เลือกภาษา
close

ชำระได้หลายช่องทางตามที่คุณต้องการ

เลือกช่องทางการชำระเงินตามที่คุณสะดวก เพื่อให้คุณได้รับผลประโยชน์ต่างๆ แบบไร้กังวล

วิธีการชำระ
เบี้ยประกันภัย

บริษัทฯ จะนำส่งเอกสารการแจ้งเตือนวันถึงกำหนดชำระค่าเบี้ยประกันภัยเป็นหนังสือ และ SMS ให้แก่ท่านก่อนวันครบกำหนดชำระค่าเบี้ยฯ (ยกเว้นการชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน) ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาวิธีการชำระ
ค่าเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ โดยการหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน

ลูกค้าของบริษัทฯสามารถเลือกใช้บริการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดให้บริการอัตโนมัติ โดยกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ลงใน “หนังสือยินยอมให้หักบัตรเครดิต/บัญชีเงินฝาก”

หรือกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ลงใน “หนังสือยินยอมให้หักเงินผ่านบัตรเครดิต/บัญชีเงินฝากสำหรับการชำระเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน” สำหรับกรมธรรม์ยูนิตลิงค์

ธนาคารที่เปิดให้บริการดังต่อไปนี้

 • สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารยูโอบี และธนาคารออมสิน

 • สำหรับกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบี

 

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยจากบัญชีเงินฝาก

สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต ดาวน์โหลด

สำหรับกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ ดาวน์โหลด

นำส่งแบบฟอร์มมายัง

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ โดยการหักจากบัญชีบัตรเครดิต

ลูกค้าของบริษัทฯสามารถเลือกใช้บริการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ ประเภทวีซ่า หรือมาสเตอร์การ์ดของทุกธนาคาร โดยกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีบัตรเครดิตลงใน “หนังสือยินยอมให้หักบัตรเครดิต/บัญชีเงินฝาก”

หรือกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีบัตรเครดิตลงใน  “หนังสือยินยอมให้หักเงินผ่านบัตรเครดิต/บัญชีเงินฝากสำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน” สำหรับกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ ยกเว้นสำหรับงวดการชำระเงินครั้งเดียว (Single Premium)

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัตรเครดิต/บัญชีเงินฝาก

 

นำส่งแบบฟอร์มมายัง

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ชำระผ่านโมบายแอปพลิเคชัน, อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง, เอทีเอ็ม และเคาน์เตอร์ธนาคาร

ชำระโดยสแกนคิวอาร์/บาร์โค้ด จากใบเตือนถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยที่ออกโดยบริษัทฯ หรือคลิกลิงก์ชำระเงินทันทีผ่านบาร์โค้ด จากข้อความผ่านมือถือ (SMS) ที่ออกโดยบริษัทฯ ผ่านบริการของแต่ละธนาคาร ดังต่อไปนี้

ธนาคาร

ช่องทางการชำระ

โมบายแอปพลิเคชัน

อินเทอร์เน็ต

แบงก์กิ้ง

เอทีเอ็ม

เคาน์เตอร์ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกรุงไทย     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกสิกรไทย

-

ธนาคารทหารไทยธนชาต

ธนาคารไทยพาณิชย์            

-

ธนาคารยูโอบี

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

-

ธนาคารทิสโก้

-

-

ธนาคารซีไอเอ็มบี

-

ธนาคารออมสิน

-

ธนาคารซิตี้แบงก์

-

-

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

-

-

-

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-

-

-

 

หมายเหตุ:

 • ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อธนาคารและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

 • ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ

 • การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจะต้องนำ “ใบเตือนถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย” หรือ “ใบแจ้งชำระค่าเบี้ยประกันภัย ใกล้หมดระยะผ่อนผัน” ที่ออกโดยบริษัทฯ

ชำระโดยค้นหาจากชื่อบริษัท “พรูเด็นเชียล” ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน

สำหรับลูกค้าของบริษัทฯ ที่ไม่มีใบเตือนถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ที่ออกโดยบริษัทฯ สามารถชำระผ่านโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารที่เปิดให้บริการดังต่อไปนี้ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารซีไอเอ็มบี, ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต

เลือกจ่ายบิล และค้นหาจากชื่อบริษัท “พรูเด็นเชียล”

เลือก “พรูเด็นเชียล (010753700189711)” และระบุรายละเอียด ดังนี้

 • รหัสอ้างอิง 1 – เลขที่กรมธรรม์

 • รหัสอ้างอิง 2 – หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

สำหรับธนาคารกสิกรไทย เลือก “พรูเด็นเชียลเบี้ยประกันงวดต่อ”

 • สำหรับกรมธรรม์ยูนิตลิงค์

เลือกจ่ายบิล และค้นหาจากชื่อบริษัท “พรูเด็นเชียล”

เลือก “พรูเด็นเชียล (010753700189712)” และระบุรายละเอียด ดังนี้

 • รหัสอ้างอิง 1 – เลขที่กรมธรรม์

 • รหัสอ้างอิง 2 – หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ:

กรณีตัวแทนได้ออกใบรับเงินชั่วคราวให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน ให้ระบุรหัสอ้างอิง 2 เป็นเลขที่ใบรับเงินชั่วคราว โดยระบุ เลข “9” แทนตัวอักษรเล่มที่และเลขที่ ตัวอย่างเช่น ใบรับเงินชั่วคราวเลขที่ ก 6978 ก 34890 ให้ระบุรหัสอ้างอิง 2 เป็น 96978934890 

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระ

ลูกค้าของบริษัทฯสามารถเลือกใช้บริการชำระค่าเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน “เคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระ” โดยนำ “ใบเตือนถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยที่ออกโดยบริษัทฯ” ไปชำระได้ที่ เทสโก้โลตัส, เคาน์เตอร์เชอร์วิส (7-11), บิ๊กซี และที่ทำการไปรษณีย์

ชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์ผ่าน PRUConnect

PRUConnect

บริการใหม่ PRUConnect บริการออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Line ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยฯออนไลน์ได้ด้วยตนเอง โดยเข้า Prudential LINE Official Account และล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใส่รหัสใช้งานที่ลงทะเบียนไว้กับ PRUPolicy จากนั้นเลือกที่เมนูชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์* และยืนยันชำระเบี้ยประกันภัย

หมายเหตุ:*

 • สามารถชำระเบี้ยออนไลน์ สำหรับกรมธรรม์ประเภท OL และ PA

 • สำหรับกรมธรรม์ที่อยู่ในช่วงกำหนดชำระเงิน (ก่อนครบกำหนด 30 วัน และหลังครบกำหนด 45 วัน)

 • สำหรับกรมธรรม์ที่มีสถานะ “มีผลบังคับ” และ“กู้ชำระเบี้ย APL”

 • กรมธรรม์ที่ไม่ได้เลือกชำระเบี้ยประกันภัยผ่านระบบอัตโนมัติ (Billing DM/TM, Direct Debit)

 • ชำระเบี้ยฯออนไลน์ได้ครั้งละ 1 กรมธรรม์

 • กรณีทำการชำระเบี้ยฯออนไลน์หลังจากเวลา 18.00 น. จะถือเป็นรายการของวันถัดไป