วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

การเรียกร้องสินไหม

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการพิจารณาสินไหม ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ประเภทการเรียกร้องสินไหม 

 ประเภทการเรียกร้อง

เอกสาร

ระยะเวลา
สุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์
ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง 
โรคร้ายแรง
 • ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มบริษัท ดาวน์โหลด
 • ผลการตรวจชิ้นเนื้อ หรือ ผลการตรวจอื่นๆ เช่น ผลเอ็กซ์เรย์ ผล CT Scan    
ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง 
ทุพพลภาพ
 • ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มบริษัท ดาวน์โหลด
 • ผลเอ็กซ์เรย์ หรือ รูปถ่ายตำแหน่งที่บาดเจ็บ    
ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง 
เสียชีวิต

กรณีเสียชีวิตจากโรค

 • แบบฟอร์มเรียงร้องสินไหม ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • สำเนาใบมรณบัตรที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่าย “ตาย”และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เอาประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านและ สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับประโยชน์

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่น

 • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ

กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองโดยชอบธรรม (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา กรุณาแนบสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ปกครอง) 
ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง 


การเรียกร้องสินไหมทดแทน โดยส่งเอกสารมายังบริษัท


 • ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ ฝ่ายสินไหม บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • ยื่นเอกสารผ่านเคาน์เตอร์บริการ ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 24 หรือ สาขาของบริษัทฯ ทุกสาขา
 • ยื่นเอกสารผ่านตัวแทนผู้ให้บริการ
 • ยื่นเอกสารผ่านเคลมออนไลน์ได้ที่ Line Prudential Thailand คลิก https://lin.ee/wqA4fyH

 

การเรียกร้องสินไหมทดแทน โดยใช้บริการพรูแคร์การ์ด

หมายเหตุ

 • กรณีไม่ได้รับอนุมัติสิทธิ์ เช่น ข้อมูลการเจ็บป่วยไม่ชัดเจน หรือเข้าข่ายข้อยกเว้นของกรมธรรม์ พนักงานของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบเพื่อทำเรื่องเรียกร้องสินไหมโดยวิธีปกติ
 • เงินผลประโยชน์อื่นๆ ตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) เช่น ค่ารักษาพยาบาลรายวัน หรือค่าทดแทนอุบัติเหตุ บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายให้โดยอัตโนมัติภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาลแล้ว โดยไม่ต้องยื่นเอกสารและแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมชดเชยของบริษัทฯ อีก(ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น บริษัทฯจะมีเอกสารเพิ่มเติมให้ทราบ)  โดยบริษัทฯ จะส่งเงินสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น
Back to Top