เลือกภาษา
close

รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
Thailand National Quality Awards (TNQA)

ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานดีเด่น
ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของสมาคมประกันชีวิตไทย

TNQA 2023

(พิจารณาจากผลงานปี 2022)
arrow
บุษรา แซ่เอี้ยว
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5901014304

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 108791

คุณวุฒิ:
TNQA 2020, 2023

ติดต่อ: 0949282291
arrow
ธนาภรณ์ ลิมป์เลิศ
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5801084479

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 063900

คุณวุฒิ:
TNQA 2022, 2023

ติดต่อ: 0964241539

arrow
จารุมน อภิปภารัชตากูร
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6201011650

คุณวุฒิ:
TNQA 2022, 2023

ติดต่อ: 0619874924
arrow
ตุลาพร จันทร์กวี
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6001099409

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 111496

คุณวุฒิ:
TNQA 2023

ติดต่อ: 0655516659

arrow
ศุภกิจ บู่แย้ม
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6101060356

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 111974

คุณวุฒิ:
TNQA 2023

ติดต่อ: 0845748611