เลือกภาษา
A family of three on their bicycles
ประกันสุขภาพ

พรูเฮลธี้ พลัส

หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้น พร้อมไปกับการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้ตัวคุณเอง

ความคุ้มครอง

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 80 ปี

อายุรับประกันภัย

20-50 ปี

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีมีชีวิตอยู่

  • เมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยฯ จนอายุครบ 60 ปี รับเงินคืน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เมื่อครบปีกำหนดสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 80 ปี รับเงินคืน 80% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

กรณีเสียชีวิต

บริษัทฯ จะชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์

หมายเหตุ**
  • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

  • พรูเฮลธี้ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบพรูสะสมทรัพย์ 80/60 (ชนิดไม่มีเงินปันผล) และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาว