เลือกภาษา
A family of four smiling to the camera
ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์)

พรูซูเปอร์ ลิงค์

ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ให้คุณได้รับผลประโยชน์จากความคุ้มครองชีวิตที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุน

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี

(กรณีมูลค่ากรมธรรม์เพียงพอในการชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของการประกันชีวิต (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ลดหย่อนทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

เริ่มต้น

สูงสุด

1 เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง

12,000 บาท / ปี

ไม่จำกัด

2 เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม

 

12,000 บาท / ปี

ไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง

3 เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

5,000 บาท / ครั้ง

ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา

รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้กรมธรรม์

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

รับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (ถ้ามี)
 • มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้
 • สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (HI)

 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงแบบ Multi_CI (CM)

 • สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบพิเศษ 2 (HS4)

 • สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ HA Wealth 2

หมายเหตุ**
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน มิใช่เงินฝาก มีความเสี่ยงจากการลงทุน และไม่มีการรับประกันส่วนของเงินลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะของสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย และตัดสินใจลงทุน

  ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนอาจส่งผลต่อระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์

 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 • พรูซูเปอร์ ลิงค์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิตควบการลงทุนแบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด โดยชื่อที่ระบุในกรมธรรม์ คือ พรูยูนิตลิงค์ 6