เลือกภาษา
close
A family of three shopping for groceries

พรูเฮลท์แคร์ พลัส
ประกันสุขภาพ เบี้ยถูก พร้อมให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งแบบ เจอ จ่าย จบ

ประกันสุขภาพ เบี้ยถูกเริ่มต้นที่ 20 บาทต่อวัน**
ที่ให้คุณออกแบบความคุ้มครองด้านสุขภาพในแบบที่คุณต้องการ
*เบี้ยถูก เริ่มต้นที่ 20 บาทต่อวัน ( หรือ 7,180 บาทต่อปี )
**คำนวณค่าเบี้ยประกันภัยจาก เพศชาย อายุ 20 ปี แผน 1 (ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท และความคุ้มครองมะเร็ง 300,000 บาท)

ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ทั้ง ชีวิต และ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน พร้อมความคุ้มครองโรคมะเร็งแบบ เจอ จ่าย จบ
ที่จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่ารักษาพยาบาลมหาศาล และกลับมามีสุขภาพดีได้โดยไม่ต้องเสียเงินออมทั้งชีวิต

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่ไหนดี ให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องง่าย ด้วย พรูเฮลท์แคร์ พลัส

*ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

อายุที่รับประกันภัย

อายุ 20 ปี – 60 ปี (ต่ออายุได้จนถึง อายุ 64 ปี)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 64 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 65 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ตามแผนที่เลือก

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา

ไม่มี

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยกรมธรรม์หลักสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน  25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ผลประโยชน์

benefit-schedule-pruhealth-care-plus

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง สำหรับประกันชีวิตและสุขภาพ พรูเฮลท์แคร์ พลัส

 • ผู้เอาประกันภัยฉ้อฉลประกันภัย

 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition):

บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯ ยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือ ไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และสัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

 

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ แบบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 3

บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้  สำหรับการป่วย หรือค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งเวลาใด นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง  ดังต่อไปนี้

 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน

 • การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน ซึ่งการเจ็บป่วยดังกล่าวมีรายการดังต่อไปนี้

 1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด

 2. ริดสีดวงทวาร

 3. ไส้เลื่อนทุกชนิด

 4. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก

 5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์

 6. นิ่วทุกชนิด

 7. เส้นเลือดขอดที่ขา

 8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่นำเงื่อนไข ระยะเวลาไม่คุ้มครองนี้มาใช้ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บ หรือต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินที่ไม่ได้เกิดจากภาวะสืบเนื่องจากโรคต่างๆ ที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย

 

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง

การป่วยด้วยโรคมะเร็งร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการป่วยด้วยโรคมะเร็งหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายในเก้าสิบวัน  (90 วัน) นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย  บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

ข้อยกเว้นบางส่วน

ข้อยกเว้นบางส่วน สำหรับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ แบบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 3

 • ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิดหรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย เว้นแต่ สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (1 ปี) และปรากฏอาการหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปี

 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิวฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง

 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด

 • โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

 

ข้อยกเว้นบางส่วน สำหรับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง

 • ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งหรือโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบ และบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว

 • การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น

 • สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบหรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม

 • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

 

หมายเหตุ: ข้อยกเว้นและรายละเอียดข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษาเพิ่มเติมในกรมธรรม์

หมายเหตุ

 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์

 • บริษัทฯอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตามอายุ ชั้นอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือ ประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ตามอัตราที่บริษัทฯได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

 • พรูเฮลท์แคร์ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาประกันชีวิตแบบ กำหนดระยะเวลาถึงอายุ 65 ปี (ไม่มีเงินปันผล) และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 3 และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง

 “ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกครั้ง”

ค้นหาแผนประกันที่เหมาะสำหรับคุณ

บอกให้เรารับรู้ถึงความต้องการ เป้าหมาย และสิ่งต่าง ๆ ที่คุณมีความใส่ใจเป็นพิเศษ
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ช่องที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องระบุ

รายละเอียดของคุณ

รายละเอียดอื่น ๆ

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้ข้อมูลหรือเสนอ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์และอาจเหมาะสมกับข้าพเจ้า ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของข้าพเจ้า *

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวบรวม และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์วิจัยข้อมูลของข้าพเจ้าสำหรับปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย ตามที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของข้าพเจ้า 

 

อ่านรายละเอียด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

อ่านรายละเอียด เงื่อนไขการให้บริการ

ค้นหาแผนประกันที่เหมาะสำหรับคุณ