เลือกภาษา
An infographic of a lady lying on the floor
ประกันชีวิต เพื่อความคุ้มครอง

พรูเทอม 10

พรูเทอม 10 ให้หลักประกันที่มั่นคงและความคุ้มครองสูงแก่ครอบครัว และคนที่คุณรัก

ตัวอย่างแผนภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง

PRUterm-10

** ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต: ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้นหรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์(ถ้ามี)

 

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

10 ปี

อายุรับประกันภัย

20-55 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

50,000 บาท

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

100% ของทุนประกันภัย

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (HI,HS)

สัญญาเพิ่มโรคร้ายแรง (CM)

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (ADD,ADB,SCPA,RCC)

และสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ  ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

หมายเหตุ**

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง