เลือกภาษา
A couple looking at a tablet
แผนประกันชีวิตสะสมทรัพย์เพื่อการออม

พรูคลิก เซฟวิ่ง 8/20

สร้างวินัยในการออมเงินเพื่อเติมเต็มความฝันของคุณและคนที่คุณรัก

ตัวอย่างแผนภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง

* รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น 
** ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต: ตามร้อยละของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือผลรวมของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหักด้วยผลประโยชน์รวมที่ลูกค้าได้รับ

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

8 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

20 ปี

อายุรับประกันภัย

20-55 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

50,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

500,000 บาท

เงินคืน

รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-8

รับเงินคืนปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9-19

รับเเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 208% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
  • ปีกรมธรรม์ที่ 1-8 คุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือค่าเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ชำระแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

  • ปีกรมธรรม์ที่ 9-20 คุ้มครองชีวิต 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือค่าเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ชำระแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

หมายเหตุ**

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง