เลือกภาษา
close

ESG

ด้วยความปรารถนาที่อยากจะตอบแทนผู้คนในสังคม
เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โครงการต่างๆ ของเราจึงให้ความสำคัญทั้งในด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การป้องกันและลดความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รวมถึงสังคมผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของชุมชนต่างๆ ในสังคมไทย
รายงานความยั่งยืน 2023
ESG

วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

กลยุทธ์ ESG ของเรา

เมื่อเรามีเป้าหมายที่จะช่วยให้ผู้คนไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต ดังนั้น หน้าที่ของเราคือการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อ ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และสังคม ซึ่งสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการวางกลยุทธ์แห่งอนาคต นอกจากนี้ พรูเด็นเชียลจะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย และแอฟริกา รวมถึงสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยกลยุทธ์ ESG ของเราได้แบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก คือ สร้างการเข้าถึงทางด้านความมั่นคงทางสุขภาพและการเงินอย่างเท่าเทียม การบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างทุนทางสังคม

Strategic Pillars

Strategic Enablers

การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ
การลงทุนอย่างมี
ความรับผิดชอบ
ในฐานะผู้จัดสรรเงินทุนที่สำคัญในตลาดการเงิน เรามุ่งมั่นที่จะลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบในทุกหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารสินทรัพย์ หรือการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ และเรายังคงมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
การมีส่วนร่วมและการลงทุนกับชุมชน
การมีส่วนร่วมและการลงทุนกับชุมชน
กลยุทธ์ในการลงทุนกับชุมชนของเรา คือ การให้ความสําคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพของคนไทย เพื่อให้ มั่นใจว่าทุกคนไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
หลักธรรมาภิบาลและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักธรรมาภิบาลและการดำเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ
ด้วยความแข็งแกร่งของการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริการที่มีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยืดหยุ่น และทำให้เราได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินงานในสังคม

กิจกรรม ของเรา

  • กิจกรรมเพื่อสังคม