เลือกภาษา
close

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว
สำหรับตัวแทนและนายหน้า

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่คำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่าง) อย่างจริงจัง

ดังนั้น เราจึงได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิที่ท่านมี และวิธีในการติดต่อเราในกรณีที่ท่านประสงค์จะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อกล่าวถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” เราหมายถึง ข้อมูลใดก็ตามเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามที่นิยามไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับและตามที่จะได้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าที่จำเป็นต้องใช้เพื่อประกอบธุรกิจซึ่งท่านเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกิจนั้น ตลอดจนเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อตกลงตามสัญญา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องอื่นใดในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับองค์กร และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางรายการแก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นเพื่อปฏิบัติงานหรือหน้าที่ที่จำเป็นให้แก่ท่าน หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีต่อท่านได้

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะปรับปรุงข้อมูลในนโยบายดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของเรา  เราใคร่ขอแนะนำให้ท่านหมั่นตรวจสอบข้อมูลในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นั้นจะถือเป็นฉบับที่มีผลใช้บังคับแทนที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับอื่นใดที่มีอยู่ก่อนหน้าทั้งหมด เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และจะขอความยินยอมจากท่านเท่าที่จำเป็นและเมื่อมีข้อกำหนดให้ต้องขอความยินยอม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อธิบายวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ทำงานให้แก่บริษัทฯ ในฐานะตัวแทน นายหน้า และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่บริษัทฯ มีปฏิสัมพันธ์ด้วย หรือที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางตัวแทนหรือนายหน้า รวมทั้งบุคคลซึ่งเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการประกอบธุรกิจ
ของเรา (รวมเรียกว่า “ท่าน”)

โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยละเอียดเพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่านอย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด

 

ส่วน ก - ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการประมวลผล

 • ข้อมูลและรายละเอียดส่วนบุคคลและข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเดิม รายละเอียดการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลการระบุตัวตนที่ใช้ในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์) ข้อมูลประวัติเกี่ยวกับที่อยู่ในการติดต่อ วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ความเป็นพลเมือง สถานภาพทางการสมรส ที่อยู่อาศัย สถานภาพทางครอบครัว จำนวนผู้อยู่ในอุปการะ ลายมือชื่อ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในการติดต่อ สถานที่ทำงาน จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศที่เกิด ภาพถ่าย ทักษะและความสามารถ ตลอดจนบันทึกเสียงและภาพ

 • ข้อมูลในการระบุตัวตนที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเอกสารทางภาษี ข้อมูลในการระบุตัวตนอย่างอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (เช่น บัตรประจำตัวสำหรับผู้มีสิทธิอยู่อาศัย (Green Card)) วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ

 • รายละเอียดทางการเงิน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร การเบิกจ่ายและข้อมูลการชำระเงิน

 • รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน/ การทำงาน เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และสถานที่ทำงานเดิม

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ เช่น ตำแหน่ง แผนก โครงสร้าง สาขา ข้อมูลใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ข้อมูลใบอนุญาตตัวแทนประกันภัย ชื่อรหัส รหัสอ้างอิง สถานะ หมายเลขประจำตัวพนักงาน อัพไลน์ หมายเลขประจำตัวธนาคารที่เป็นพันธมิตร ข้อมูลการประกันภัย (ในกรณีที่ท่านสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ เช่น หมายเลขกรมธรรม์ ความคุ้มครองที่คาดหมาย วงเงินคุ้มครองและระยะเวลาคุ้มครอง ประเภทผลิตภัณฑ์ที่เลือก การชำระเบี้ยประกันภัย ช่องทางการชำระเงิน หลักฐานการชำระเงิน) ยอดขายรายเดือน รางวัลจูงใจการขาย ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การประเมินผลการทำงานของผู้ขาย รางวัล ข้อมูลการขึ้นบัญชีดำ ข้อร้องเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผล ธุรกรรมที่น่าสงสัย ข้อมูลการสืบสวน การทำละเมิด จำนวนค่าเสียหาย ผลที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ขาย หนังสือมอบอำนาจ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้จากใบสมัคร

 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ข้อมูลที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบและแอปพลิเคชันของเรา ได้แก่ เนื้อหาด้านอิเล็กทรอนิกส์ และเมตาดาต้า (Metadata) ที่ท่านจัดทำขึ้นโดยใช้ระบบของบริษัทฯ รายละเอียดต่างๆ เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของโทรศัพท์มือถือของท่าน ที่อยู่ไอพีแอดเดรส  (IP Address)  และหมายเลขรหัสของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (MAC Address)  ข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ ข้อมูลที่ใช้ในการล็อกอิน ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต ล็อก ไอดีคุกกี้ ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ และข้อมูลที่จัดเก็บโดยใช้เทคโนโลยีอื่นใด และ

 • ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาและหมู่เลือด (ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใดของท่าน) ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ประวัติอาชญากรรม สถานภาพทางการเมือง

 

ส่วน ข - ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นของบุคคลอื่น เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของท่าน คู่สมรส ผู้ที่อยู่ในอุปการะ พยาน และบุคคลอื่นใดที่ท่านอ้างอิง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านและระหว่างความสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทกับตัวแทนและนายหน้าประกันภัย

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจในการดำเนินการเช่นนั้น โดยท่านได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) แจ้งให้บุคคลอื่นนั้นทราบเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

2) ขอความยินยอมในกรณีที่ต้องขอความยินยอม หรืออ้างอิงเหตุผลทางกฎหมายอื่นใดเพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นได้ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และ

3) รับรองว่าจะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เรา และจะแจ้งให้เราทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ดังกล่าว

หากท่านมีข้อสงสัยไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดว่าท่านได้รับอนุญาตให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นมาให้แก่เรา หรือไม่ โปรดติดต่อเราได้ตามอีเมลที่ปรากฏดังต่อไปนี้ก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลใดให้แก่เรา

 

ส่วน ค - บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใด

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลโดยทั่วไปดังนี้

 • จากท่านโดยตรงและจากการที่ท่านติดต่อสื่อสารในทางอื่นกับเรา

 • บริษัทนายหน้าหรือตัวแทนประกันภัยหากท่านเป็นสมาชิกในครอบครัว บุคคลอ้างอิง ผู้สรรหาบุคลากรระดับผู้บริหารตัวแทน และตัวแทนที่ประสงค์ที่จะย้ายไปอยู่ภายใต้ GA ใหม่ ผู้ถือหุ้น กรรมการ

 • บริษัทในกลุ่มพรูเด็นเชียล

 • แหล่งอื่นๆ เช่น ผ่านธนาคารที่เป็นพันธมิตร ผู้ให้บริการ เพื่อนร่วมงานที่เป็นตัวแทน หรือนายหน้า ผู้ค้า พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทในเครือ สถาบันการเงิน แหล่งข้อมูลสาธารณะ/เอกชน (เช่น สมุดหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ต บทความในข่าว ฐานข้อมูล) หน่วยงานป้องกันการทุจริตฉ้อฉล องค์กรอื่นที่ช่วยเหลือในการป้องกันและตรวจสอบอาชญากรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ ศาล และบุคคลภายนอกอื่นใดที่บริษัทฯ ทำงานด้วยในการเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการ หรือใบเสนอราคาแก่ท่าน หรือเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ หรือธุรกิจของบริษัทฯ และ

 • จากแหล่งอื่น เช่น จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ ศาล และบุคคลภายนอกอื่นใด

 

ส่วน ง - นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ บีคอน และเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อแยกแยะท่านออกจากผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ อีกทั้งยังทำให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการบนเว็บไซต์ได้ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลตัวอักษรและตัวเลขที่มีขนาดเล็ก เราจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวนั้นไว้ในเบราว์เซอร์หรือที่ฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้มีข้อมูลที่จัดเก็บบนฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อข้อมูลคุกกี้ใช้ระบุตัวตนของบุคคลได้โดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลคุกกี้นั้นอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นใด เราจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ดังกล่าวได้โดยปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านต้องการปรับการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดพิจารณาเมนูด้านการให้ความช่วยเหลือในเบราว์เซอร์ของท่าน

หากท่านไม่ต้องการให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาโดยผ่านคุกกี้ (และเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน) มิได้หมายความว่าเราจะไม่แสดงข้อมูลการโฆษณาให้ท่านเห็น แต่หมายความว่าข้อมูลโฆษณาเหล่านี้จะไม่มีลักษณะเฉพาะที่จัดทำขึ้นสำหรับท่านโดยเฉพาะโดยใช้คุกกี้ หรือคุกกี้ของบุคคลภายนอก เว็บบีคอน หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

เราใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างเคร่งครัด คุกกี้ต่อไปนี้มีความจำเป็นเนื่องจากต้องใช้เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้ท่านสามารถล็อกอินเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยของเรา

 • คุกกี้ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์/ ประสิทธิภาพการทำงาน คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราทราบและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และทราบถึงการที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ในขณะใช้งาน สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย และ

 • คุกกี้เกี่ยวกับฟังก์ชั่นการทำงาน คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อให้เราทราบว่าท่านเป็นใครเมื่อท่านกลับเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านโดยเฉพาะ ตลอดจนช่วยให้ เราสามารถทักทายท่านด้วยชื่อของท่าน และจดจำความชื่นชอบของท่านได้ (เช่น ตัวเลือกภาษาหรือภุมิภาคของท่าน)

การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์นั้น ท่านยอมรับที่จะใช้คุกกี้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

 

ส่วน จ - เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยเหตุผลทางกฎหมาย ได้แก่ (1) โดยอาศัยฐานแห่งสัญญา เพื่อการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน หรือตามที่ท่านร้องขอเพื่อเข้าทำสัญญากับเรา (2)ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก โดยเราจะชั่งน้ำหนักประโยชน์ดังกล่าวกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ (5) ฐานประโยชน์ที่สำคัญต่อชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (6) ความยินยอม

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา พร้อมด้วยข้อมูลอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การยืนยันตัวตน เพื่อยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านสมัครเข้าเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของเรา หรือเมื่อบริษัทฯ ทำสัญญาและทำธุรกรรมกับท่าน เพื่อยืนยันตัวตนในการล็อกอินของท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน

 • การปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะตัวแทนหรือนายหน้า เพื่อว่าจ้างท่านให้เป็นตัวแทน เพื่อสมัคร/ลงทะเบียน พิสูจน์ หรือจัดส่งใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยให้ท่าน เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตการเป็นนายหน้าประกันภัยของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเกี่ยวกับใบอนุญาตของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เพื่อเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน เพื่อลงนามในสัญญาตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย เพื่อจัดการฝึกอบรมสำหรับการขอใบอนุญาต หรือการต่ออายุใบอนุญาต เพื่อจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายผลิตภัณฑ์หรือการบริการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับประกันภัยและออกกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับลูกค้าที่ติดต่อบริษัทฯ ผ่านท่าน เพื่อเบิกคืนค่าใช้จ่ายให้แก่ท่าน เพื่อตรวจสอบสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และเพื่อรายงานประสิทธิภาพการขายหรือรายงานประจำเดือน

 • การเสนอให้รางวัลจูงใจและผลประโยชน์ เพื่อแสดงการยอมรับ/ จูงใจ เพื่อบริหารจัดการสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับการให้รางวัลจูงใจ การให้ค่าคอมมิชชั่น โบนัส หรือรางวัลจูงใจในการทำยอดขาย การให้ของขวัญ การเสนอราคาและเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยในอัตราพิเศษ (ในฐานะที่เป็นผลประโยชน์) การขอ VISA ในฐานะที่เป็นรางวัล

 • การจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน รับและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือการประพฤติมิชอบ วางแผนเกี่ยวกับการสืบสวน การกำหนดมาตรการการลงโทษทางวินัยและการขึ้นบัญชีดำ

 • การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ติดต่อสื่อสารกับท่านในขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ และสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การตอบข้อซักถามหรือคำร้องขอต่างๆ

 • การบริหารจัดการธุรกิจภายในด้านอื่น เก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ กำลังคนและการประกอบธุรกิจ (เช่น การปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือสาขา) การตรวจสอบ การเงิน การบัญชีภาษีอากร การเรียกเก็บเงินและการติดตามหนี้สิน ความต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจและการรายงานผล การทำหน้าที่งานต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ การสุ่มตรวจเพื่อการว่าจ้างหรือกระบวนการฝึกอบรมไม่ว่าจะมีการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือไม่

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการ จัดให้มีแคมเปญเพื่อเป็นแรงจูงใจ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการสำหรับประกันภัย การเงิน และผลิตภัณฑ์และการบริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง สำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล วิจัยตลาด วิเคราะห์ลูกค้า วิเคราะห์องค์กรเป็นการภายในเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน วิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติ (รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่) ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง คำนวณค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมการบริการที่จ่ายให้แก่ท่านและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ

 • เพื่อตรวจสอบการทุจริต เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ท่านให้เปรียบเทียบกับฐานข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง และ/หรือการตรวจสอบข้อมูลประวัติอย่างอื่นใด หรือการตรวจสอบหรือระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับท่าน (รวมถึง การตรวจสอบข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลสาธารณะ/ ข้อมูลจากภาคเอกชน หรือข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ) เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตฉ้อฉล การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและอาชญากร

 • เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา เพื่อใช้สิทธิหรือปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือ ดำเนินกระบวนพิจารณาตามกฎหมายต่างๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (เช่น กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกันภัย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการตรวจสอบผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชี Sanction) และกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่นอกประเทศที่ท่านพำนักอาศัย เพื่อดำเนินการตามที่หน่วยงานสาธารณะหรือหน่วยงานราชการร้องขอที่เกี่ยวกับการสืบสวน รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ตามกฏหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฏหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งสามารถตรวจดูได้ที่เว็บไซด์ https://www.oic.or.th

 • การทำธุรกรรมของเรา เพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกรายหนึ่งหรือหลายราย รวมถึง บริษัทต่างๆ บริษัทร่วมและบริษัทย่อย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมต่างๆ เมื่อมีการควบรวมกิจการ เช่น การขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการทำธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 • การดำเนินการเมื่อมีข้อพิพาท เพื่อระงับข้อพิพาท เพื่อบังคับสิทธิของเรา ตามสัญญา เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 • การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในและภายนอกของเรา การแก้ไขข้อขัดข้อง (Troubleshooting) รวมทั้งระบบการสื่อสาร ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำหนดอำนาจในการเข้าถึงระบบ และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการภายในของบริษัทฯ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

 • การปกป้องรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ และในกรณีฉุกเฉิน เพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของท่านและบุคคลอื่น เพื่ออนุญาตหรือจำกัดมิให้มีการเข้าถึงอาคารของบริษัทฯ การรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนอุปกรณ์สำนักงาน และทรัพย์สินอื่นใด

 

ส่วน ฉ - การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน  ยกเว้นเป็นการจำเป็นเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ หรือในกรณีที่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน หรือในกรณีอื่นใดที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย เมื่อเป็นกรณีที่ต้องขอความยินยอม เราจะขอความยินยอมของท่านแยกต่างหาก โดยวิธีการที่เหมาะสม

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ เราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ณ เวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลและขอความยินยอมจากท่าน

 

ส่วน ช - เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ใคร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มพรูเด็นเชียล พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และหน่วยงานภาครัฐ เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านโดยจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่บุคคลจำเป็นต้องทราบข้อมูลเช่นว่านั้น (Need-to-Know)เท่านั้น

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกทั้งที่อยู่ในและนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่กำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่อให้ทราบว่าบุคคลภายนอกนั้นเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

 • พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ระบุในส่วน จ

 • หน่วยงานภาครัฐและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนพิจารณาทางศาล

  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานราชการอื่นใดในประเทศไทย และในต่างประเทศตามที่จำเป็น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมบังคับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นใด รวมถึงศาล) และบุคคลภายนอกผู้เข้าร่วมในกระบวนพิจารณาทางกฎหมาย หรือบุคคลภายนอกอื่นใดที่เรา เชื่อว่ามีความจำเป็น หรือสมควรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา เพื่อยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อรักษาสถานะของเรา หรือเพื่อรักษาสิทธิประการอื่นใดของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยของบุคคล อีกทั้งเพื่อให้เรา สามารถใช้สิทธิเยียวยาแก้ไขความเสียหายหรือเพื่อจำกัดความเสียหายของเราได้

 • ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่

  ในการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิของเรา ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน การขาย การซื้อ การเข้าร่วมเป็นกิจการร่วมค้า การโอนสิทธิ การโอนหรือการจำหน่ายไปด้วยประการอื่นใดซึ่งธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือธุรกรรมอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน บริษัทฯ จะดำเนินมาตรการต่างๆ ตามสมควรเพื่อให้บุคคลภายนอกเช่นว่านั้นต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ด้วยเพื่อเคารพสิทธิในข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน

 • บุคคลภายนอกอื่นๆ

  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ ผู้รับประโยชน์ และสมาคมในภาคธุรกิจ (เช่น สมาคมประกันชีวิตไทย) หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของท่านในกรณีฉุกเฉิน 

 

ส่วน ซ - การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ผู้ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง อินเดีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เยอรมนี ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ และมาเลเซีย) เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านี้ การโอนนั้นจะกระทำโดยอาศัยความยินยอมจากท่าน หรือฐานทางกฎหมายอื่นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ากับประเทศไทย เราจะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โอนไปนั้นได้รับความคุ้มครองในระดับที่เพียงพอ หรือเพื่อให้การโอนข้อมูลนั้นสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

เราจะใช้มาตรการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมและจะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศดังกล่าวที่เราได้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป ซึ่งท่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวได้

 

ส่วน ฌ  - เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ภายในระยะเวลาหนึ่ง

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในส่วน จ ข้างต้น เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เราสามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่านั้น หรือตราบเท่าที่ท่านยังคงเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยของเราและต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปีภายหลังจากที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์ในฐานะตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยของเรา หรือนานกว่านั้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วน จ ข้างต้น หรือเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภายในของบริษัทฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูล อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนภายในของบริษัทฯ ด้วย อาจมีกรณีเฉพาะบางกรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าที่กำหนด (เช่น กรณีที่เกิดข้อพิพาท)

 

ส่วน ญ - ผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ และบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนดเราไม่อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถหากมิได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถ หากเราทราบว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยมิได้เจตนา และมิได้รับความยินยอมตามข้อกำหนด หรือหากเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยทันที หรือประมวลผลข้อมูลตามที่สามารถอาศัยเหตุอื่นตามกฎหมายได้นอกจากการขอความยินยอมเท่านั้น

 

ส่วน ฎ - ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิหลายประการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และ/หรือ การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่

 • สิทธิในการเข้าถึง ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน (ซึ่งเรามีสิทธิเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามสมควรเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านในกรณีที่กฎหมายอนุญาต)

 • สิทธิแก้ไข ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลให้สมบูรณ์

 • สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเจ้าหน้าผู้มีอำนาจหน้าที่ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าเรา เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เราใคร่ขอให้เรา ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ท่านมีข้อกังวลในเป็นลำดับแรก ก่อนที่ท่านจะติดต่อหน่วยงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้น เมื่อท่านมีข้อกังวลใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้โปรดติดต่อเรา ก่อน

 • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือหากไม่มีเหตุผลทางกฎหมายอย่างอื่นใดในการประมวลผลข้อมูล

 • สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง (รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้อง) หรือการประมวลผลข้อมูลอย่างอื่นใดโดยเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย

 • สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลโดยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ในบางกรณี

 • สิทธิในการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณี ท่านมีสิทธิจำกัดการ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และ

 • สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้

  ทั้งนี้การถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านที่ท่านได้ให้ความยินยอมก่อนที่ท่านจะถอนความยินยอม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ (หรือท่านถอน) ความยินยอมที่จำเป็น เราอาจไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่าน หรือปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตามสัญญา หรือทำกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของท่านในฐานะที่เป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยของบริษัทฯ หรือปฏิบัติตามกฎหมายตามที่เรา และ/หรือท่านอยู่ภายใต้บังคับ

 

คำขอใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นของท่านอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย และในบางกรณีเรา มีเหตุผลอันสมควรและชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำร้องขอของท่าน เช่น เป็นกรณีที่เราต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล 

หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่าน หรือต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว เราได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อเราได้ในหัวข้อ “การติดต่อเรา” เราจะพิจารณาคำร้องขอของท่านและแจ้งให้ท่านทราบคำตอบภายใน 30 วันนับจากวันที่เราได้รับคำร้องขอของท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่เราต้องการระยะเวลาเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ และในกรณีเช่นว่านี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องขยายออกไปนั้น

หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อกับเรา ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เราอาจตรวจสอบหรือบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารอื่นใดระหว่างเรากับท่าน การตรวจสอบหรือการบันทึกเช่นว่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกอบรม เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ

การติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดในส่วน “ฎ” หรือหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนอื่นๆ ในนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราผ่านทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้

ทางไปรษณีย์
แผนกปฏิบัติการตัวแทน ชั้น 29

หรือติดต่อเรา โดยตรงได้ที่สำนักงานใหญ่ ที่อยู่
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ชั้น 29 - ชั้น 31
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรืออีเมล
hotline@prudential.co.th

 

กลุ่มพรูเด็นเชียล หมายถึง บริษัทในเครือของ Prudential UK (รวมถึง Prudential International Assurance plc, Prudential plc, Prudential Services Limited, PGDS (UK ONE) Limited, Prudential Global Services Private Limited, Prudential Corporation Asia Limited, M&G Investments Group and Prudential Corporate Pensions Trustee Limited, Prudential Services Asia Sdn.Bhd., Pulse Ecosystem Pte. Ltd., Prudential Services Singapore Pte. Ltd., Africa Prudential PLC.)

พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง

 • พันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ ธนาคาร และพันธมิตรอื่นของเรา ตัวแทนอื่นๆ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

 • ผู้ให้บริการ ได้แก่ ผู้ให้บริการที่ดูแลเรื่องการบริหารจัดการ การสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูล การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า การชำระเงิน การพิมพ์และโลจิสติกส์ การไถ่ถอน การให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) การให้บริการด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการด้านการสนับสนุนและบริการโฮสติง (Hosting) การบริการเกี่ยวกับการฝึกอบรม บริการจัดการการจ่ายค่าสินไหมทดแทน บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และแพลตฟอร์ม บริการด้านการบริหารจัดการข้อมูล บริการด้านการเก็บรักษาข้อมูลและคลาวด์ ผู้ให้บริการพิจารณารับประกันภัยแบบอัจฉริยะ การโฆษณา การทำการตลาด และบริการด้านการวิจัยและวิเคราะห์ตลาด หรือบริการอื่นใดที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ รวมถึงผู้ค้าและซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตลอดจนผู้ให้บริการภายนอกอื่นที่เป็นบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา

 • อื่นๆ เช่น ที่ปรึกษาวิชาชีพซึ่งอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง บุคลากรการแพทย์ นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาวิชาชีพซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอื่นๆ ตัวกลาง ผู้รับประกันภัยต่อ ผู้จัดการลงทุน ตัวแทน ผู้จัดการดูแลทรัพย์สินกองทุนบำเหน็จบำนาญ (และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ) ที่ปรึกษาโครงการ ผู้แนะนำ ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันภัยซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับเลือก ผู้รับประกันภัย ทรัสตี บริษัทที่ทำหน้าที่ตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล บริษัทที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัทบัตรเครดิต ธนาคารและสถาบันทางการเงินที่บริหารจัดการบัญชีของบริษัทฯ นักวิจัย ผู้ให้บริการบริหารจัดการภายนอกอื่นๆ หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเครดิต บริษัทท่องเที่ยว หน่วยงานป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน หน่วยงานจัดเก็บหนี้สิน