เลือกภาษา
close

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
และข้อความสงวนลิขสิทธิ์

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียด การเข้าสู่เว็บไซต์ถือเป็นการรับรองว่าท่านมีความเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ควรยึดถือเป็นคำแนะนำ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน ณ วันที่ทำการเผยแพร่ข้อมูล ไม่มีการรับรองหรือการประกัน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ในความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของข้อมูลเหล่านี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จากการนำไปใช้ หรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มิให้คำรับรองใดๆ ว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ไวรัส หรือโปรแกรมที่ประสงค์ร้าย (Malicious Program) หรือมาโคร (Macro)

ลิงก์ (Links)

เมื่อปรากฏว่ามีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มิใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในทางหนึ่งทางใดต่อเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ หรือรายการอื่นใดที่เว็บไซต์นั้นนำเสนอ

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของภูมิภาคที่บริษัทฯ จดทะเบียนอยู่

ท่านอาจดาวน์โหลด หรือพิมพ์ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ได้ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล โดยท่านตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไว้ด้วย ท่านจะไม่ทำซ้ำข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์นี้ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข หรือส่งต่อ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ โดยไม่แจ้งบริษัทฯ และได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ข้อมูลต่างๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณสิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสมมติฐานของข้อมูลของนักลงทุนแต่ละบุคคลที่อาจเปลี่ยนแปลงไป สำหรับการลงทุนที่มีผลตอบแทนที่ผันผวน อาจมีอัตราผลตอบแทนที่ขึ้นหรือลงได้ โดยที่นักลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามที่ได้ลงทุนไว้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558