เลือกภาษา
close

สร้างโลกสีเขียวแห่งอนาคต การบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

เรามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนถ่ายสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยลดการปล่อยคาร์บอนในการลงทุนและการมีส่วนร่วมกับผู้ออกนโยบายและผู้ถือหุ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สร้างโลกสีเขียวแห่งอนาคต
เน้นกระจายการลงทุนในธุรกิจที่ลดการปล่อยคาร์บอน
เน้นกระจายการลงทุนในธุรกิจที่ลดการปล่อยคาร์บอน
ในฐานะผู้บริหารสินทรัพย์ และเจ้าของสินทรัพย์ในภูมิภาคที่มีการคาดการณ์แล้วว่า จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ พรูเด็นเชียลได้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนถ่ายสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยในเดือนพฤษภาคม ปี 2564 เราได้กำหนดเป้าหมายการมุ่งไปสู่ธุรกิจปลอดคาร์บอนให้ได้ภายในปี 2593 และลดการปล่อยมลพิษลงให้ได้ 25% ภายในปี 2568 โดยในช่วงสิ้นปี 2564 เราประสบความสำเร็จในการลด weighted average carbon intensity (WACI) ลงได้ถึง 23% เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะลดการปล่อยมลพิษให้ได้ 25% ภายในปี 2568 นั่นเอง
สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอย่างยุติธรรม
สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอย่างยุติธรรม
ในฐานะผู้ดูแลเงินทุนระยะยาว เรามุ่งมั่นที่จะใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อขับเคลื่อนการลดคาร์บอนอย่างรวดเร็ว โดยดำเนินการอย่างยุติธรรม และครอบคลุมมากที่สุด ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญในการนำกลยุทธ์การลดคาร์บอนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม ที่จะส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ร่วมลงทุน
การบริหารจัดการผลกระทบทางตรงต่อสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการผลกระทบทางตรงต่อสิ่งแวดล้อม
เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และในขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้า และชุมชนของพวกเขา นอกจากนี้ เรายังหมั่นประเมินคุณภาพของการดำเนินงาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำความเข้าใจกับผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของเรา เราตั้งเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในขอบเขตที่ 1 และ 2 ภายในปี 2573 เรามีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ได้ 25%