คำถามที่พบบ่อย

1. คำถามทั่วไป

 • การที่บริษัทประกันชีวิต ตกลงจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์หรือทายาท โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทประกันชีวิตตามระยะเวลาที่กำหนด

 • การออมเงินพร้อมคุ้มครองชีวิต ซึ่งการออมเงินดังกล่าว สามารถระบุจำนวนเงิน และระยะเวลาของกรมธรรม์

 • ประกันชีวิตส่วนบุคคล (Ordinary Life)

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)

 • ประกันสินเชื่อ (Credit Life)

 • ยูนิตลิงค์ (Unit Link)

 • ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life)
 • แบบตลอดชีพ (Whole Life) เป็นการประกันชีวิตให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตเมื่อใดในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หรือหาก ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • แบบสะสมทรัพย์ (Endowment) เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยก็ต่อเมื่อมีชีวิตครบตามกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ 
 • แบบกำหนดระยะเวลา (Term) เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชิวิตในระยะเวลาประกันภัย วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร การประกันชีวิตแบบนี้ ไม่มีส่วนของการออมทรัพย์ เบี้ยประกันภัยจึงต่ำกว่าแบบอื่นๆ และไม่มีเงินเหลือคืนให้ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
 • Face to Face เป็นการขายประกันผ่านตัวแทนของบริษัท ฯ ซึ่งตัวแทนขายจะต้องหาลูกค้าและขอเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอและวางแผนการออมให้แก่ลูกค้า โดยเบื้องต้นจะต้องสอบถามความต้องการของลูกค้าก่อน แล้วจึงนำเสนอแบบประกันที่เหมาะสมตรงกับ ความต้องการของลูกค้า ซึ่งตัวแทนขายแบบ Face to Face ของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีดังนี้

  1. ช่องทางขายผ่านตัวแทน (Agency)
  2. ช่องทางขายผ่านแบงก์แอสชัวรันส์ (Bancassurance)

 • Direct Marketing/ Telemarketing (DM/TM) เป็นช่องทางขายประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์

 • ข้อกำหนดทั่วไป อันได้แก่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุ, เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ, งวดการชำระเบี้ยประกันภัยความคุ้มครอง เป็นต้น
 • ข้อกำหนดเพิ่มเติม อันได้แก่ ตรวจ Anti – HIV (แล้วแต่กรณี), กลุ่มคนพิเศษที่ต้องมีการตรวจสุขภาพ ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี), หลักเกณฑ์การรับประกันภัยสำหรับสตรีมีครรภ์/แม่บ้าน/พ่อบ้าน เยาวชน (อายุต่ำกว่า 17 ปี ) นักเรียน/นักศึกษา (อายุ 17 ปีขึ้นไป) พระภิกษุ และกรณีชาวต่างชาติ
 • ข้อกำหนดการรับประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ (Non-Medical) ** ให้ตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้ง **
 • ข้อกำหนดของการตรวจสุขภาพ
 • ข้อกำหนดชั้นอาชีพของชีวิต
 • ข้อกำหนดหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน เป็นต้น
 • ชำระผ่านเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 24 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 สำนักงานตัวแทน (ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม) โดยลูกค้าสามารถชำระโดยเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ตั๋วแลกเงิน โดยเขียนสั่งจ่าย “บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” และ ขีดคร่อม “เข้าบัญชีบริษัทฯ เท่านั้น” (A/C Payee Only) บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย หรือ บัตรเครดิตประเภทวีซ่า, มาสเตอร์การ์ด และบัตรอเมริกันเอกซ์เพรส (ไทย)
 • ชำระครั้งเดียว – ผ่านธนาคาร (เคาน์เตอร์ธนาคาร, ATM, โอนผ่านทางโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติของธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพและธนาคารทหารไทย)
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส / ไปรษณีย์ (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) / ชำระผ่านโทรศํพท์มือถือ (ระบบ AIS)
 • ชำระอัตโนมัติตลอดไป – ระบบหักบัญชีเงินฝาก, บัตรเครดิต (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ได้ที่ Call Center 1621 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ได้ที่ Call Center 1621 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-19.00 น.และวันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

2. ตอบคำถามเกี่ยวกับ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ต้องยื่นต่อบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
1. การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยกรณีการเสียชีวิตธรรมดา

1.1 เอกสารของผู้เอาประกันภัย
• กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (ต้นฉบับ)
• มรณบัตรต้นฉบับ (หากเป็นสำเนา ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกเอกสาร รับรองสำเนา)
• สำเนาบัตรประจำตัว ของผู้เอาประกันภัย รับรองโดยผู้รับประโยชน์
• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย ที่มีประทับตรา “ตาย” รับรองโดยผู้รับประโยชน์

1.2 เอกสารของผู้รับประโยชน์
• หนังสือเรียกร้องสินไหมมรณกรรม โดยมีลายเซ็นของผู้รับประโยชน์ครบทุกคน
• สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์
• หนังสือยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวัติ

 

 • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องจากตำรวจ
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ

 

 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ผู้เอาประกันภัยกรอกรายละเอียดครบถ้วน)
 • รายงานของแพทย์หรือของสถานพยาบาล (ระบุรายละเอียดการรักษาครบถ้วน)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

 

 

 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ผู้เอาประกันภัยกรอกรายละเอียดครบถ้วน)
 • รายงานของแพทย์หรือของสถานพยาบาล (ระบุรายละเอียดการรักษาครบถ้วน)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบสรุปหน้างบ
 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ผู้เอาประกันภัยกรอกรายละเอียดครบถ้วน)
 • รายงานของแพทย์หรือของสถานพยาบาล (ระบุรายละเอียดการรักษาครบถ้วน)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบสรุปหน้างบ

3. ตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้บริการ HM FAX Claims

ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการแฟกซ์เคลมสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาวได้ที่โรงพยาบาลเครือข่ายของ พรูเด็นเชียลฯ ทุกแห่ง สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ายได้ที่  Prudential website.

เอกสารและหลักฐานประกอบการขอใช้บริการ มีดังนี้

 • บัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) หรือบัตรประจำตัวประชาชน
 • ผู้เอาประกันภัยลงนามในใบยืนยันการขอใช้สิทธิแฟกซ์เคลมสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาว
 • หากผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลกับที่อื่นหรือที่ทำงาน แล้วเลือกใช้สิทธิ Fax Claims จากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาว HM ก่อนที่จะใช้สิทธิกับที่อื่นๆ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเพียงสำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายเป็นหลักฐาน (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ) เนื่องจากพรูเด็นเชียลฯ เป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ในกรมธรรม์ให้กับโรงพยาบาล ดังนั้น โรงพยาบาลจะส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้กับพรูเด็นเชียลฯ แต่หากมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างนั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ผู้เอา-ประกันภัยเป็นผู้ชำระเองไปเบิกกับ ที่ทำงาน ประกันสังคม หรือบริษัทประกันอื่นๆ
 • หากผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลกับที่อื่น แล้วเลือกใช้สิทธิ Fax Claims จากผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองอยู่ก่อน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับสำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายเป็นหลักฐาน เมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วผู้เอาประกันภัยก็ยังสามารถนำสำเนาใบเสร็จรับเงิน, ใบแสดงรายการค่าใช้จ่าย หนังสือเรียกร้องค่าสินไหม ใบรับรองแพทย์และสำเนาบัตรประชาชนส่งมาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาว HM จากพรูเด็นเชียลฯ ได้อีก เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาว HM นี้เป็นการจ่ายค่าชดเชยฯ แบบเหมาจ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ในกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์จากสิทธิความคุ้มครองที่มีอยู่แบบเต็มสิทธิ เนื่องจากสามารถใช้สิทธิได้ครบทั้งสองที่ ทั้งที่พรูเด็นเชียลฯ และจากความคุ้มครองอื่นๆที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเลือกใช้สิทธิเรียกร้องฯ Fax Claims ดังกล่าวแล้ว และบริษัทฯ ได้ยืนยันการชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ให้แก่โรงพยาบาล ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาวเป็นวิธีอื่นได้อีกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ

4. ตอบคำถามเกี่ยวกับ การยกเว้นภาษีฯ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันชีวิต (สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตตั้งแต่ 1 มกราคม 2552) ดาวน์โหลด
รายการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สามารถนำเบี้ยประกันคุ้มครองชีวิตมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2551  ดาวน์โหลด
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพ ดาวน์โหลด
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของผู้มีเงินได้ตามวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ดาวน์โหลด
Back to Top