เลือกภาษา

ประกาศคำสั่งนายทะเบียน
ที่ 56/2562 และ 14/2564

กำหนดให้บริษัทประกันชีวิตใช้ข้อความสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับเทคโนโลยีวิธีการรักษาทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพมาตรฐานแบบใหม่
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) ได้ประกาศคำสั่งนายทะเบียนที่ 56/2562 กำหนดให้บริษัทประกันชีวิตทุกแห่งใช้ข้อความสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตให้มีมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับเทคโนโลยีวิธีการรักษาทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไปนั้น บริษัทจึงได้สรุป เงื่อนไขสาระที่สำคัญโดยสังเขปของสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบใหม่* ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางผลประโยชน์  แบ่งผลประโยชน์เป็นกรณีผู้ป่วยใน และกรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

กรณีผู้ป่วยใน

หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล

 • ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU)

 • ค่าห้องผู้ป่วยทั่วไป

 • ค่าอาหาร (กรณีผู้ป่วยใน)

 • ค่าบริการในโรงพยาบาล (กรณีผู้ป่วยใน)

 

หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์

 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย

 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา

 • ค่าแพทย์อ่านผลตรวจต่างๆ

 • ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

 • ค่าบริการทางการพยาบาล ไม่รวม ค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ

 • ค่ากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

 • ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด

 • ค่ารังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมถึงการฝังแร่

 • ค่าบริการเครื่องมือแพทย์

 • ค่าบริการกายอุปกรณ์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)

 • ค่าบริการชุดเหมาจ่ายการรักษาพยาบาลบำบัดการรักษา

 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์1) สำหรับกลับบ้าน

 

หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(แพทย์)

 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (Doctor Fee)

 

หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ

 • ค่าห้องผ่าตัดและค่าห้องทำหัตถการ

 • ค่ายาและสารอาหารทางหลอดเลือด

 • ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ

 • ค่าแพทย์ศัลยกรรม ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด (Doctor Fee)

 • ค่าแพทย์ทำหัตถการ ค่าแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์

 • ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

 

หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)

 • จ่ายผลประโยชน์เสมือนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล

 

หมายเหตุ: *สาระสำคัญในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นเงื่อนไขของสัญญาสุขภาพ เป็นเพียงเอกสารประกอบคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อง่ายต่อความเข้าใจของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์ก่อนและหลังนอนโรงพยาบาล

 • ค่าบริการเพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง ภายใน 30 วันก่อนหรือหลังการเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Follow-up) ภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล

 

หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง

 • ผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาล การบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ

 • รักษาในแผนกฉุกเฉินหรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

 • เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดเหตุ

 

หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

 • ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ค่าบริการกายภาพบำบัด ค่ากิจกรรมบำบัด

 • ค่าประกอบวิชาชีพแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือนักกายภาพบำบัด

 • ค่าเครื่องมือและเวชภัณฑ์สำหรับการรักษาต่อเนื่องแผนกผู้ป่วยนอก หลังการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

 

หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง

 • โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด(Hemodialysis)

 

หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง

 • โดยรังสีรักษา  รังสีร่วมรักษา

 • โดยเวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา รวมถึงการฝังแร่รักษามะเร็ง

 • ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสำหรับรังสีแพทย์ที่ให้การบำบัดรักษา

 

หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด

 • ค่ายาเคมีบำบัดรวมถึงค่าบริการทางการแพทย์

 • การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)

 • ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสำหรับแพทย์ที่ให้การบำบัดรักษา

 

หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

 • สำหรับการเคลื่อนย้ายไปหรือมาจากโรงพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์ ที่ต้องใช้รถพยาบาลใน กรณีฉุกเฉิน

 • ค่ายา เวชภัณฑ์ ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่เกิดขึ้นขณะอยู่ในรถพยาบาลฉุกเฉิน ก่อนการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

 

หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก

 • สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย โดยการผ่าตัดเล็ก

 

หมายเหตุ*สาระสำคัญในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นเงื่อนไขของสัญญาสุขภาพ เป็นเพียงเอกสารประกอบคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อง่ายต่อความเข้าใจของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

การต่ออายุสัญญากรมธรรม์

สัญญาเพิ่มเติมนี้มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี และจะต่ออายุกรณีครบปีกรมธรรม์ (Renewal) ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ที่บริษัทไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

 • มีหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยไม่แถลงข้อความจริงในใบคำขอเอาประกันภัยหรือใบคำขอต่ออายุ (Reinstatement) ใบแถลงสุขภาพ ซึ่งข้อความจริงนั้นจะทำให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือปฏิเสธรับประกัน

 • ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์จากการรักษาอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์

 • ผู้เอาประกันภัยเรียกผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริง

 • ผู้เอาประกันภัยฉ้อฉลประกันภัย

 

1) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 30 วัน

 • บริษัทปฏิเสธการจ่ายการป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเริ่มมีผลบังคับ

 

2) การป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน

 • บริษัทปฏิเสธการจ่ายโรค เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตผิดที่ โดยเป็นการป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเริ่มมีผลบังคับ

 

3) ข้อยกเว้นและกรณีที่ไม่คุ้มครอง

 • ข้อยกเว้นทั่วไปที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญากรมธรรม์

 • การยกเว้นหรือการไม่คุ้มครอง ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง

 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

 • การฉ้อฉลประกันภัย

 

รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรุปสาระสำคัญ เงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เพียงบางส่วนเท่านั้น
โปรดอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือสัญญาเพิ่มเติมนี้

สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบเดิมเป็นสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบมาตรฐานใหม่ ท่านสามารถติดต่อตัวแทนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม คำขอแก้ไขเพิ่มเติม หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร.1621 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดประจำปี)