ประกาศกองทุน

ตรวจสอบประกาศกองทุนของแต่ละบลจ.ได้ที่นี่

วันที่

ประกาศ

 
26 ส.ค. 2559 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จํากัด (บลจ.อเบอร์ดีน) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บลจ. อเบอร์ดีน จะเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จํานวน 11 กองทุน เพิ่มเติม
4 ม.ค. 2560 ประกาศการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม เพิ่มเติม
20 ม.ค. 2560 ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม เพิ่มเติม
26 พ.ค. 2560 ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม เพิ่มเติม
6 ธ.ค. 2560 ประกาศปิด/ระงับการรับคาสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ เพิ่มเติม
31 ม.ค. 2561 ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลง Share Class ที่ลงทุนโดยกองทุน FIF และประเทศที่ซือขายกองทุนหลัก เพิ่มเติม
19 ก.พ. 2561 ประกาศการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพิ่มเติม
9 เม.ย. 2561 ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก เพิ่มเติม
29 มิ.ย. 2561 หลักเกณฑ์และขั้นตอนดำเนินการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน เพิ่มเติม
29 มิ.ย. 2561 ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม เพิ่มเติม
10 ก.ย. 2561 แจ้งการแก้ไขโครงการ การเปลี่ยนชื่อบริษัทจัดการและชื่อกองทุน เพิ่มเติม
19 เม.ย. 2562 ประกาศเปิดรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (ABSM) เพิ่มเติม
13 พ.ย. 2562 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม เพิ่มเติม
20 ธ.ค. 2562 ขอแจ้งปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท (ABV) เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 
31 ต.ค. 2559 การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนภายใต้การจัดการ เพิ่มเติม
31 ต.ค. 2559 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ เพิ่มเติม
14 ก.ย. 2559 ขอแจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD) เพิ่มเติม
14 ก.ย. 2559 ขอแจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD) เพิ่มเติม
23 พ.ค. 2559 การเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนหลัก ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผลและกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เพิ่มเติม
4 ม.ค. 2560 ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม เพิ่มเติม
21 มี.ค. 2560 ประกาศการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD) เพิ่มเติม
21 มี.ค. 2560 ประกาศการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND) เพิ่มเติม
12 พ.ค. 2560 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ 81 กองทุน เพิ่มเติม
29 มิ.ย. 2560 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของ KF-INCOME, KF-CINCOME และ KF-AINCOME เพิ่มเติม
14 ก.ย. 2560 แจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND) เพิ่มเติม
14 ก.ย. 2560 แจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD) เพิ่มเติม
27 ก.ย. 2560 ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME) กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD) และกองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB) กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน เพิ่มเติม
30 พ.ย. 2560 ประกาศการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD) เพิ่มเติม
30 พ.ย. 2560 ประกาศการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND) เพิ่มเติม
9 ม.ค. 2561 แจ้งการแก้ไขเพิ่มโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล เฮลธ์แคร์อิควิตีปันผล (KF-HEALTHD) เพิ่มเติม
8 มี.ค. 2561 แจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตีเฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD) และแจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND) เพิ่มเติม
6 ก.ย. 2561 แจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFHEALTH-D และ KF-GBRAND เพิ่มเติม
20 ก.ย. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จำนวน 55 กองทุน เพิ่มเติม
8 มี.ค. 2562 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 3 กองทุน KFAINCOM, KF-GPROPD และ KF-HCHINAD เพิ่มเติม
8 มี.ค. 2562 บลจ.กรุงศรี ประกาศจ่ายปันผลกองทุน KF-HCHINAD เพิ่มเติม
6 มิ.ย. 2562 ประกาศปันผลกองทุน KF-HCHINAD เพิ่มเติม
24 มิ.ย. 2562 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ 2 กองทุน KF-HCHINAD และ KFCHINARMF เพิ่มเติม
7 พ.ย. 2562 ประกาศการแก้ไขโครงการ กองทุนรวมภายใต้การจัดการ จำนวน 101 กองทุน เพิ่มเติม
19 พ.ย. 2562 นำส่งประกาศปันผลกองทุน KF-HJAPAND XD วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เพิ่มเติม
14 ม.ค. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลัก KF-HJAPAND เพิ่มเติม
10 มี.ค. 2563 นำส่งประกาศปันผลกองทุน KFHEALTH-D 12032020 เพิ่มเติม
10 มิ.ย. 2563 นำส่งประกาศปันผลกองทุน KFHEALTH-D (XD 10 มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม
1 ก.ย. 2563 นำส่งประกาศปันผลกองทุน KFGBRAND-D, KF-HCHINAD, KFHEALTH-D, KFHHCARE-D, KF-HJAPAND (XD 3 กันยายน 2563) เพิ่มเติม
22 ก.ย. 2563 ประกาศแก้ไขโครงการ กองทุน KF-HCHINAD Master Fund เปลี่ยนชื่อ เพิ่มเติม
18 พ.ย. 2563 นำส่งประกาศปันผลกองทุน KF-HCHINAD, KF-HJAPAND (XD 20 พฤศจิกายน 2563) เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 
25 เม.ย. 2561 การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) เพิ่มเติม
20 ก.ค. 2561 การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) เพิ่มเติม
31 ส.ค. 2561 แจ้งการเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภทัร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) เพิ่มเติม
25 ก.ย. 2561 วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) เพิ่มเติม
12 พ.ย. 2561 ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน PHATRA SG-AA เพิ่มเติม
13 พ.ย. 2562 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 28 กองทุน เพิ่มเติม
27 ธ.ค. 2562 การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง ของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) เพิ่มเติม
15 เม.ย. 2563 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกาศ NAV ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) เพิ่มเติม
19 พ.ค. 2563 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม PHATRA ACT EQ เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (เพิ่มหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม: SSF) เพิ่มเติม
16 ก.ย. 2563 การแก้ไขรายละเอียดโครงการในหัวข้อดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน PHATRA SG-AA (มีผล 1 ต.ค. 2563) เพิ่มเติม
17 ก.ย. 2563 แจ้งเปลี่ยนชื่อและตราสัญลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (มีผลวันที่ 29 ก.ย. 2563) เพิ่มเติม
11 พ.ย. 2563 ข้อมูลการเปลี่ยนชื่อกองทุนใหม่ (มีผลวันที่ 16 พ.ย. 2563) เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 
10 ก.ย. 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม เพิ่มเติม
11 ก.ย. 2562 การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด เพิ่มเติม
28 ม.ค. 2563 PrincipalAM: แก้ไข/เพิ่มเติมการเพิ่มเติมผู้สอบบัญชี/ แก้ไขเรื่องตัวชี้วัด (Benchmark) เพิ่มเติม
8 เม.ย. 2563 จดหมายแก้ไขโครงการกองทุนจำนวน กองทุนเปิด พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED) เพิ่มเติม
19 พ.ค. 2563 PRINCIPAL iFIXED การดำเนินการไม่นำหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย มารวมคำนวณมูลทรัพย์สินสุทธิ Set Aside เพิ่มเติม
29 พ.ค. 2563 ประกาศการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ที่เรียกเก็บจริงของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัมชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (Class C) เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 
27 ก.พ. 2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพิ่มเติม
26 ต.ค. 2561 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend (SCBPOP) กระจายการลงทุนเพิ่ม เพิ่มเติม
8 พ.ย. 2561 ประกาศแก้ไขโครงการเป็น Multi Share Class เพิ่มเติม
28 พ.ย. 2561 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจำนวน 25 กองทุน เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม เพิ่มเติม
3 ธ.ค. 2561 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (SCBROBO) ได้มีการกระจายการลงทุนเพิ่ม เพิ่มเติม
14 ธ.ค. 2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน BANKINGFUND SCBENERGYFUND เพิ่มเติม
6 ก.พ. 2562 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend (SCBPOP) แจ้งเปลี่ยนแปลงวันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน และวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพิ่มเติม
19 มี.ค. 2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Management fee) ของกองทุน SCBSFFPLUS-I เพิ่มเติม
27 มี.ค. 2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Management fee) ของกองทุน SCBSFFPLUS-I เพิ่มเติม
16 เม.ย. 2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Management fee) ของกองทุน SCBSFFPLUS มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 63 เพิ่มเติม
20 เม.ย. 2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Management fee) ของกองทุน SCBSFFPLUS มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 63 เพิ่มเติม
28 เม.ย. 2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Management fee) ของกองทุน SCBSFFPLUS มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 63 เพิ่มเติม
20 พ.ค. 2563 ประกาศแก้ไขโครงการ SCBDIGIFUND แก้ Benchmark เป็นไม่มี เพิ่มเติม
11 ก.ย. 2563 ประกาศเปลี่ยน master fund SCBFIN เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 
1 ม.ค. 2560 การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.ธนชาต (จำนวน 12 กองทุน) เพิ่มเติม
16 ม.ค. 2560 การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุน จำนวน 66 กองทุน เพิ่มเติม
16 ม.ค. 2560 ประกาศการจ่ายเงินปันผลของกองทุน T-STSD เพิ่มเติม
11 เม.ย. 2560 การขอมติเพื่อรวมกองทุนรวม 15 กองทุนและยกเลิกกองทุนรวม 11 กองทุน เพิ่มเติม
5 มิ.ย. 2560 การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนจำนวน 87 กองทุน เพิ่มเติม
11 มิ.ย. 2560 แจ้งผลการขอมติรวมกองทุนและเลิกกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ ของ บลจ.ธนชาต เพิ่มเติม
25 ส.ค. 2560 แจ้งผลการขออนุมัติการรวมกองทุนรวม เพิ่มเติม
30 ส.ค. 2560 การรวมกองทุน 15 กองทุน ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เพิ่มเติม
22 ม.ค. 2561 วันปิดสมุดทะเบียนและจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล (T-STSD) เพิ่มเติม
21 ก.พ. 2561 ประกาศการปรับลดระยะเวลาการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch Out) ของกองทุนรวม จำนวน 24 กองทุน เพิ่มเติม
17 ธ.ค. 2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน เพิ่มเติม
9 ม.ค. 2562 วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล (T-STSD) เพิ่มเติม
7 พ.ย. 2562 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จำนวน 68 กองทุน เพิ่มเติม
8 ม.ค. 2563 ประกาศเรื่องวันปิดสมุดทะเบียนและจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล (T-STSD) เพิ่มเติม
16 ต.ค. 2563 ประกาศเปลี่ยนชื่อกองทุน T-Income Plus เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 
15 พ.ย. 2559 การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (TFIRMF) และกองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ (TSFIRMF) เพิ่มเติม
17 พ.ค. 2560 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 85 กองทุน เพิ่มเติม
11 ก.ค. 2560 ประการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม จำนวน 17 กองทุน เพิ่มเติม
2 พ.ย. 2560 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ 82 กองทุน เพิ่มเติม
11 พ.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน TISCOSTF เพิ่มเติม
12 มิ.ย. 2563 ขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน TISCOCH เพิ่มเติม
16 ต.ค. 2563 ประกาศแก้ไขโครงการ กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (TISCOMS) เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 
20 มี.ค. 2560 ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพิ่มเติม
19 ธ.ค. 2560 การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการกองทุนเปิดจำนวน 2 กองทุน เพิ่มเติม
18 เม.ย. 2561 ขอแจ้งการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการกองทุนเปิดจำนวน 2 กองทุน เพิ่มเติม
14 ก.ย. 2561 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบลจ.ทหารไทย จำนวน 65 กองทุน เพิ่มเติม
13 ธ.ค. 2561 ผลการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี อินคัม พลัส เพิ่มเติม
11 มี.ค. 2562 แจ้งการจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพิ่มเติม
12 มิ.ย. 2562 แจ้งการจ่ายปันผลกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพิ่มเติม
10 ก.ย. 2562 TMBAM Eastspring: ขอแจ้งการจ่ายปันผลกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพิ่มเติม
12 ธ.ค. 2562 แจ้งการจ่ายปันผลกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 12 ธันวาคม 2562 เพิ่มเติม
28 ม.ค. 2563 TMBAM Eastspring: ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนแปลง Website / Email Address / เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรสารของกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เพิ่มเติม
10 มี.ค. 2563 ขอแจ้งการจ่ายปันผลกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพิ่มเติม
25 พ.ค. 2563 ขอแจ้งการแก้ไขชื่อกองทุน ประเภท นโยบายการลงทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพิ่มเติม
10 มิ.ย. 2563 ขอแจ้งการจ่ายปันผลกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล (XD 10 มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม
11 ก.ย. 2563 แจ้งการงดจ่ายปันผลกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพิ่มเติม
วันที่

ประกาศ

 
19 ม.ค. 2560 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนจำนวน 82 กองทุน เพิ่มเติม
8 มี.ค. 2560 แจ้งมติคณะผู้บริหารกองทุนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล เพิ่มเติม
21 เม.ย. 2560 ประกาศแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนจำนวน 26 กองทุน เพิ่มเติม
24 พ.ค. 2560 แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนจำนวน 52 กองทุน เพิ่มเติม
3 ส.ค. 2560 ประกาศแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนจำนวน 81 กองทุน เพิ่มเติม
16 ส.ค. 2560 แจ้งข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม
6 ก.ย. 2560 แจ้งมติคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล เพิ่มเติม
3 ต.ค. 2560 แจ้งปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนจำนวน 9 กองทุน เพิ่มเติม
26 ก.พ. 2561 ประกาศแจ้งการปรับวันรับเงินค่าขายคืน (Settlement Date) เพิ่มเติม
8 มี.ค. 2561 แจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ (TBF) เพิ่มเติม
16 ก.ค. 2561 แจ้งแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิด 78 กองทุน เพิ่มเติม
22 ม.ค. 2562 ขอแจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนจำนวน 43 กองทุน เพิ่มเติม
30 ก.ย. 2562 แจ้งจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด TBF เพิ่มเติม
1 ต.ค. 2562 ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จำนวน 21 กองทุน เพิ่มเติม
21 ต.ค. 2562 แจ้งปรับระดับความเสี่ยงของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ (UOBSMG) เป็นระดับ 6 เพิ่มเติม
13 พ.ย. 2562 แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 96 กองทุน เพิ่มเติม
19 ธ.ค. 2562 ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด UIF-A, UIF-N และ UIFRMF เพิ่มเติม
27 ม.ค. 2563 แจ้งเพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชีของทุกกองทุน เพิ่มเติม
24 มี.ค. 2563 โครงการแทนคำขอบคุณลูกค้า UIDPLUS เพิ่มเติม
15 เม.ย. 2563 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) UIDPLUS Fund เพิ่มเติม
19 พ.ค. 2563 การดำเนินการคัดแยกตราสาร (Set Aside) ของหุ้นกู้บริษัท การบินไทย เพิ่มเติม
25 พ.ค. 2563 UOBAM - ประกาศ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวมทุกกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย เพิ่มเติม
9 มิ.ย. 2563 UOBAM - เอกสารความคืบหน้าการติดตามหุ้นกู้การบินไทย เพิ่มเติม
Back to Top