เลือกภาษา
close
A doctor checking a patient’s back

พรูอีซี่ พีเอ
ประกันอุบัติเหตุสำหรับทุกคนในครอบครัว

ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลออนไลน์ ที่จะช่วยให้คุณอุ่นใจมากยิ่งขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เลือก “พรูอีซี่ พีเอ” ตัวช่วยเพิ่มความอุ่นใจแบบง่าย ๆ

ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิต และค่ารักษาพยาบาล พร้อมแผนความคุ้มครองหลากหลาย เพื่อดูแลคุณและคนที่คุณรัก
ทั้ง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ และทุกคนในครอบครัว ในราคาเบี้ยฯ สบายกระเป๋า  

เลือกซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ออนไลน์ พรูอีซี่ พีเอ มั่นใจได้แม้เกิดเหตุไม่คาดฝัน

* ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก 
** ประกันอุบัติเหตุแผน 1 สำหรับเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี

 

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

อายุรับประกันภัย

อายุ 5ปี - 65 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

1 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ตามแผนที่เลือก

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา

ไม่มี

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน  25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

แผนความคุ้มครองและผลประโยชน์

 

แผนนี้สำหรับอาชีพที่ทำงานในสำนักงาน โดยมีความเสี่ยงอุบัติเหตุต่ำเช่น ผู้บริหารระดับสูง นักบัญชี พนักงานธนาคาร ทนาย อัยการ ครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา นักเขียนโปรแกรม แพทย์ นักวิชาการ บรรณาธิการ เจ้าของร้านทองและร้านเครื่องประดับ เป็นต้น

 


ชั้นอาชีพ 1

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ADD, TPD)

200,000

400,000

700,000

1,000,000

2,000,000

การถูกฆาตกรรมหรือการถูกทำร้ายร่างกาย (MA)

100,000

400,000

700,000

500,000

1,000,000

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุต่อครั้ง (ME)

20,000

50,000

80,000

100,000

100,000

การเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ (MC)

100,000

200,000

350,000

500,000

1,000,000

ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว (TTD)
(ชดเชยรายสัปดาห์สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์)

-

-

-

1,000

2,000

ข้อยกเว้นบางส่วน

ข้อยกเว้นบางส่วน สำหรับประกันชีวิตและสุขภาพ พรูอีซี่ พีเอ

บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้

  • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

  • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

  • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

  • การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเท็จที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย

 

หมายเหตุ: ข้อยกเว้นและรายละเอียดข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษาเพิ่มเติมในกรมธรรม์

หมายเหตุ

  • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์

  • เบี้ยประกันภัยปีต่ออายุอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

พรูอีซี่ พีเอ เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี)

“ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกครั้ง”

สนใจผลิตภัณฑ์
พรูอีซี่ พีเอ

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ช่องที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องระบุ

รายละเอียดของคุณ

รายละเอียดอื่น ๆ

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้ข้อมูลหรือเสนอ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์และอาจเหมาะสมกับข้าพเจ้า ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของข้าพเจ้า *

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวบรวม และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์วิจัยข้อมูลของข้าพเจ้าสำหรับปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย ตามที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของข้าพเจ้า 

 

อ่านรายละเอียด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

อ่านรายละเอียด เงื่อนไขการให้บริการ

สนใจผลิตภัณฑ์ พรูอีซี่ พีเอ