เลือกภาษา
A lady holding a plant that is on a stack of coins
แผนประกันชีวิตสะสมทรัพย์เพื่อการออม

พรูสมาร์ท 16/12

แบบสะสมทรัพย์ระยะสั้น ที่ช่วยให้คุณถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างแผนภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง

* รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
** ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต: ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้นหรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

12 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

16 ปี

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 65 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

50,000 บาท

เงินคืน

รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3-15

รับเงินคืน 274% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

ปีกรมธรรม์ที่ 1-4 คุ้มครองชีวิต 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

ปีกรมธรรม์ที่ 5-8 คุ้มครองชีวิต 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

ปีกรมธรรม์ที่ 9-16 คุ้มครองชีวิต 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

หมายเหตุ**

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง