เลือกภาษา
close
LMTs (Liquidity Management Tools) คืออะไร?

LMTs (Liquidity Management Tools) คืออะไร?

LMTs (Liquidity Management Tools)

ทำไมเครื่องมือนี้ถึงสำคัญกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ทำให้ตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้นมีความผันผวนอย่างรุนแรงทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการไหลออกของเงินลงทุนในกองทุนรวมและมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน หน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศจึงได้ออกมาตรการเสริมสภาพคล่อง

ก.ล.ต. เล็งเห็นความจำเป็นที่ บลจ. ควรยกระดับกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่การมีนโยบายและการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ชัดเจน มีการออกแบบกองทุนรวมที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน ทรัพย์สินที่ลงทุน ระยะเวลาการชำระเงิน และการสร้างความคาดหวังในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุน มีการติดตามความเสี่ยงตลอดอายุโครงการ มีเครื่องมือบริหารสภาพคล่อง (liquidity management tools) ที่หลากหลาย ตลอดจนมีการทดสอบผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยงไปข้างหน้า (stress test) ตามแนวทางสากล

ก.ล.ต. จึงกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนภายใต้ บลจ. เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการกองทุนมีเสถียรภาพ สร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้ผู้ลงทุนโดยรวม รวมถึงลดโอกาสที่กองทุนรวมจะสร้างความเสี่ยงเชิงระบบ

 

LMTs (Liquidity Management Tools)

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

 

แนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม เป็นการกำหนดรายละเอียดเพื่อให้ บลจ. สามารถใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องที่หลากหลาย สำหรับรองรับสถานการณ์ที่สภาพตลาดและภาวะการลงทุนผิดปกติ โดยคำนึงถึงการดูแลปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าโดยรวมเป็นสำคัญ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนว่า กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถรองรับการไถ่ถอนของผู้ถือหน่วยลงทุน  และสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

บริษัทฯ จึงต้องมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานของกรมธรรม์ประเภทยูนิตลิงค์ ให้สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสำหรับกองทุนรวมตามประกาศของ ก.ล.ต.  ทั้งนี้ บลจ. จะทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุน และเป็นผู้กำหนดการใช้เครื่องมือดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในหนังสือ
ชี้ชวนของกองทุน

 

อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 

ตัวอย่างคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
รู้จัก Liquidity Management Tools (LMTs) เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องกองทุนรวม