เลือกภาษา
An infographic of a lady collapsing in the floor
สัญญาเพิ่มเติม

พรูซูเปอร์ เฮลท์ การ์ด

หมดห่วงกับค่ารักษา ด้วยประกันสุขภาพที่ออกแบบเพื่อคุณ

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 85 ปี (ตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาหลัก)

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 85 ปี (ตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาหลัก)

อายุรับประกันภัย

1-75 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

ตามแผนที่เลือก

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา

ไม่มี

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

ไม่มี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยกรมธรรม์หลักสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ  สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน  25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

รายละเอียดผลประโยชน์

 

กรณีบริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง สำหรับสัญญาเพิ่มเติมนี้

  1. การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับสัญญาเพิ่มเติม พรูซูเปอร์ เฮลท์ การ์ด

1.1 บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

1.2 บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง (เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)

  1. ข้อยกเว้นบางส่วนสำหรับสัญญาเพิ่มเติม พรูสุขภาพ ซูเปอร์ สตรอง

2.1 โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

2.2 การรักษาเพื่อเป็นการเสริมสวย ตกแต่ง การรักษาอันมีลักษณะเลือกได้ การทำหมัน การแก้หมัน การรักษาเพื่อแก้ไขสิ่งผิดปกติอันเนื่องมาแต่กำเนิด หรือที่เป็นอยู่ก่อน เป็นต้น

2.3 การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร

2.4 โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2.5 การตรวจสุขภาพทั่วไป

ทั้งนี้ ข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษาข้อยกเว้นเพิ่มเติมในกรมธรรม์

หมายเหตุ**
  • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

  • พรูซูเปอร์ เฮลท์ การ์ดเป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบพิเศษ (ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี)

สัญญาเพิ่มเติม คือ?

เพิ่มความคุ้มครองให้คุณและคนที่คุณรักให้อุ่นใจได้มากขึ้น ด้วยแบบสัญญาเพิ่มเติมที่มอบสิทธิประโยชน์ ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ