คณะกรรมการบริหาร

Lilian-Ng
นางลิเลียน อึ้ง
ประธานกรรมการ
Aman Chowla CEO
นายอามัน โชวลา
กรรมการผู้จัดการ
Supapong-Asvinvichit
นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร
กรรมการ
Saipin-C.
นางสายพิณ โชคนำกิจ
กรรมการ
Totsachai-Asvinvichit
นายทศไชย อัศวินวิจิตร
กรรมการ
Vatcharakitt-A.
นายวัชรกิต อัศวินวิจิตร
กรรมการ
Kavintorn-A.
นายกวินธร อัตถากร
กรรมการ
Back to Top