เลือกภาษา
close
ข่าวประชาสัมพันธ์

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย การันตีความปลอดภัยด้านไซเบอร์

ผ่านการประเมินในระดับดีเด่น “Certificate of Cyber Hygiene : Silver Level”
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย หนึ่งในบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับลูกค้า ได้รับการประเมินเป็นหน่วยงานที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น ระดับดีเด่น (Certificate of Cyber Hygiene : Silver Level) จากการเข้าร่วมโครงการ NCSA Cyber Hygiene Certificates 2022  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจได้ว่า ข้อมูลต่างๆได้รับการดูแลและปกป้องอย่างปลอดภัย ดังนั้น การได้รับใบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น ระดับดีเด่น (Certificate of Cyber Hygiene : Silver Level) ในครั้งนี้ ถือเป็นความภูมิใจของบุคลากรจากทุกหน่วยงานในบริษัทที่ต่างให้ความร่วมมือ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ด้านต่างๆอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ”

โครงการ NCSA Cyber Hygiene Certificates 2022 จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศและของหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และหน่วยงานประเภทอื่นๆ เพื่อประกอบการประเมิน Global Cybersecurity Index (GCI) หรือดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU)