เลือกภาษา
close
A son looking up at his mother at a beach
แผนประกันชีวิตสะสมทรัพย์เพื่อการออม

พรูตลอดชีพ 99/20

สร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ ในช่วงเวลาที่คุณประสบความสำเร็จมากที่สุด

ตัวอย่างแผนภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง

PRUwhole-life-99_20 

*รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
**ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต: ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้นหรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (ถ้ามี)

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

20 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 60 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

150,000 บาท

ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา

รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ จำนวนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ จำนวนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

250,000 – 499,999

1.5

500,000 ขึ้นไป

2.5

สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (HI,PB,HS)

สัญญาเพิ่มโรคร้ายแรง (CM)

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (ADD,ADB,SCPA,RCC)

และสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ  ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

สนใจผลิตภัณฑ์
พรูตลอดชีพ 99/20

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ช่องที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องระบุ

รายละเอียดของคุณ

รายละเอียดอื่น ๆ

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้ข้อมูลหรือเสนอ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์และอาจเหมาะสมกับข้าพเจ้า ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของข้าพเจ้า *

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวบรวม และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์วิจัยข้อมูลของข้าพเจ้าสำหรับปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย ตามที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของข้าพเจ้า 

 

อ่านรายละเอียด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

อ่านรายละเอียด เงื่อนไขการให้บริการ

พรูตลอดชีพ 99/20