เลือกภาษา
An infographic of a lady lying on the floor
สัญญาเพิ่มเติม

พรู โรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม

ปกป้องคุณจากโรคมะเร็งทุกระยะและโรคร้ายแรงอื่นๆ ให้คุณหมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

ความคุ้มครอง

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

 

แบบประกันชีวิต

แบบประกันชีวิต

สัญญาเพิ่มเติม

อายุรับประกันภัย

พรูตลอดชีพ 99/10

1 เดือน – 65 ปี

พรูตลอดชีพ 99/20

1 เดือน – 60 ปี

พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม

1 เดือน – 65 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

จนถึงอายุ 99 ปี

จนถึงอายุ 99 ปี

จนถึงอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี

20 ปี

จนถึงอายุ 99 ปี

เงื่อนไขเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา

เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา

เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุผู้เอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

100,000 - 10,000,000 บาท

100,000 - 10,000,000 บาท

100,000 - 10,000,000 บาท

อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย

ทุนประกันภัย (บาท)

พรูตลอดชีพ 99/10

พรูตลอดชีพ 99/20

พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม

250,000 – 499,999

1.5

1.5

ไม่มีส่วนลด

500,000 บาทขึ้นไป

2.5

2.5

ไม่มีส่วนลด

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยกรมธรรม์หลักสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ  สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน  25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
 • กรณีมีชีวิตอยู่และตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงตามรายการในระยะเริ่มต้นถึงระยะปานกลาง รับความคุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • กรณีมีชีวิตอยู่และตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงในระยะรุนแรง รับความคุ้มครอง 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*

*หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์นี้ครบแล้ว สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง โดยจำกัดเพียง 1 โรคร้ายแรงเท่านั้น

 

 • รับความคุ้มครองจากแบบประกันชีวิต พรูตลอดชีพ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คำเตือน

 

1. กรณีบริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม

 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติ ให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

 • การฆ่าตัวตายโดยเจตนา หรือการทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น

 • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

 • การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

 • ถูกผู้รับประโยชน์ ผู้รับโอนประโยชน์ ฆ่า พยายามฆ่า หรือทำร้ายร่างกาย หรือพยายามกระทำการเช่นว่านี้โดยเจตนา

 • การเจ็บป่วยหรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ (Waiting period)

ข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษาข้อยกเว้นเพิ่มเติมในกรมธรรม์

2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของการขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว ผู้ซื้อควรศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียด

4. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท

หมายเหตุ**
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 • พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงแบบ Multi-CI

 • พรูตลอดชีพ 99/10 และพรูตลอดชีพ 99/20 เป็นชื่อทางการตลาดของ พรูตลอดชีพ 99/10 ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี (ชนิดไม่มีเงินปันผล) และพรูตลอดชีพ 99/20 ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ชนิดไม่มีเงินปันผล)