เลือกภาษา
close
คำเตือน

1.หนังสือชี้ชวนที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ แม้ว่าจะได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการจาก สำนักงานคณะกรรมการกลต. แต่มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการ กลต. และสำนักงาน คณะกรรมการ กลต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและมิได้ประกันราคา หน่วยลงทุนที่เสนอขาย

2.การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัย ที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้เอาประกันภัยก็จะ ได้ผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้เอาประกันภัยจะได้ผล ตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน

3.กรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว

4.ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมใน หนังสือชี้ชวนของกองทุนด้วย

5.กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม และจะไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อการชำระหนี้ของตนเอง

6.การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจได้รับคืนเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่า เงินลงทุนเริ่มต้นและมีโอกาสไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีกองทุนเปิดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

7.การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

8.ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงาน ของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต

9.ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

10.ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนซื้อหน่วยลงทุน และควรเก็บเป็นข้อมูลไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูล โครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน

11.ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน เว็บไซต์นี้บริษัทได้จัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่บริษัทและ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทมิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจาก ข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นๆ ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ประกอบการพิจารณาด้วย

12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

13.บริษัทฯ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายทุกกรณี ที่เกิดขึ้นกับข้อมูล หรือ ระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ และหรือ เว็บไซต์ที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัท

14.ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และควรขอดู บัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย ออกให้ด้วย

15.การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ รวมถึงโปรแกรมการคำนวณผลตอบแทนต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ บริษัททำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนเท่านั้น บริษัทมิได้รับรองถึง ความถูกต้องแท้จริงและความครบถ้วนของข้อมูลไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายชื่อกองทุน

ตรวจสอบรายชื่อกองทุนและนโยบายการลงทุนของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ค้นหากองทุน