เลือกภาษา
Three elderly men smiling to the camera
แผนประกันชีวิตสะสมทรัพย์เพื่อการออม

พรูบำนาญสราญใจ

เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เพื่อเติมความสุขในวัยเกษียณ

ตัวอย่างแผนภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง

*รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
**ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต: ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้นหรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 85 ปี

อายุรับประกันภัย

30-55 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

50,000 บาท

ผลประโยชน์เงินบำนาญ

รับเงินบำนาญ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60-85 ปี (รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง)

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา

390% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
  • ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจนถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี): คุ้มครองจำนวนที่มากกว่าระหว่างมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือร้อยละ 200 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด

  • ช่วงรับเงินบำนาญ (ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 - 85 ปี): บริษัทฯ จะจ่ายเงินบำนาญในครั้งเดียวให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญส่วนที่ผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้รับจนครบ 15 งวด (ดังที่ระบุไว้ในตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ) (อายุ 75 - 85 ปี ไม่มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรือสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี ในกรณีที่ไม่มีเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบอื่นๆ (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (HI ,HS)

สัญญาเพิ่มโรคร้ายแรง (CM)

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (ADD,ADB,SCPA,RCC)

และสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

หมายเหตุ**

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง