เลือกภาษา
close
ข่าวประชาสัมพันธ์

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, วันที่ 10 มีนาคม 2563 - สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในขณะนี้ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยผู้เอาประกันของบริษัทฯ ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ จึงได้ออกมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการผ่อนผันเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยออกไปอีก 60 วัน นับจากวันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเดิม สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564
  2. ยกเว้นดอกเบี้ย หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน 6 เดือน กรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นผลบังคับในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านบริการ LINE Live Chat หรือติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย โทร. 1621