เลือกภาษา
close
พรูเฮลท์ ริช โพรเทคชั่น

พรูเฮลท์ ริช โพรเทคชั่น

หมดห่วงกับค่ารักษาพยาบาล ด้วยแผนความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกระดับการรักษา

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 98 ปี (หรือตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาหลัก)

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี (หรือตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาหลัก) 

อายุรับประกันภัย

อายุ 1 เดือน – 85 ปี (ต่ออายุจนถึงอายุ 98 ปี)

จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

ตามแผนที่เลือก

 

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

ไม่มี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยกรมธรรม์หลักสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน  25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

รายละเอียดผลประโยชน์

 

กรณีบริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

กรณีบริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง สำหรับสัญญาเพิ่มเติม พรูเฮลท์ ริช โพรเทคชั่น

บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้  สำหรับการป่วย หรือค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งเวลาใด นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) มีดังต่อไปนี้

 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน

 • การตรวจสุขภาพ การตรวจรักษาสายตา และการฉีดวัคซีน ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือน

 • การตรวจรักษาทางทันตกรรม ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 90 วัน

 • การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน

  ซึ่งการเจ็บป่วยดังกล่าวมีรายการดังต่อไปนี้

 1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 2. ริดสีดวงทวาร
 3. ไส้เลื่อนทุกชนิด
 4. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 6. นิ่วทุกชนิด
 7. เส้นเลือดขอดที่ขา
 8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่นำเงื่อนไข ระยะเวลาไม่คุ้มครองนี้มาใช้ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บ หรือต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินที่ไม่ได้เกิดจากภาวะสืบเนื่องจากโรคต่างๆ ที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย

 

ข้อยกเว้นบางส่วนสำหรับสัญญาเพิ่มเติม พรูเฮลท์ ริช โพรเทคชั่น

 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

 • การรักษาเพื่อเป็นการเสริมสวย ตกแต่ง การรักษาอันมีลักษณะเลือกได้ การทำหมัน การแก้หมัน การรักษาเพื่อแก้ไขสิ่งผิดปกติอันเนื่องมาแต่กำเนิด หรือที่เป็นอยู่ก่อน เป็นต้น

 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร

 • โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมายเหตุ**
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 • พรูเฮลท์ ริช โพรเทคชั่น เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ แบบ HA Wealth 2

 • บริษัทฯอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตามอายุ ชั้นอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือ ประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ตามอัตราที่บริษัทฯได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

สนใจผลิตภัณฑ์
พรูเฮลท์ ริช โพรเทคชั่น

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ช่องที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องระบุ

รายละเอียดของคุณ

รายละเอียดอื่น ๆ

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้ข้อมูลหรือเสนอ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์และอาจเหมาะสมกับข้าพเจ้า ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของข้าพเจ้า *

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวบรวม และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์วิจัยข้อมูลของข้าพเจ้าสำหรับปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย ตามที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของข้าพเจ้า 

 

อ่านรายละเอียด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

อ่านรายละเอียด เงื่อนไขการให้บริการ

พรูเฮลท์ ริช โพรเทคชั่น
mso

MSO บริการสำหรับลูกค้ากรมธรรม์ประกันชีวิต ตัวช่วยที่จะทำให้คุณมีทางเลือกการรักษาที่ดีที่สุด

บริการความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับโลก (MSO) คุณจะได้รับภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แบบไม่ต้องเดินทางและไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมคลิก