอบครัว ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้รับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และบริการ

 • ข้อมูลที่จัดทำขึ้นเกี่ยวกับตัวท่าน เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

 • จากนายหน้า หรือตัวกลางอื่นๆ (เช่น ตัวแทนขาย ผู้จัดจำหน่าย พันธมิตรทางธุรกิจ) ที่บริษัทฯ ทำงานด้วย เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือเสนอราคาแก่ท่าน

 • บริษัทในกลุ่มพรูเด็นเชียล ในกรณีที่ท่านมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว กำลังยื่นใบคำขอฯ หรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์มาก่อน

 • คุกกี้ บริการตำแหน่งที่อยู่ ที่อยู่ IP ในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือโมบาย แอปพลิเคชันของบริษัทฯ

 • บุคคลที่สาม เช่น บริษัทประกัน, ตัวแทนประกันชีวิต, ผู้ขาย, สถาบันทางการเงิน, บุคคลากรทางการแพทย์, ศาล หรือข้อมูลสาธารณะ

 • แบบสอบถาม และรายละเอียดการติดต่อ เมื่อท่านเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็น การประชุมนักลงทุน โรดโชว์ หรือเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลในแบบฟอร์ม "ติดต่อเรา" ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 • จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น หน่วยงานป้องกันการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเครดิต ผู้ให้กู้รายอื่นๆ ทำเนียบและข้อมูลสาธารณะ (เช่น สมุดรายนามโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ต บทความข่าว) การแก้ไขหนี้ และ/หรือหน่วยงานตรวจสอบ องค์กรอื่นๆ ที่ช่วยประสานความช่วยเหลือด้านการติดตามและป้องกันอาชญากรรม หน่วยงานตำรวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และ

 • โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ซื้อหรือเช่าข้อมูลเกี่ยวกับท่านหรือลูกค้าจากบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงข้อมูลประชากร รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะที่ใช้ ประวัติการเรียกร้องสินไหม ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต รายการทางการตลาด ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หรือธุรกิจของบริษัทฯ

ส่วน B.1 – นโยบายเรื่องการใช้ Cookie

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อแยกแยะคุณจากผู้ใช้รายอื่นในเว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นเพื่อให้บริการแก่คุณ และช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้คุกกี้เป็นไฟล์ที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขขนาดเล็กที่เราเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณหรือฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณมีความสามารถในการยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้โดยปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณต้องการทำสิ่งนี้โปรดดูเมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของคุณ

เราใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้:

 • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด นี่คือคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่นคุกกี้ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ที่ปลอดภัยของเรา

 • คุกกี้เพื่อทำการวิเคราะห์ / ปรับปรุงประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถรับรู้และนับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและดูว่าผู้เยี่ยมชมเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ เว็บไซต์ของเราอย่างไรเมื่อพวกเขาใช้งาน สิ่งนี้ช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของไซต์ตัวอย่างเช่นโดยทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และ

 • ฟังก์ชั่นคุกกี้ สิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อจดจำคุณเมื่อคุณกลับมายังเว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเราให้เหมาะกับคุณทักทายคุณด้วยชื่อและจดจำการตั้งค่าของคุณ (เช่นตัวเลือกภาษาหรือภูมิภาคของคุณ)

การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปแสดงว่า คุณ ให้การยอมรับ นโยบายเรื่องการใช้ Cookie ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นส่วน C - บริษัทฯ ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล และพันธมิตรธุรกิจของบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

วัตถุประสงค์

หลักการพื้นฐานทางกฏหมาย

สำหรับการประมวลผลข้อมูล


บริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อท่าน และส่งมอบบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ตกลงไว้กับท่านก่อนหน้าที่ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 

ตามหลักการปฏิบัติตามสัญญาของเรากับท่านหรือเพื่อทำตามขั้นตอนก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับท่าน

ดำเนินการตรวจสอบผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่นหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเครดิต บริษัทตรวจสอบ หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (ดูส่วน D เพิ่มเติม)

ให้บริการลูกค้า เป็นต้นว่า ตอบข้อซักถาม หรือแจ้งแก่ท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ตัดสินใจหรือกำหนดรูปแบบโดยอัตโนมัติ (ดูส่วน E เพิ่มเติม)

ตามหลักการปฏิบัติตามสัญญาของเรากับท่าน

และสำหรับกรณีที่สัญญาของเราได้สิ้นสุดลงแล้ว เราจะใช้งานข้อมูลฯ ตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับท่าน

 

เก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ รวมถึงดำเนินการด้านธุรการภายในอื่นๆ

ปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ทางกฎหมาย

ตามหลักการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

ออกแบบและจัดหาประกันภัยและผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง

ตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา, สำหรับการให้บริการสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม, สำหรับการพัฒนาธุรกิจของเรา และสำหรับการเข้าใจถึงการนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้งาน

ดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติ (รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่)

 

นอกจากนี้ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อนำส่งข้อเสนอการตลาดโดยตรงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ ยังรวมถึงแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามที่ได้รับการคัดสรรอย่างดีผ่านทางไปรษณีย์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วน I

ทั้งนี้การประมวลผลข้อมูลสำหรับการตลาดโดยตรง จะเป็นไปตามหลักพื้นฐานทางกฏหมายที่ต้องได้รับความยินยอมของท่าน


บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ใคร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุุคคลและข้อมูลสุขภาพของท่านภายในกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล พันธมิตรทางธุรกิจทางด้านการเงิน พันธมิตรทางด้านสุขภาพของบริษัทฯ  บริษัทที่ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล บริษัทตรวจสอบข้อเรียกร้อง สมาคมและสหพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ที่ถือกรมธรรม์หรือหน่วยลงทุนร่วม ที่ปรีกษามืออาชีพ นักวิจัย หน่วยงานอ้างอิงเครดิต หน่วยงานจัดเก็บหนี้ และกลุ่มผู้ให้บริการบุคคลที่สาม(ซึ่งรวมถึง บริษัทประกันชีวิต นักกฏหมาย นายธนาคาร นักบัญชี สถาบันทางการเงิน ทรัสต์ และผู้ให้บริการบุคคลที่สามประเภทอื่นๆ ที่ให้บริการทางด้านธุรการ ติดต่อสื่อสาร คอมพิวเตอร์ การชำระเงิน การพิมพ์ การไถ่ถอน หรือบริการอื่นๆ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการธุรกิจของเรา)เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งที่กำหนดไว้ในส่วน C ในกรณีที่ท่านมีกรมธรรม์หรือการลงทุนร่วมกับบุคคลอื่น บุคคลอื่นจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเช่นกัน ในกรณีที่เห็นว่าเหมาะสม บริษัทฯ อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน หน่วยงานด้านกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานภาครัฐ

บริษัทฯ อาจดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประเทศอื่นที่มิใช่ ประเทศที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ รวมถึงประเทศอื่นของกลุ่มบริษัท พรูเด็นเชียล ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ พึงใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม และจะปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับ การถ่ายโอนไป บริษัทฯ จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันต่างๆ ที่บริษัทฯ ใช้เมื่อมีการร้องขอ

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ท่าน (หรือผู้ถือกรมธรรม์ร่วมของท่าน) เป็นลูกค้าของบริษัทฯ และจัดเก็บไปอีกเป็นระยะเวลาสิบปี นับจากกรมธรรม์ หรือสัญญาประกันชีวิตสิ้นสุดลง หรือนานกว่านั้น หากมีความจำเป็นทางกฎหมาย หรือตามที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ (เช่น กรณีที่เกิดข้อพิพาท)


ส่วน D - การตรวจสอบการอ้างอิง

 

สำหรับบางผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ อาจใช้บริการหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเครดิต บริษัทตรวจสอบ หน่วยงานป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อช่วยในการตรวจสอบอัตลักษณ์ของท่าน ตลอดจนป้องกันการทุจริตฉ้อฉลและการฟอกเงิน ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบัน หรือที่อยู่ก่อนหน้าของท่าน บริษัทฯ อาจบันทึกผลลัพธ์เหล่านี้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

การตรวจสอบเหล่านี้ อาจดำเนินการกับนักลงทุนกองทุน ผู้ถือกรมธรรม์ร่วม หรือบุคคลที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ บริษัทฯ อาจใช้บริการหน่วยงานเหล่านี้ เพื่อยืนยันที่อยู่ของท่านเพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถติดต่อไปยังท่านได้

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะดำเนินการด้วยความปลอดภัยเสมอ

ส่วน E – บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ หรือกำหนดโปรไฟล์ของท่าน

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตัดสินใจอัตโนมัติที่มีผลต่อตัวท่าน หรือดำเนินการกำหนดโปรไฟล์อื่นๆ (เช่น โปรไฟล์ทางการตลาด)

ในกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการตัดสินใจอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านทราบในเวลาที่เหมาะสม

ส่วน F – การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะของท่าน

สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางรายการ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะของท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ พันธุกรรม การระบุตัวตนโดยอาศัยข้อมูลทางชีวมิติ ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการความยินยอมอย่างชัดเจนจากท่านในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วน C, D และ E บริษัทฯ จะชี้แจงรายละเอียด ณ จุดรวบรวมข้อมูล และจะขอคำยินยอมจากท่าน


ส่วน G – ท่านสามารถควบคุมการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ได้

เมื่อกล่าวถึงวิธีการที่บริษัทฯ นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ ท่านมีสิทธิ์ที่จะ

 • ร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามสมควรจากท่าน เพื่อดำเนินการตามคำร้องนี้)

 • ร้องขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์

 • ร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล หรือหน่วยงานกำกับดูแลอิสระเกี่ยวกับการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้

 • ขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในส่วน A หรือในกรณีที่ไม่มีหลักการพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ

 • คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดโดยตรง (รวมถึงโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้อง) หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่มีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 • ร้องขอให้บริษัทฯ ส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่มีโครงสร้าง หรือรูปแบบที่ใช้ได้โดยทั่วไป ตามแต่ละสถานการณ์[1]

 • จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพิกถอนคำยินยอมของท่าน (รวมถึงการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ) ที่ท่านได้ให้ไว้ในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่ท่านมีถิ่นพำนักอยู่ในสหภาพยุโรป สามารถใช้สิทธิ์ต่างๆ ตามกฏ General Data Protection Regulation(GDPR) ได้ตามหัวข้อ D ถึง G ที่กล่าวมาก่อนหน้า ทั้งนี้รายการข้างต้นอาจนำไปใช้กับเขตอำนาจศาลอื่นๆ ตามที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิ์ หรือต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์ บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดต่อในส่วน"ติดต่อเรา" ("Contact Us")

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะพูดคุยกับบริษัทฯ จะเป็นประโยชน์ที่ท่านต้องทราบว่า ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล[2] ของท่านคือ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้บริษัทฯ อาจตรวจสอบหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารอื่นใดที่บริษัทฯ มีกับท่าน เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรม เพื่อความปลอดภัย หรือช่วยบริษัทฯ ในการตรวจสอบคุณภาพ


[1] บริษัทฯ จะจัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เราได้จัดเก็บ และเฉพาะข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา ทั้งนี้เราจะไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูลอื่นๆ ได้

[2] ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล – บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (อ้างอิงตามนิยามในมาตรา 6 ของ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)


ส่วน H – การกระทำในนามของบุคคลอื่น

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น (หรือหลายบุคคล) บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลนี้ ในความหมายว่า บุคคลนั้นๆ ได้มอบหมาย และมอบอำนาจให้ท่านกระทำการแทนบุคคลนั้นๆ รวมถึงการให้ความยินยอม:

 • ให้บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะของบุคคลนั้นๆ (ตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วน A-G ข้างต้น) และ

 • ให้ตัวท่านได้รับคำแจ้งเตือนเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลในนามของบุคคลนั้นๆ

ในกรณีที่มีเหตุให้ท่านมีความกังวลว่า ท่านได้รับอนุญาตในการให้ข้อมูลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ หรือไม่ โปรดติดต่อมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ด้านล่าง ก่อนที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทฯ

ส่วน I – การตลาดโดยตรง

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล และของบุคคลที่สามที่ได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดีให้แก่ท่านทางไปรษณีย์

นอกจากนี้ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย และกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล จะติดต่อไปยังท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งคราว เกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษใดๆ บริษัทฯ จะดำเนินการเช่นนี้ก็ต่อเมื่อท่านให้คำยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

และในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของท่าน และ/หรือ ต้องการยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดโดยตรงที่มิใช่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่อย่างใดที่จะแจ้งมายังบริษัทฯ เพียงแค่ติดต่อมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่ระบุไว้ในส่วน"ติดต่อเรา" ("Contact Us")

ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในส่วน G หรือกรณีที่ท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของประกาศนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้

ส่งจดหมายถึงบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ศูนย์บริการลูกค้า
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20-27 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ส่งอีเมลมายังบริษัทฯ hotline@prudential.co.th

หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20-27 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย ในที่นี้หมายถึง พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย ลิมิเต็ด

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล หมายถึง บริษัทในเครือของ Prudential UK (รวมถึง Prudential International Assurance plc, Prudential plc, Prudential Services Limited, PGDS (UK ONE) Limited, Prudential Global Services Private Limited, Prudential Corporation Asia, Jackson national Life และ PPM America, Inc., M&G Investments Group และ Prudential Corporate Pensions Trustee Limited.) พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการด้านบัญชี ผู้ตรวจสอบ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแพลตฟอร์ม ตัวกลาง บริษัทรับประกันภัยต่อ ผู้จัดการลงทุน ตัวแทน ผู้จัดการดูแลทรัพย์สินกองทุนบำเหน็จบำนาญ (และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ) ที่ปรึกษาโครงการ ผู้แนะนำ ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันภัยซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ

พันธมิตรทางการตลาด หมายถึง ผู้ให้บริการ ตัวกลาง ผู้จัดการดูแลทรัพย์สินกองทุนบำเหน็จบำนาญ (และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ) ที่ปรึกษาโครงการ ผู้แนะนำ ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันภัยซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ