บรรษัทภิบาล

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ผนวกกับปรัชญาบริษัทที่ว่า "รับฟังและเข้าใจคุณเสมอ" ของกลุ่มบริษัท ทางกลุ่มจึงได้มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทขึ้น คือ “คู่มือหลักการบรรษัทภิบาลของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล” (Group Governance Manual) ถือเป็นแนวทางที่ใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงของบริษัทฯ ในการที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนพนักงานของพรูเด็นเชียลทุกคน

ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือปฏิบัติตามหลักการและดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนด ระเบียบ และนโยบาย ตามกรอบวัตถุประสงค์ของหลักการบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด อันได้แก่

 • การไม่เอาเปรียบลูกค้า ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรมและซื่อสัตย์
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 • การสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ให้เกิดขึ้นกับพนักงานในทุกระดับชั้น
 • การให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่กำกับดูแล

หลักการดำเนินธุรกิจของพรูเด็นเชียล (Code of Business Conduct)

ลูกค้า (Our Customers)

 • ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างทัดเทียม เปิดเผย และซื่อสัตย์
 • มอบการบริการด้วยมาตรฐานสูงสุด
 • จัดการเกี่ยวกับกระบวนการร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 • จัดหาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสามารถเข้าใจได้ง่าย
 • รักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า ปกป้องข้อมูลของลูกค้าแม้ว่ากฏหมายจะอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล หรือลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยก็ตาม

ผู้ถือหุ้น (Our Shareholders) 

 • สร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ ด้วยการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาล
 • ดูแลมาตรฐานด้านการบัญชี เปิดเผยสถานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ และจัดทำงบการเงินที่ยืนยันถึงความโปร่งใสของข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ
 • สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายทางธุรกิจ ผลสำเร็จ หรือโอกาสของบริษัทฯด้วยความซื่อสัตย์
 • ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงหน้าที่ในการพึงระวังไม่ให้เกิดอันตรายต่อเพื่อนพนักงาน และบุคคลอื่นๆ

 

พันธมิตรธุรกิจ (Our Partners) 

 • รักษามาตรฐานสูงสุดในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ต่อพันธมิตรธุรกิจ
 • ส่งเสริมให้ใช้บริการจากพันธมิตรธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจด้วยค่านิยมและมาตรฐานเช่นดียวกับบริษัทฯ
 • ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
 • ตกลงกับพันธมิตรธุรกิจเกี่ยวกับเงื่อนไขงานต่างๆ ให้เรียบร้อย และปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นอย่างเหมาะสม

 

คู่แข่งทางธุรกิจ (The Competitors) 

 • ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึงแข่งขันทางธุรกิจอย่างเต็มกำลังแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
 • ในการติดต่อกับคู่แข่ง ให้พยายามหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญหรือเป็นความลับ
 • หน่วยงานกำกับดูแล (The Governments and Regulators)
 • ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของทุกประเทศ ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่
 • ละเว้นการติดสินบน
 • รักษาความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เพื่อสร้างความไว้วางใจ การให้เกียรติ และความเข้าใจที่มีต่อกัน

 

พนักงาน (Our Employees) 

 • ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
 • อธิบายให้พนักงานทราบเกี่ยวกับค่านิยมและมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
 • ปฎิเสธการเลือกปฏิบัติ การคุกคาม หรือการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
 • สร้างบรรยากาศในการทำงานที่เป็นมิตร รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
 • จัดให้มีซึ่งสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ ปลอดภัย

หลักการบริหารความเสี่ยง

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของบริษัทฯ ได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมโดยรวม

การบริหารความเสี่ยงนับเป็นกระบวนการบริหารที่สำคัญที่ช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถจัดการกับความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งช่วยลดผลกระทบและความไม่แน่นอนต่อทิศทางกลยุทธ์ กระบวนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความหมายของการบริหารความเสี่ยง

“การบริหารความเสี่ยง” (Risk Management) หมายความถึง กระบวนการการวางแผน จัดการ และควบคุมกิจกรรมหลักของบริษัทฯ เชิงบูรณาการ (Integrated Risk Management) เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนที่มีต่อบริษัทฯ โดยคำนึงถึงลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของบริษัทฯ และการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

 

ประเภทของความเสี่ยงของบริษัท แบ่งเป็น

1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)
2. ความเสี่ยงทางเครดิต (Credit Risk)
3. ความเสี่ยงจากธุรกิจประกัน (Insurance Risk)
4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Operational Risk)
6. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment Risk)
7. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

1. การระบุความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มีการระบุความเสี่ยง และทบทวนความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งการระบุความเสี่ยงนั้น จะดำเนินการในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปจนถึงระดับบริหาร

2. การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มีวิธีการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงตามความสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อจะได้ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม

3. การตอบสนองความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สามารถรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ

4. การติดตามดูแลความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มีวิธีการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงตามความสำคัญแล้ว ยังได้จัดให้มีการวางระบบกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยงแต่ละประเภท ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ซึ่งระบบการควบคุมที่นำมาใช้นั้นต้องไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการทำงานและคุณภาพของงาน


หมายเหตุ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประกาศให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต รวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักร ต้องจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท ซึ่งระบุถึงเหตุที่มาของความเสี่ยง ประเภท และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยงแต่ละประเภท พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายนั้นให้ทุกหน่วยงานทราบและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552 เป็นต้นไป

Back to Top