เลือกภาษา
A family of four smiling to the camera
ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์)

พรูซูเปอร์ ลิงค์

แผนความคุ้มครองชีวิตควบการลงทุนที่ให้คุณได้รับประโยชน์จากความคุ้มครองชีวิต และการลงทุนในกองทุนรวม ที่คุณสามารถเลือกเองได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี (ตราบที่มูลค่าบัญชีกรมธรรม์มีเพียงพอที่จะขำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของการประกันชีวิต (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ลดหย่อนทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

เริ่มต้น

สูงสุด

1 เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง

12,000 บาท / ปี

ไม่จำกัด

2 เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม

 

12,000 บาท / ปี

ไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง

3 เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

5,000 บาท / ครั้ง

ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา

หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้ บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์คืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย (ณ วันประเมินราคาวันแรกที่สามารถทำรายการได้ถัดจากวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย)

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง

  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (ถ้ามี)

  • มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์*

*ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน

สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้
  • สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (HI)

บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าชดเชยรายวันตามจำนวนวันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง   ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกรับเงินชดเชยรายวันเป็นจำนวนตั้งแต่ 200 – 10,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย แต่ไม่เกิน 1 เท่าของรายได้ต่อวันของผู้เอาประกันภัย  บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยนี้โดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

  • พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม (CM)

คุ้มครอง 63 โรคร้ายแรง ครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ 

หมายเหตุ**

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง