เลือกภาษา
close
“เลี้ยงถูก ลูกดี”

“เลี้ยงถูก ลูกดี”
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง
เพื่อมีพัฒนาการที่ดีสมวัย

“เลี้ยงถูก ลูกดี”

เด็กปฐมวัยหรือช่วงวัยตั้งแต่ 0-6 ปี เป็นช่วงวัยสำคัญที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างดีที่สุด ซึ่งทุกอย่างที่เขาได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนั้นจะส่งผลต่อเด็กเมื่อเติบโตขึ้นได้

พ่อแม่และผู้ที่แลเด็กๆ ควรรู้วิธีการดูแลอย่างเอาใจใส่ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์อย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะ “การดูแลแบบตอบสนอง” หรือ Responsive caregiving ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้องเพื่อมีพัฒนาการที่ดีสมวัยพร้อมเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  ร่วมมือกัน สร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมไทยได้มีความรู้ความเข้าใจและเอาใจใส่เด็กในช่วงปฐมวัยมากขึ้น
เพื่อวางรากฐานสำหรับการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยต่อไปในอนาคต เพื่อช่วยให้คนไทยได้มีความรู้ความเข้าใจและเอาใจใส่เด็กในช่วงปฐมวัยมากขึ้น

NCF

นาทีทอง ผู้ปกครองห้ามพลาด

ค้นหาวิธีเร่งต่อยอดพัฒนาการสมองและอารมณ์เด็ก 0-6 ปี
ค้นหาคำตอบ คลิก

image
เคล็ดลับกระตุ้นพัฒนาการสมอง
#เลี้ยงถูกลูกดี
image
Music กับการพัฒนาสมอง
#เลี้ยงถูกลูกดี

เคล็ดลับการ "เลี้ยงถูก ลูกดี​"

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง
เพื่อมีพัฒนาการที่ดีสมวัย​

footer