เลือกภาษา
close

ผลการดำเนินงาน และข้อมูลทางการเงิน

คุณสามารถตรวจสอบฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันของบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ได้ที่นี่
อัตราดอกเบี้ยเงินคืนรายปี
ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับการคงเงินคืนรายปีตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ในกรณีคงไว้กับบริษัทฯ ดังนี้

ปี

ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ย

2567

1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

2.00%

2566

1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

2.00%

2566

1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566

2.00%

2565

1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

2.00%

2565

1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565

2.00%

2565

1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565

2.00%

2564

1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

2.00%

2564

1 มีนาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

2.00%

2564

1 มกราคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

2.25%

2563

1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

2.25%

2562

1 พฤศจิกายน 2562 - 30 มิถุนายน 2563

2.25%

2562

1 กรกฎาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562

2.75%

2562

1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562

2.75%

2561

1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

2.75%

2557 - 2560

1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2560

2.75%

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/support/

สัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย

เปิดเผย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

การประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

เปิดเผย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

การลงทุนของบริษัทฯ

เปิดเผย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย
ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปิดเผย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

ความเพียงพอของเงินกองทุน

ข้อมูลประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2561

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ดาวน์โหลด

ช้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565

ดาวน์โหลด

ช้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2566

ดาวน์โหลด

งบการเงินของบริษัทฯ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ดาวน์โหลด

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ดาวน์โหลด

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ดาวน์โหลด

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ดาวน์โหลด

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ดาวน์โหลด

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ดาวน์โหลด

ข้อมูลกองทุนประกันชีวิตแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล

ข้อมูลกองทุนประกันชีวิตแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ดาวน์โหลด

ข้อมูลดัชนีอ้างอิงแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล

ข้อมูลดัชนีอ้างอิงแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

“พรูสะสมทรัพย์ 15/5”(ชนิดมีเงินปันผล) (อัตราการส่วนร่วมในเงินปันผล 50%)
https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/about-prudential-thailand/our-financial-performance/indexprice-515

“พรูสะสมทรัพย์ 15/5 (2)”(ชนิดมีเงินปันผล) (อัตราการส่วนร่วมในเงินปันผล 75%)
https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/about-prudential-thailand/our-financial-performance/indexprice-515-2

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
การรับประกันภัย การจ่ายสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
เปิดเผย ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย

ดาวน์โหลด

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับสินไหมทดแทน

ดาวน์โหลด

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอเอาประกันภัย

ดาวน์โหลด

 

 

วิธีการติดต่อบริษัทฯ กรณีพิพาท หรือร้องเรียน

สำนักงานใหญ่:
ที่อยู่ : เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0 2352 8000

ศูนย์บริการลูกค้า:
โทร: 1621 อีเมล : hotline@prudential.co.th

ร้องเรียน:
โทร: 0 2353 4700