เลือกภาษา
close
พรูเบาหวาน เบาใจ

พรูเบาหวาน เบาใจ

คุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงหรือมะเร็งระยะลุกลาม เจอปุ๊ป รับเงินก้อน สูงสุด 500,000 บาท คุ้มครอง ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และภาวะก่อนเบาหวาน หมดกังวล กับค่าใช้จ่าย เมื่อตรวจพบโรคแทรกซ้อน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพเท่านั้น

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

อายุรับประกันภัย และคำถามที่พบบ่อย

อายุรับประกันภัย

ตั้งแต่อายุ 30 – 65 ปี และ คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี (ชำระเบี้ยฯถึงอายุ 69 ปี)

แบบประกัน พรู เบาหวาน เบาใจ เหมาะกับใคร

 • ลูกค้าที่ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2
 • ลูกค้าที่มีภาวะก่อนเบาหวาน

แบบประกัน พรู เบาหวาน เบาใจ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

 1. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 2. คุ้มครองโรคร้ายแรง 6 โรค หรือ 7 โรค ตาม ตารางรายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 3. คุ้มครอง 2 การรักษาที่มีผลสืบเนื่องจากเบาหวาน

ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
แต่ต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือ พิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพ ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพก่อนและขณะสมัครทำประกันที่ต้องพบแพทย์เพื่อทำการรักษาและ/หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิรวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

รายละเอียดผลประโยชน์

 

กรณีบริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

 1. กรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อมูลความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯจะบอกล้างสัญญาภายใน 1 ปี นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

 2. กรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตัวตายโดยเจตนา

*ข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดอ้างอิงรายละเอียดของข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย

 

ตัวอย่างข้อยกเว้น

 1. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเองหรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น

 2. สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม

 3. ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏับัติตามคำแนะนำของแพทย์

 4. การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของสมาชิกผู้เอาประกันภัย

 5. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.อายุรับประกันตั้งแต่ 30-65 ปี

2.ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 69 ปี และระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 70 ปี

3.รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

4.บริษัทอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมากจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. อายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย

 2. ประสบการณ์ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญานี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัย ให้ความยินยอมไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยที่มีการปรับจะต้องอยู่ในอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไว้แล้ว

5.เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หรือมีภาวะก่อนเบาหวาน

6.ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ภายหลังอายุครบ 30 ปี

7.ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

8.มีระดับค่าน้ำตาลสะสม (HbA1c) น้อยกว่า 10 mg/dL ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง

9.ไม่เคยได้รับการวินิจฉัย หรือรับการรักษา หรือตั้งข้อสังเกตจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรค ตามรายการดังต่อไปนี้

        - โรคไต หรือภาวะไตวาย

        - โรคจอประสาทตา หรือตาบอด

        - โรคหลอดเลือดสมอง

        - โรคหัวใจ หรือเคยผ่าตัดเพื่อรักษาโรคหัวใจ

        - ภาวะโคม่า จากโรคเบาหวาน

        - โรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อน หรือถุงน้ำ

        - โรคเอดส์ หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง

        - พิการทางร่างกาย

10.ไม่เคยได้รับการรักษาจากแพทย์ โดยการผ่าตัด แขน ขา หรือนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน หรือการเกิดแผลที่เท้า หรือการเกิดภาวะเนื้อตายเน่า จากโรคเบาหวาน

11.ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาไม่เคยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลที่ผิดปกติจากโรคเบาหวาน

12.ความคุ้มครองเริ่มต้นเมื่อ

        - ผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันเต็มจำนวนแล้ว

        - ได้ผ่านการพิจารณารับประกันภัยจากบริษัทฯ แล้ว

คำเตือนและช่องทางการติดต่อ

คำเตือน

1.ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

2.การชำระเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย โดยนายหน้าประกันชีวิตมีหน้าที่ให้บริการนำส่งเบี้ยประกันภัยเข้าบริษัทฯ เท่านั้น

3.หากผู้เอาประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ เว้นแต่บริษัทฯ ได้ออกกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ และบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท เว้นแต่เป็นการเสนอขายกรมธรรม์โดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้วผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้

4.ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยสมาชิกผู้เอาประกันภัยจะได้รับมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยหักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)

5.เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบประกันภัยนี้ ไม่สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกันเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

6.พรูเบาหวาน เบาใจ เป็นชื่อทางการตลาดของ แบบ “พรูคุ้มครองชีวิตและโรคร้าย” (แบบความคุ้มครอง 6 โรคร้ายแรง / ความคุ้มครอง 7 โรคร้ายแรง) (ชนิดไม่มีเงินปันผล) ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี

 

ช่องทางการร้องเรียน

ผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1.ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)

        พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31

        ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 1621 (ในเวลาทำการ)

        โทรสาร; 0 2353 4888 อีเมล; hotline@prudential.co.th

2.สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สายด่วนประกันภัย โทร. 1186

หมายเหตุ **

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง
กรมธรรม์ฉบับนี้ไม่คุ้มครองการป่วย หรือ การรักษา อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1.ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลคุ้มครอง  เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบ และบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว

2.การป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลคุ้มครอง  เว้นแต่กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองต่อเนื่อง โดยจะไม่นำระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ดังกล่าวมาใช้เป็นข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบระดับน้ำตาลเพื่อประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทน

สิทธิพิเศษจากโรงพยาบาลพันธมิตร*
โรงพยาบาลเทพธารินทร์

 

* บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิพิเศษที่จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการเท่านั้น
เงื่อนไขการซื้อโปรแกรมการดูแลสุขภาพ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ

สิทธิพิเศษจากโรงพยาบาลพันธมิตร*
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ ศรีนครินทร์

 

สิทธิพิเศษจากโรงพยาบาลพันธมิตร*
โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซอยศูนย์วิจัย)

สนใจผลิตภัณฑ์
พรูเบาหวาน เบาใจ

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ช่องที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องระบุ

รายละเอียดของคุณ

คุณได้รับข้อมูลจากที่ใด

ข้อมูลตัวแทน

รายละเอียดอื่น ๆ

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้ข้อมูลหรือเสนอ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์และอาจเหมาะสมกับข้าพเจ้า ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของข้าพเจ้า *

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวบรวม และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์วิจัยข้อมูลของข้าพเจ้าสำหรับปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย ตามที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของข้าพเจ้า

 

อ่านรายละเอียด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

อ่านรายละเอียด เงื่อนไขการให้บริการ

PRUNO Worries Diabetes (พรูเบาหวาน เบาใจ)