ดาวน์โหลดเอกสาร

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ในการยื่นใบคำร้องขอต่างๆ สำหรับงานบริการกรมธรรม์

ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์ (สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตรายสามัญ)

ดาวน์โหลด
ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์ (สำหรับกรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์) ดาวน์โหลด
คำร้องขอใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์เพื่อรับมูลค่าเงินสด  ดาวน์โหลด
คำแถลงสุขภาพ (สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ / ซื้อเพิ่มหรือแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด

ใบคำร้องเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุน สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

ดาวน์โหลด

ใบคำร้องเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

ดาวน์โหลด

แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง (RPQ)

ดาวน์โหลด
แบบแสดงข้อมูลของผู้ทำธุรกรรม (CDDQ) ดาวน์โหลด
แบบสอบถามความต้องการของลูกค้าประกันชีวิต (FNA) ดาวน์โหลด

 

สามารถตรวจสอบขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์ คลิกที่นี่

หนังสือยินยอมให้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิต

ดาวน์โหลด

หนังสือยินยอมให้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยจากบัญชีเงินฝาก

ดาวน์โหลด

 

สามารถตรวจสอบวิธีชำระเบี้ยประกันภัย คลิกที่นี่

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเรียกร้องทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเรียกร้องกรณีอุบัติเหตุ ค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาลและค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม โรคร้ายแรง (DD, OC) ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล (Death Claim) ดาวน์โหลด

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล (Living Claim)

ดาวน์โหลด

 

สามารถตรวจสอบวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การเบิกค่ารักษาพยาบาล คลิกที่นี่

Back to Top