เลือกภาษา
A family of four playing on a grass field
แผนประกันชีวิตสะสมทรัพย์เพื่อการออม

พรูสไมล์ 133

เพียงคุณเริ่มต้นในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตการศึกษาของลูกรัก และบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นของคุณไปพร้อมกัน

ตัวอย่างแผนภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง

* รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
** ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต: ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับประโยชน์

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

15 ปี

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 65 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

100,000 บาท

เงินคืน

รับเงินคืนปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-14

 

รับเงินคืน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 133% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

คุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (HI,PB,HS)

สัญญาเพิ่มโรคร้ายแรง (CM)

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (ADD,ADB,SCPA,RCC)

และสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ  ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

หมายเหตุ**

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง