เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มมาตรการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19

เรื่อง  เพิ่มมาตรการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 24 อาคารแอท สาทร เลขที่ 9/9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 ในประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น บริษัท จึงได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมจากที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าประชุม จำนวนไม่เกิน 30 ที่นั่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยใช้หลักการจัดที่นั่งแบบมาก่อนเข้าก่อน เมื่อที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะสามารถส่งผลการลงคะแนนเสียงตามวาระในเอกสารลงคะแนนที่จะแจกให้ตอนลงทะเบียน เพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่าน

หากท่านประสงค์จะส่งคำถามหรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าในแบบฟอร์มที่แนบมานี้ มายังบริษัท ได้ก่อนวันประชุมผ่านช่องทาง ดังนี้

  • ช่องทางอีเมล  Rujiraporn.Hengtrakool@prudential.co.th

  • ช่องทางไปรษณีย์

    เลขานุการบริษัท

    บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

    อาคารแอท สาทร ชั้น 20-27 เลขที่ 9/9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 

ทั้งนี้ขอความกรุณางดรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

ดาวน์โหลด