พรูอีซี่ แคร์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

PRUeasy_care_1_TH

ความคุ้มครอง

PRUeasy_care_2_TH

ครอบคลุม

PRUeasy_care_3_TH

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น

PRUeasy_care_4_TH

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 65 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 65 ปี

อายุรับประกันภัย

20 – 60 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

ตามแผนที่เลือก

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
  • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
  • เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีชดเชยค่ารักษาพยาบาล

  • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
    ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าผ่าตัด ค่าแพทย์ ค่ารถพยาบาล และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

  • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง
    ค่ารักษาต่อเนื่อง ตามความจำเป็นทางการแพทย์อันเป็นผลมาจากโรคมะเร็ง

  • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต และ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

  • บริษัทฯ ชดเชยฯ 100% ของทุนประกันภัยหลักตามแผนที่เลือกหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ แผน 1 แผน 2 แผน 3

แผน 4

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ 300,000 500,000 750,000 1,000,000
1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จ่ายตามจริง ครอบคลุมทุกรายการ อาทิ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าผ่าตัด ค่าแพทย์ ค่ารถพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 4 ครั้ง) 30,000 50,000 75,000 100,000
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) เพื่อการรักษามะเร็ง รวมถึงเคมีบำบัด และรังสีบำบัด สูงสุดไม่เกินปีละ 130,000 200,000 300,000 400,000
3. ผลประโยชน์การเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 50,000 100,000 150,000 200,000
หมายเหตุ

พรูอีซี่แคร์ สำหรับ DMTM เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาประกันชีวิตแบบ “กำหนดระยะเวลา” คุ้มครองชีวิต และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ชนิดไม่มีเงินปันผล) และ สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี) และ สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง (ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี)

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่ สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม

2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตัวตาย

3. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญา ประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้าน พัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

4. การรักษาเพื่อเป็นการเสริมสวย ตกแต่ง การรักษาอันมีลักษณะเลือกได้ การทำหมัน การแก้หมัน การรักษาเพื่อแก้ไขสิ่งผิดปกติอันเนื่องมาแต่กำเนิด หรือที่เป็นอยู่ก่อน เป็นต้น

5. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร

6. โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

7. การตรวจสุขภาพทั่วไปซึ่งมิได้เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย หรือมิใช่ความจำเป็น และตามมาตรฐานทางการแพทย์

ข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษาข้อยกเว้นเพิ่มเติมในกรมธรรม์

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติการต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ

2. การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้น 

หลังสุด ซึ่งการเจ็บป่วยดังกล่าว มีรายการดังต่อไปนี้

    2.1 เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด

    2.2 ริดสีดวงทวาร

    2.3 ไส้เลื่อนทุกชนิด

    2.4 ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก

    2.5 การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์

    2.6 นิ่วทุกชนิด

    2.7 เส้นเลือดขอดที่ขา

    2.8 เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง

สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ที่เกิดขึ้นภายในเก้าสิบวัน (90 วัน) นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อ สัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการ ต่ออายุนั้น หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 
Back to Top