เลือกภาษา
A couple sitting on a deck looking at the sky
แผนประกันชีวิตสะสมทรัพย์เพื่อการออม

พรูมันนี รีวอร์ด 15/6

สร้างความมั่งคั่ง ด้วยแผนสะสมทรัพย์ระยะสั้น พร้อมโอกาสรับเงินปันผล

ตัวอย่างแผนภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

6 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

15 ปี

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

100,000 บาท

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

  • สิ้นปีกรมธรรม์ 1-14 รับเงินคืนปีละ 2.5% ของทุนประกันภัย
  • สิ้นปีกรมธรรม์ 15 รับเงินคืน 150% ของทุนประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินปันผลตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทฯ
รวมเงินคืนตลอดสัญญา

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 185% ของทุนประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินปันผลตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทฯ

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)
  • ปีกรมธรรม์ที่ 1-5 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100% ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
  • ปีกรมธรรม์ที่ 6-15 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 150% ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

ตอบคำถามสุขภาพอย่างสั้นเพียง 2 ข้อ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

หมายเหตุ**

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง