เลือกภาษา
close

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเรามีความรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เราจึงได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิที่ท่านมี และวิธีในการติดต่อเราในกรณีที่ท่านประสงค์จะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

เมื่อกล่าวถึง "ข้อมูลส่วนบุคคล" เราหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือตามที่นิยามไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่ระบุไว้ด้านล่าง เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าที่จำเป็นในการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการตามที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเรา ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการให้แก่ท่านหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา อาจส่งผลกระทบทำให้เราไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการดังกล่าวให้แก่ท่านได้ และรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่เราหรือท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

เราอาจดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านหมั่นติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเราอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์ถือว่ามีผลใช้บังคับแทนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหน้านี้ทั้งหมด เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในกรณีที่จำเป็นและตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยและเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจของเราหรือที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือการให้บริการของเรา บุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

(1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา (ทั้งบุคคลที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต หรือ ลูกค้าปัจจุบัน)

(2) ในกรณีที่เราได้มีการติดต่อกับลูกค้านิติบุคคลหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ให้หมายถึง บุคคลผู้มีอำนาจดำเนินการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน บุคลากร ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (beneficial owner) บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและบุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่างเดียวกัน รวมถึงผู้ติดต่อ (รวมเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล”) ของลูกค้านิติบุคคลหรือพันธมิตรทางธุรกิจตามที่ได้ให้นิยามไว้ด้านล่างของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

(3) บุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และผู้ใช้เว็บไซต์ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ และบุคคลอื่นใดที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล
(เช่น สมาชิกในครอบครัวของท่าน คู่สมรส ผู้ที่อยู่ในอุปการะของท่าน ผู้รับผลประโยชน์ (beneficiary) ผู้จ่ายเบี้ยประกัน ผู้กู้ร่วม ผู้รับโอน บุคคลที่ไว้วางใจ พยาน ผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้ร้องเรียน ผู้ถือกรมธรรม์ร่วม ผู้แทนโดยชอบธรรม ตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจ)
(รวมเรียกว่า "ท่าน")

กรุณาอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่านอย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ส่วน ก - ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการประมวลผล

(1) ข้อมูลที่เป็นการระบุตัวตนโดยทั่วไปและข้อมูลติดต่อ: เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล นามสกุลของหญิงก่อนสมรส ชื่อนามสกุลเดิม ข้อมูลการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล) ประวัติรายละเอียดการติดต่อ วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ความเป็นพลเมือง สถานภาพสมรส ถิ่นที่อยู่ สถานภาพครอบครัว จำนวนผู้ที่อยู่ในอุปการะของท่าน ลายมือชื่อ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ที่อยู่ที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ประเภทยานพาหนะที่ใช้ รูปแบบการดำเนินชีวิตหรือทางสังคม ประเทศที่เกิด ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว การตรวจสอบเกี่ยวกับ FATCA

(2) ข้อมูลในการระบุตัวตนที่ทางราชการออกให้: เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และข้อมูลอื่นใดที่ใช้ระบุตัวบุคคลที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐฯ หลักฐานในการอนุญาตเข้าประเทศ (VISA) ใบอนุญาตการทำงาน หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือรับรองตราประทับของบริษัท ใบอนุญาตขับขี่

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน: เช่น สถานภาพการจ้างงาน เงินเดือน รายได้ อาชีพ ตำแหน่ง ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับท่าน สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง แหล่งที่มาของรายได้ ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้อื่น ชื่อบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ ข้อมูลตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ

(4) บันทึกการติดต่อของท่านกับเรา: เช่น บันทึกเสียง บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างท่านกับเรา รวมถึงผู้ให้บริการของเราในกรณีที่ท่านติดต่อเราโดยใช้บริการออนไลน์ หรือผ่านเว็บไซต์/แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของเรา เช่น บัญชี LINE official รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ไอพีแอดเดรส (IP Address) และหมายเลขรหัสของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (MAC Address) ข้อมูลเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการเข้าใช้งานออนไลน์ ข้อมูลบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ (logs) หรือข้อมูลอื่นใดที่เก็บผ่านเทคโนโลยี

(5) ข้อมูลที่ทำให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านได้: เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านมีอยู่กับเรา ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจหรือได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ เลขที่กรมธรรม์ แผนกรมธรรม์ประกันภัย วัตถุประสงค์ในการสมัครกรมธรรม์ประกันภัย สินทรัพย์ อัตราภาษี เบี้ยประกัน เงินปันผล จำนวนเงินเอาประกันภัย หน่วยลงทุน หน่วยกองทุน การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุน มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ สัญญาเพิ่มเติมที่ต้องการ จำนวนการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง วิธีการชำระเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต รายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ซื้อหรือเปลี่ยนแปลง รายละเอียดเกี่ยวกับการออมของท่าน รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืม ความรับผิด มรดก เงินปันผล ดอกเบี้ย หลักทรัพย์ ประสบการณ์การลงทุนของท่าน กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ ที่ท่านมีหรือถูกปฏิเสธ ความสัมพันธ์และหลักฐานของความสัมพันธ์นั้นกับผู้ขอเอาประกันภัยหรือผู้ถือกรมธรรม์ ผู้เอาประกันหรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ข้อมูลในกรณีที่ท่านอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงหรือได้ทำการสมัครทำประกันสุขภาพหรือประกันชีวิต ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ข้อมูลอื่นใดที่เราได้เก็บรวบรวมตามแบบฟอร์มการสมัครหรือเอกสารที่ได้รับจากท่าน

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองและความคิดเห็นของท่าน: เช่น ความชื่นชอบของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านเลือกที่จะส่งให้แก่เรา รวมถึงการส่งข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ การแสดงความคิดเห็น การให้ข้อติชม การร้องเรียน การให้คำแนะนำ การตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ข้อซักถาม และข้อมูลที่ท่านสมัครใจให้ในระหว่างที่มีการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดหรือการสื่อสารเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เปิดเผยอยู่บนโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม: เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมไปถึงประวัติการติดต่อสื่อสารและข้อมูลว่าท่านได้ทำการเปิดหรือคลิกลิงก์หรือไม่ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน เช่น กรมธรรม์ประกันภัย สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การออม หรือผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวท่านและลูกค้าของเราที่ได้จากการวิเคราะห์ หรือการทำโปรไฟล์ลูกค้า

(8) ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต: เช่น ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สามรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการประกันภัย การกำหนดเบี้ยประกันภัย ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหม กรณีการทุจริต และประวัติการใช้งานที่น่าสงสัย ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราได้รับจากหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเครดิตและหน่วยงานป้องกันการทุจริต รวมไปถึงข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะและเอกชน ประวัติเครดิตร่วม สถานการณ์ทางการเงินและประวัติทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับ การทุจริต หนี้ และการโจรกรรม รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินที่ท่านค้างชำระ กรณีที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือโจรกรรม และรายละเอียดของอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการทุจริต การตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ก่อนหน้า

(9) การทำธุรกรรมของบุคคลอื่น: เช่น กรณีที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของบัญชีเป็นผู้ใช้บริการ ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ รวมถึงการทำธุรกรรม

(10) รายละเอียดคุณสมบัติที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มลูกค้า: เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของท่าน มูลค่า จำนวนห้อง ประเภทของทรัพย์สิน (ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการครอบครองทรัพย์สินของท่าน เช่น ท่านเป็นผู้เช่าหรือไม่ อาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือไม่ หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ท่านอาศัยอยู่ขณะยื่นคำขอเอาประกันภัย

(11) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านผ่านพันธมิตรทางธุรกิจของเรา: เช่น กรมธรรม์ประกันภัย สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การออมหรือบริการทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

(12) ข้อมูลที่เราซื้อหรือเช่าจากบุคคลอื่น: รวมถึงข้อมูลประชากร รายละเอียดการเงินที่ค้างชำระ รายการทางการตลาด ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

(13) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน: เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่อยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติอาชญากรรมซึ่งรวมถึงความผิดที่ถูกกล่าวหา ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการรักษาทางการแพทย์ (เช่น สภาพทางร่างกายหรือจิตใจ หรือข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลทั้งในอดีตและปัจจุบัน ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บ บันทึกหรือประวัติทางการแพทย์ น้ำหนัก ส่วนสูง สาเหตุที่น้ำหนักเปลี่ยนแปลง การใช้ยาเสพติด การบริโภคแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ภาวะการตั้งครรภ์ ผลการตรวจโรคเอดส์ บันทึกการฝากครรภ์ ประวัติการฉีดวัคซีน) ความพิการ ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ พฤติกรรมทางเพศ

ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่อยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน เราไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่อยู่บนบัตรประจำตัวประชาชนจากท่าน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่อยู่บนบัตรประจำตัวประชาชนจากท่าน โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ (เช่น เมื่อเราทำสำเนาหรือสแกนบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ) ในกรณีเช่นว่านี้ เราจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่อยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งอาจรวมถึงการลบหรือคาดทับข้อมูลดังกล่าวของท่าน เท่าที่จำเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมาย

ส่วน ข - ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุข้างต้นของบุคคลอื่น เช่น ข้อมูลของผู้รับผลประโยชน์ (beneficiary) ผู้ถือกรมธรรม์ร่วม สมาชิกในครอบครัว คู่สมรส ผู้ที่อยู่ในอุปการะของท่าน ผู้จ่ายเบี้ยประกัน ผู้รับโอน ผู้กู้ร่วม บุคลากรทางการแพทย์ บุคคลที่ท่านได้แนะนำให้แก่เรา และบุคคลอื่นใดในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการของเรา

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้น โดยท่านได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

(2) ได้รับความยินยอมในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นได้ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(3) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ท่านให้ และแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ได้ให้ไว้

หากท่านมีความกังวลในการให้ข้อมูลของบุคคลอื่น กรุณาติดต่อเราทางอีเมลด้านล่างก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวให้เรา

ส่วน ค - แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) จากท่านโดยตรงและจากช่องทางติดต่ออื่นๆ เช่น ผ่านแบบฟอร์มใบสมัคร เว็บไซต์ของเรา หน้าเว็บเพจหรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ แบบสอบถามเมื่อท่านเข้าร่วมการสำรวจความเห็น การประชุมนักลงทุน โรดโชว์ งานอีเวนต์

(2) จากลูกค้า ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกในครอบครัว ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้รับผลประโยชน์ (beneficiary) ของผลิตภัณฑ์และบริการผ่านแบบฟอร์มใบสมัครของลูกค้า แบบฟอร์มการรับค่าสินไหมทดแทน แบบฟอร์มการร้องเรียน การพูดคุยทางโทรศัพท์ อีเมล

(3) ข้อมูลที่จัดทำขึ้นเกี่ยวกับตัวท่าน เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

(4) จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ธนาคารคู่ค้า ผู้ให้บริการการวิจัย ผู้ให้บริการภายนอกต่างๆ ลูกค้านิติบุคคล ตัวแทน นายหน้า ผู้ให้บริการ (รวมถึงผู้ให้บริการ Pulse) พันธมิตรทางธุรกิจของเรา บริษัทในเครือ โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ สถาบันการเงิน แหล่งข้อมูลสาธารณะและเอกชน (เช่น สมุดรายนามโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ต บทความข่าว ฐานข้อมูล) การแก้ไขหนี้ และ/หรือ หน่วยงานตรวจสอบ หน่วยงานป้องกันการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเครดิต องค์กรอื่นๆ ที่ช่วยประสานความช่วยเหลือด้านการติดตามและป้องกันอาชญากรรม ตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ ศาล และหน่วยงานอื่นๆ ที่เราทำงานด้วยเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือเสนอราคาแก่ท่าน หรือเพื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการหรือธุรกิจของเรา

(5) บริษัทในกลุ่มพรูเด็นเชียล

(6) เราซื้อหรือเช่าข้อมูลเกี่ยวกับท่านหรือลูกค้าจากบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงข้อมูลประชากร รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะที่ใช้ ประวัติการเรียกร้องสินไหม รายการทางการตลาด และข้อมูลอื่นๆ

ส่วน ง - นโยบายเรื่องการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ เว็บบีคอนและเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อแยกแยะท่านจากผู้ใช้รายอื่นในเว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นเพื่อให้บริการแก่ท่าน และช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุกกี้เป็นไฟล์ที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขขนาดเล็กที่เราเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของท่านหรือฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน หากข้อมูลจากคุกกี้สามารถระบุตัวบุคคลไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งในกรณีที่เป็นข้อมูลเดี่ยวหรือไปรวมกับข้อมูลอื่นใดก็ตาม เราจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้โดยปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านต้องการทำสิ่งนี้โปรดดูเมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน

หากท่านเลือกที่จะไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แสดงโฆษณาให้แก่ท่าน แต่จะหมายความว่าโฆษณาเหล่านั้นจะไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับท่านโดยเฉพาะผ่านการใช้คุกกี้หรือคุกกี้ของบุคคลภายนอก เว็บบีคอน หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

เราใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้:

(1) คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด นี่คือคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ที่ปลอดภัยของเรา

(2) คุกกี้เพื่อทำการวิเคราะห์ / ปรับปรุงประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถรับรู้และนับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและดูว่าผู้เยี่ยมชมเคลื่อนที่ไปรอบๆ เว็บไซต์ของเราอย่างไรเมื่อพวกเขาใช้งาน สิ่งนี้ช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และ

(3) ฟังก์ชันคุกกี้ สิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับมายังเว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเราให้เหมาะกับท่าน ทักทายท่านด้วยชื่อของท่าน และจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ตัวเลือกภาษา หรือภูมิภาคของท่าน)

การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปแสดงว่าท่านให้การยอมรับนโยบายเรื่องการใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

ส่วน จ - เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

  1. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่อไปนี้ (1) ฐานสัญญา เพื่อการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน หรือตามที่ท่านร้องขอเพื่อเข้าทำสัญญากับเรา (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก โดยเราจะชั่งน้ำหนักประโยชน์ดังกล่าวกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) การพิสูจน์ตัวตน: เพื่อการพิสูจน์ตัวตนในการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และรับการบริการ หรือเมื่อเข้าทำสัญญาและธุรกรรมต่างๆ กับท่าน เพื่อการพิสูจน์ข้อมูลของท่านที่ใช้ในการล็อกอิน เพื่อให้ท่านสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อการพิสูจน์ตัวตนของท่านเมื่อท่านติดต่อเราเพื่อขอรับการบริการผ่านช่องทางต่างๆ (เช่น สำนักงานของเรา ศูนย์รับบริการลูกค้า อีเมล เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชันมือถือ)

(2) การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ: เพื่อพิจารณาคำขอเอาประกันภัยของท่าน เพื่อการรับประกันภัยและออกกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการตามที่ได้ตกลงไว้กับท่านก่อนหน้าที่ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการบริหาร เก็บรักษา จัดการ และดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อจัดการกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน เพื่อประเมินคุณสมบัติของท่านสำหรับแผนจ่ายเงิน เพื่อออกใบเรียกเก็บค่าเบี้ยประกัน และ/หรือ ใบเรียกเก็บเงิน เพื่อเรียกเก็บและดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันของท่าน เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน เพื่อออกหนังสือรับรองหรือเอกสารด้านภาษี เพื่อดำเนินการเกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง

(3) การให้บริการลูกค้า: เพื่อตอบข้อซักถามตามที่ท่านร้องขอหรือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อปรับปรุงข้อมูล / โปรไฟล์ของท่านให้เป็นปัจจุบัน (รวมถึงปรับปรุงข้อมูลของท่านกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา) เพื่อจัดการข้อสงสัยหรือปฏิบัติตามข้อร้องเรียนจากท่าน เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อจัดการปัญหาทางเทคนิค เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก เช่น การแนะนำการใช้เว็บไซต์ หรือการกรอกข้อมูลการสมัครประกัน และเพื่อการจัดทำบริการหลังการขายให้แก่ท่าน

(4) การดำเนินการบริหารธุรกิจภายในอื่นๆ: เพื่อทำบันทึกหลักฐานและเอกสารต่างๆ จัดเก็บเอกสารและแฟ้มข้อมูลของบุคคลต่างๆ ของบริษัท เพื่อจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบ การเงิน การบัญชี การเรียกเก็บเงิน ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการรายงานต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เพื่อทำประกันภัยต่อกับบุคคลภายนอก

(5) การปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการทั่วไป: เพื่อสำรวจข้อมูลรวมถึงความพึงพอใจของท่าน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการตลาดและข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรม (profiling) เพื่อประมวลผลข้อมูล วิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ และจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูล (รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ) เพื่อนำมาออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัย รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อประเมินและจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัย รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รวมถึงการดำเนินการทั่วไปซึ่งอยู่ในความคาดหมายของท่าน เช่น บริษัทอาจนำข้อมูลการใช้บริการของท่านมาวิเคราะห์เพื่อคำนวณค่าคอมมิชชั่นและค่าบริการให้กับนายหน้า ตัวแทน และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อชำระหนี้กับผู้รับประกันภัยต่อ หรือ เราอาจนำข้อมูลความเห็นจากการใช้บริการของท่านมาวิเคราะห์เพื่อการกำหนดเบี้ยประกัน หรือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์แนวโน้มตลาดในอนาคต เป็นต้น

(6) การทำการติดต่อสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด: เพื่อแจ้งเกี่ยวกับข่าวสารด้านการตลาดทั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการทั่วไปซึ่งรวมถึงทางไปรษณีย์ และส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น รายละเอียดของหรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการและข้อเสนอพิเศษอื่นๆ จดหมายข่าว ความคืบหน้า ประกาศ สิทธิประโยชน์ สิทธิการให้บริการประกันภัย แคมเปญ ข่าว กิจกรรมทางการตลาด โฆษณา และข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่อาจตรงกับความสนใจที่ท่านได้แสดงออกโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมทั้งเพื่อบริหารจัดการและวิเคราะห์แคมเปญ เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเราให้เหมาะกับท่านเมื่อใช้บริการออนไลน์ของเรา ซึ่งอยู่ในความคาดหมายของท่าน  เช่น หากท่านเป็นลูกค้าของเรา เราอาจเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทอื่นที่น่าจะเป็นประโยชน์ของท่านหรืออยู่ในความสนใจของท่าน หรือ เมื่อเรามีสิทธิประโยชน์หรือบริการจากคู่ค้าของเราที่ให้พิเศษแก่ลูกค้าของเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิดังกล่าว หรือ เมื่อท่านแจ้งความประสงค์ในการรับบริการหรือขอทราบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัทจะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้ท่านตามที่ท่านแจ้งความประสงค์ไว้ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดใน ส่วน ฏ

(7) การเข้าร่วมในงานอีเวนต์ จับรางวัล และกิจกรรมส่งเสริมการขายในลักษณะคล้ายคลึงกัน: เช่น เพื่อทำให้ท่านสามารถเข้าร่วมและจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ เพื่อลงทะเบียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมบริการเสริมอื่น ๆ และเพื่อรับการบริการจากกิจกรรมที่จัดโดยคู่ค้าของเรา

(8) การโอนในกรณีควบรวมกิจการ: เพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบริษัท บริษัทในเครือ และบริษัทลูก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการควบรวมกิจการ เช่น ในการขาย โอน ควบรวมกิจการ ฟื้นฟูกิจการ หรือกรณีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

(9) การตรวจสอบและการป้องกันการทุจริต: เพื่อตรวจสอบข้อมูลของท่านกับฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้า และการตรวจสอบบริหารและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอื่นๆ เช่น การทำความรู้จักลูกค้า หรือ Know Your Customer (KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อการตรวจสอบโดยใช้บริการหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเครดิต หน่วยงานป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน บริษัทตรวจสอบ หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ / เอกชน เพื่อป้องกันการทุจริตฉ้อฉลและการฟอกเงิน เพื่อตรวจสอบการฉ้อโกงการเรียกร้องสินไหมทดแทน ตรวจสอบทุจริต และเพื่อตรวจสอบประวัติการรักษาเพิ่มเติม ทั้งนี้ เราอาจบันทึกผลลัพธ์เหล่านี้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ก. การตรวจสอบเหล่านี้ อาจดำเนินการกับพันธมิตรทางธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล นักลงทุนกองทุน ผู้ถือกรมธรรม์ร่วม ผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ในกรณีที่เราไม่สามารถติดต่อท่านได้ เราอาจใช้บริการหน่วยงานเหล่านี้ เพื่อยืนยันที่อยู่ของท่านเพื่อช่วยให้เราสามารถติดต่อไปยังท่านได้

ข. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะดำเนินการด้วยความปลอดภัยเสมอ

(10) การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย: เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ และ/หรือ กระบวนการทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกันภัย รวมถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแก่ลูกค้าเปราะบาง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงโทษ (Sanction) และกฎหมายนอกเหนือจากประเทศที่พำนัก เพื่อดำเนินการตามคำขอตรวจสอบจากส่วนงานราชการและหน่วยงานรัฐ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งสามารถตรวจดูได้ที่เว็บไซต์ https://www.oic.or.th

(11) การจัดการข้อพิพาท: เช่น เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท เพื่อบังคับใช้ตามสัญญาของเรา เพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(12) การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพื่อบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก รวมถึง ระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเก็บข้อมูล หรือการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบ

(13) การตัดสินใจหรือกำหนดรูปแบบโดยอัตโนมัติ: เพื่อทำการตัดสินใจอัตโนมัติที่มีผลต่อตัวท่าน หรือดำเนินการกำหนดโปรไฟล์อื่นๆ (เช่น โปรไฟล์ทางการตลาด)

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ: เพื่อการยืนยันตัวตนของท่านและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อทราบข้อเท็จจริง และ/หรือ ตรวจสอบภูมิหลังหรือความเสี่ยงของตัวท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึงตรวจสอบกับข้อมูลสาธารณะ / เอกชนหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของราชการ และ/หรือ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของทางการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) เพื่อการประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่าน พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคลากรเพื่อการทำงานให้แก่เรา เพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอในการออกใบเสนอราคาหรือเสนอประมูล การเจรจาต่อรอง หรือการทำสัญญากับท่าน และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ

(2) การจัดการความสัมพันธ์: เพื่อวางแผน ดำเนินการ และบริหารจัดการความสัมพันธ์ (เชิงสัญญา) กับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ทำธุรกรรม สั่งผลิตภัณฑ์และบริการ การชำระเงิน การดำเนินการด้านบัญชี การตรวจสอบ การวางบิลและการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย รวมถึงการสนับสนุนในการดำเนินงานต่างๆ

(3) การจัดหาสินค้าและบริการ: เพื่อจัดซื้อสินค้าหรือบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เช่น จัดทำและส่งใบสั่งซื้อให้ท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ติดต่อท่านในการจัดหาสินค้าหรือบริการ ดำเนินการชำระเงิน ติดตามท่านในการปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการตามนโยบายของเรา และดำเนินการตามข้อกำหนดภายในหรือข้อกำหนดของบริษัทในเครือ (รวมถึงการสืบสวน การแก้ไขในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เป็นต้น)

(4) การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ: เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจกับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับโครงการของเรา (เช่น การตอบข้อซักถามหรือคำร้องขอ)

  1. วัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

(1) การติดต่อสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านมีอยู่กับเรา ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจหรือได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ และ/หรือ ข้อมูลอื่นใด เท่าที่จำเป็น เพื่อส่งมอบการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น รายละเอียดของหรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการและข้อเสนอพิเศษอื่นๆ จดหมายข่าว ความคืบหน้า ประกาศ สิทธิประโยชน์ สิทธิการให้บริการประกันภัย แคมเปญ ข่าว กิจกรรมทางการตลาด โฆษณา และข้อมูลใดๆ ที่อาจเกินความคาดหมายของท่าน ทั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการทั่วไปซึ่งรวมถึงทางไปรษณีย์ และส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก เช่น กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลและพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกของเรา ซึ่งเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดใน ส่วน ฏ

(2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการทั่วไป

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านมีอยู่กับเรา ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจหรือได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ และ/หรือข้อมูลอื่นใด เท่าที่จำเป็น เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรม (profiling) ประมวลผลข้อมูล วิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ (รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้) และนำมาออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัย รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รวมทั้งการประเมินและจัดการความเสี่ยงทั่วไป ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของท่าน ซึ่งเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้

เราจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการทั่วไป ในกรณีที่เราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้

ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอม หากท่านเปลี่ยนใจ และ/หรือ ต้องการถอนความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการทั่วไป ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่ อีเมล hotline@prudential.co.th

ส่วน ฉ - การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน

เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน ยกเว้นเป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ หรือในกรณีที่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน หรือในกรณีที่สามารถทำได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม เราจะขอความยินยอมจากท่านแยกต่างหากโดยวิธีการที่เหมาะสม

สำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิด บริการ หรือการทำธุรกรรมทางธุรกิจ เราอาจจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่เราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เราจะให้รายละเอียดแก่ท่านในขณะที่เราเก็บข้อมูลและขอความยินยอมจากท่าน

ส่วน ช - เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ใคร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล พันธมิตรทางธุรกิจของเรา และผู้ให้บริการภายนอก เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านโดยการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว (Need-to-Know) เท่านั้น

เราอาจดำเนินการให้บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจอยู่ในหรือนอกประเทศไทย สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ โดยท่านสามารถดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านี้เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลเหล่านี้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการแยกต่างหาก

(1) พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พันธมิตรทางธุรกิจตามที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วน จ

(2) หน่วยงานราชการและบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องในการดำเนินการของศาล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานสาธารณะอื่นในประเทศไทยและต่างประเทศตามที่จำเป็น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมบังคับคดี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และศาล) ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย หรือบุคคลภายนอกอื่นใดตามที่เราเชื่อว่าจำเป็นหรือสมควรเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิหรือสถานะของเรา ตลอดจนสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอกหรือความปลอดภัยของบุคคล และเพื่อให้เราสามารถดำเนินการแก้ไขเยียวยาหรือจำกัดความเสียหายของเราได้

(3) ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ ภาระหน้าที่

ในการดำเนินการตามปกติ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามในฐานะผู้รับโอนสิทธิของเรา
ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ ควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด การซื้อขาย กิจการร่วมค้า การโอนสิทธิ การโอนหรือจำหน่ายธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา หรือธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามนั้นจะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(4) บุคคลภายนอกอื่นๆ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้รับผลประโยชน์ (beneficiary) ผู้เอาประกันภัยนิติบุคคล นายหน้าประกันชีวิต ผู้ให้บริการในกรณีฉุกเฉิน (เช่น ผู้ให้บริการระงับอัคคีภัย ตำรวจ และผู้ให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน) บริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัยต่อ โรงพยาบาล ศูนย์กู้ชีพ แพทยสภา สมาคม (เช่น สมาคมประกันชีวิตไทย) ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (TPA) ผู้ถือกรมธรรม์หรือกองทุนร่วม ผู้กู้ร่วม ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยของท่านและบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บุคคลอื่นใดที่ติดต่อประสานงานเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือการคุ้มครองผลประโยชน์ของท่านในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

ส่วน ซ - การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก เช่น กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ผู้ให้บริการ และหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานราชการ (เช่น ดำเนินการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและตามกฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) ที่อยู่ในต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเทศสิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เยอรมัน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ มาเลเซีย) เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่มีการโอนดังกล่าว การโอนนั้นจะกระทำโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

เมื่อมีความจำเป็นที่เราต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ากับประเทศไทย เราจะดำเนินการเพื่อให้มีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โอนไปหรือเพื่อให้การโอนนั้นสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วน ฌ - เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วน จ ด้านบน เช่น เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามสัญญากับท่าน หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ (เช่น อายุความหรือระยะเวลาที่กำหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลรัษฎากร หรือกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น)หรือตราบเท่าที่ท่านเป็นลูกค้าของเรา และจัดเก็บไปอีกเป็นระยะเวลาสิบปีนับจากกรมธรรม์ หรือนับจากสัญญาประกันชีวิตสิ้นสุดลง หรือในกรณีที่ท่านเป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการของเรา เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอาไว้เป็นระยะเวลาสิบปีนับจากวันที่ท่านให้ข้อมูลในการติดต่อกับเรา เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานกว่านั้นทั้งนี้ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายและระเบียบภายในของเรา โดยหากมีความจำเป็นทางกฎหมายหรือตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุใน ส่วน จ ด้านบน อาจมีบางกรณีที่เราต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าที่กำหนด (เช่นกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น)

ส่วน ญ - การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปแบบเอกสาร รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ รูปแบบอื่นใด โดยประกอบด้วยมาตรการเชิงองค์กร มาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการทางกายภาพ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ส่วน ฎ - ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนด เราไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลได้ ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ว (เฉพาะในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) ทั้งนี้ หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล โดยไม่ได้เจตนา เราจะลบข้อมูลดังกล่าวทันทีหรือประมวลผลเฉพาะในกรณีที่เราสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

ส่วน ฏ - การติดต่อสื่อสารด้านการตลาด

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านมีอยู่กับเรา ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจหรือได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ และ/หรือ ข้อมูลอื่นใด เท่าที่จำเป็น ทั้งจากท่านโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น (เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของเรา) เพื่อติดต่อสื่อสารด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับเรา กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลและพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก กับท่านในหลากหลายช่องทาง ทั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการทั่วไปซึ่งรวมถึงทางไปรษณีย์ เช่น SMS อีเมล และทางโทรศัพท์

โดยทั่วไป เราจะส่งมอบการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดและข้อมูลข่าวสารทางการตลาดให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเรา กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลและพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก โดยเราจะอาศัยฐานการปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือ ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดทราบว่า เราจะคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ เราจะคัดสรรกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมหรืออยู่ในความสนใจของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากเราหากท่านแสดงความสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ หรือท่านเคยได้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการจากเรา กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการใช้งาน และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาศัยฐานการปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือ ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ส่วน จ ข้อ 1. (6)

ในบางกรณี เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการส่งมอบการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดและข้อมูลข่าวสารทางการตลาดบางประเภท ซึ่งเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้ เช่น การทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของท่านว่าจะได้รับการทำการตลาดดังกล่าว โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการใช้งาน และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาศัยความยินยอมได้ที่ส่วน จ ข้อ 2. (1)

ดังนั้น เราอาจอาศัยฐานการปฏิบัติตามสัญญา ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือ ฐานความยินยอมสำหรับกิจกรรมทางการตลาดของเราตามแต่ละกรณี อย่างไรก็ดี ท่านมีสิทธิในการคัดค้านหรือถอนความยินยอมได้ หากท่านไม่ต้องการรับข้อความทางการตลาดจากเราอีก ตามรายละเอียดที่แจ้งในเอกสารนี้

ส่วน ฐ - สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิหลายประการเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

(1) สิทธิในการเข้าถึง: ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม (ซึ่งเรามีสิทธิในการเก็บค่าดำเนินการตามความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้คำขอของท่านสมบูรณ์)

(2) สิทธิในการแก้ไข: ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(3) สิทธิในการร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหากท่านเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม เราใคร่ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้เราทราบถึงข้อกังวลของท่านเป็นลำดับแรก เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อกังวลดังกล่าวก่อนที่ท่านจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(4) สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือในกรณีที่ไม่มีฐานทางกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ

(5) สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดโดยตรง (รวมถึงการทำโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้อง) หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่ประมวลผลโดยอาศัยฐานประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

(6) สิทธิในการขอให้ส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล: ในบางกรณี ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่เราได้ทำให้ข้อมูลบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้ง สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัติโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

(7) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และ

(8) สิทธิในการถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่อาศัยความยินยอมของท่านที่เคยให้ไว้ก่อนการเพิกถอนนั้น อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ความยินยอม หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา หรือได้เพิกถอนความยินยอมของท่านในภายหลัง เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่านได้

การขอใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย และในบางกรณีเราสามารถปฏิเสธคำขอของท่านเมื่อมีเหตุผลอันสมควร และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เป็นกรณีที่เราต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล

หากท่านต้องการใช้สิทธิหรือต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ติดต่อเรา”

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะพูดคุยกับเรา ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้เราอาจตรวจสอบ หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารอื่นใดที่เรามีกับท่าน เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรม เพื่อความปลอดภัย หรือช่วยเราในการตรวจสอบคุณภาพ

 

ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในส่วน “ฐ” หรือกรณีที่ท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านสามารถติดต่อเราผ่านทางหนึ่งทางใด โดยส่งจดหมาย หรืออีเมลถึงเรา ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ศูนย์บริการลูกค้า
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ      10330

อีเมล hotline@prudential.co.th

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO)
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อีเมล Thanisa.Pungsupa@prudential.co.th

 

คำนิยาม

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล หมายถึง บริษัทในเครือของ Prudential UK (รวมถึง Prudential International Assurance plc, Prudential plc, Prudential Services Limited, PGDS (UK ONE) Limited, Prudential Global Services Private Limited, Prudential Corporation Asia Limited, M&G Investments Group และ Prudential Corporate Pensions Trustee Limited, Prudential Services Asia Sdn. Bhd., Pulse Ecosystem Pte. Ltd., Prudential Services Singapore Pte. Ltd., Prudential Africa Regional Office, Prudential Corporation Holdings Limited).

พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง

  • พันธมิตรทางธุรกิจ: เช่น คู่ค้าที่เป็นธนาคาร และไม่ใช่ธนาคาร ตัวแทน บริษัทบริหารสินทรัพย์ (รวมถึง ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด)

  • ผู้ให้บริการ: เช่น ผู้ให้บริการที่ดูแลเรื่องการบริหารจัดการ การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า การชำระเงิน การพิมพ์และการส่งเอกสาร การไถ่ถอน การให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) การให้บริการด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน การสนับสนุนและให้บริการโฮสติง (Hosting) การจัดการการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการแพลตฟอร์ม การจัดการข้อมูล คลังเก็บข้อมูลและระบบคลาวด์ บริการการออกกรมธรรม์อัตโนมัติ การโฆษณา การตลาดและการวิจัยด้านการตลาด และบริการอื่นใดที่ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้ รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกอื่นใดที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา

  • บุคคลอื่นๆ: เช่น ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่อาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง บุคลากรการแพทย์ นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายนอกอื่นๆ ตัวกลาง บริษัทรับประกันภัยต่อ ผู้จัดการลงทุน ตัวแทน นายหน้า ผู้จัดการดูแลทรัพย์สินกองทุนบำเหน็จบำนาญ (และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ) ที่ปรึกษาโครงการ ผู้แนะนำ ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันภัยซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้ง บริษัทประกันชีวิต ทรัสต์ บริษัทตรวจสอบใบวางบิลทางการแพทย์ บริษัทตรวจสอบการขอรับค่าสินไหมทดแทน บริษัทบัตรเครดิต ธนาคารและสถาบันการเงินที่คอยดูแลบัญชี นักวิจัย ผู้ให้บริการบริหารจัดการภายนอกอื่นๆ หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเครดิต หน่วยงานป้องกันการทุจริต และหน่วยงานจัดเก็บหนี้

 

ปรับปรุง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567