วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1. เรียกร้องสินไหมผ่านโรงพยาบาล

 • ผู้ป่วยนอก

  • PRU Care Card สามารถเข้ารับบริการได้ตามสถานพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทฯ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และบัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์เพื่อรับความคุ้มครองตามตารางผลประโยชน์
 • ผู้ป่วยใน

  • สิทธิ์ในการเข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยในโดยไม่ต้องสำรองเงิน (Fax Claims) สามารถเข้ารับบริการได้ตามสถานพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทฯ โดยแสดง บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และบัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์ ต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ก่อนเข้ารับบริการ

 

2. เรียกร้องสินไหมโดยตรงกับบริษัท


2.1 ขอแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยมีช่องทางการขอเอกสารแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมดังนี้

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมตามประเภทการเรียกร้อง
  • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มการเรียกร้องกรณีอุบัติเหตุ ค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาลและค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มการเรียกร้องทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ดาวน์โหลด
 • ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต โทร .1621
 • ติดต่อ สอบถามสินไหมสุขภาพได้ที่หมายเลข 0 2660 1210 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ติดต่อ ณ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ

 

2.2 จัดเตรียมเอกสารและกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วน

 ประเภทเอกสาร

สินไหมสุขภาพ
(สำรองจ่าย)

สินไหมอุบัติเหตุ

สินไหมทุพพลภาพหรือโรคร้ายแรง

สินไหมมรณกรรม 

แบบฟอร์มการเรียกร้องตามแบบฟอร์มของ บริษัทฯ (ตามประเภทการเรียกร้อง)

✓  ✓ 
ใบรับรองแพทย์  ✓  ✓   
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ (กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล)    
ใบรายงานแพทย์ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ     ✓ 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย ✓ 
มรณบัตร (ต้นฉบับ) นำมาแสดงพร้อมสำเนา      
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยที่มีประทับตราว่าตาย รับรองเอกสารโดยผู้รับประโยชน์      
สำเนาบัตรประจำตัวประชนชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง      
ใบรับรองการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำจากต้นสังกัด (แบบฟอร์มของบริษัท)      
ใบรับรองการเอาประกันภัยกลุ่มที่บริษัทออกให้ (ประกันชีวิตกลุ่ม)      
สำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี รับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีมรณกรรมผิดธรรมชาติ หรือจากอุบัติเหตุ)      
สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ (ด้านหน้าและด้านหลัง) หรือสำเนารายงานการตรวจศพ รับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่(รับผิดชอบ(กรณีมรณกรรมผิดธรรมชาติ หรือจากอุบัติเหตุ)      

 

2.3 ส่งแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยสามารถส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมได้ดังนี้

 • ยื่นผ่านเคาน์เตอร์บริการ ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 24
 • ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) แผนกสินไหม เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20- 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120
 • ผ่านฝ่ายบุคคลบริษัทผู้ถือกรมธรรม์ (ประกันกลุ่ม)

 

Back to Top