เลือกภาษา
close

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง
สำหรับประกันชีวิตแบบ
“พรูสะสมทรัพย์ 15/5”
(ชนิดมีเงินปันผล)

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

  • ดัชนีหมายถึง Eastspring Global Diversified Multi Asset Index ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stoxx.com/index-details?symbol=ENHAEMA1

  • เนื่องจากดัชนี Eastspring Global Diversified Multi Asset Index มีการคำนวณดัชนีในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ จะทำการแปลงผลการดำเนินงานให้เป็นสกุลเงินไทยบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศในวันคำนวณมูลค่าระดับดัชนีวันแรกกับวันสุดท้าย อ้างอิงข้อมูลจาก Reuters Page THBFIX ณ เวลาของกรุงเทพประมาณ 15.30 น.

  • วันที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิต หมายถึง วันที่บริษัทฯ ได้อนุมัติการรับประกันภัยแล้ว

  • ระดับดัชนี ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก คือ ระดับดัชนี ณ วันที่เริ่มต้นการลงทุน (คำนวณภายใน 45 วันนับจากวันที่ออกกรมธรรม์)

  • อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก คือ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เริ่มต้นการลงทุน (คำนวณภายใน 45 วันนับจากวันที่ออกกรมธรรม์)

  • บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในดัชนีอ้างอิงภายใน 45 วันนับจากวันออกกรมธรรม์ และจะคำนวณมูลค่าของดัชนีวันสุดท้ายภายใน 45 วัน ก่อนวันครบสัญญา

  • กรณีวันคำนวณมูลค่าสุดท้ายของดัชนีเป็นวันหยุดทำตามการประกาศ ให้เลื่อนวันคำนวณมูลค่าสุดท้ายของดัชนีเป็นวันทำการถัดไป

  • เงินปันผลที่คำนวณจากดัชนี Eastspring Global Diversified Multi Asset Index มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากดัชนีที่ลงทุนอยู่ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ผู้ถือกรมธรรม์จะยังคงได้รับเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเต็มจำนวนเมื่ออยู่จนครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  • ในกรณีที่ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง Eastspring Global Diversified Multi Asset Index ได้ยกเลิกการคำนวณดัชนีระหว่างสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาดัชนีใหม่มาทดแทนตามความเหมาะสม หากไม่สามารถหาดัชนีมาทดแทนได้จะทำการชำระเป็นเงินสดแทนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

  • บริษัทฯ เป็นผู้รับความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและมีหน้าที่ตามสัญญากับท่านโดยตรง

ดัชนีอ้างอิง

รหัสดัชนี

ENHAEMA1

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ 

 ชื่อดัชนี

 Eastspring Global Diversified Multi Asset Index

คำถามที่พบบ่อย

ผลิตภัณฑ์นี้ มีความแตกต่างกับแบบประกันสามัญ และแบบประกันชีวิตควบการลงทุนอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ซึ่งผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะมี 2 ส่วน คือส่วนของเงินคืน เป็นส่วนที่รับรองการจ่ายตามกรมธรรม์ และส่วนที่เป็นเงินปันผล ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล(ถ้ามี) ซึ่งอ้างอิงตามระดับดัชนี และเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย จำนวนเงินปันผลที่จะได้รับขึ้นอยู่กับผลตอบแทนตามระดับดัชนี ณ วันครบกำหนดสัญญา หรือ ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป หรือ ณ วันขอใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ โดยดัชนีอ้างอิงนี้จะเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน ในขณะที่แบบประกันชีวิตควบการลงทุน จะเป็นประกันชีวิต ที่ผู้เอาประกันภัยจะสามารถลงทุนผ่านกรมธรรม์ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนหรือไม่ ขึ้นกับผลประกอบการของกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือก

ผลิตภัณฑ์นี้มีคุ้มครองเงินต้นหรือไม่?

มีการคุ้มครองเงินที่จ่าย โดยในกรณีที่อยู่ครบสัญญา บริษัทฯ จะการันตีผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาให้ 535%* (ประกอบด้วยเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญาทุกๆ 2 ปี ปีละ 5% และเงินครบสัญญา 500%*) ซึ่งจะมีจำนวนมากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระมาทั้งหมด และในขณะเดียวกันก็ยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลอีกด้วย (ถ้ามี)

หมายเหตุ: *ผลประโยชน์เป็น % ของทุนประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

ความเสี่ยงจากการซื้อผลิตภัณฑ์นี้

มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับเงินปันผล เนื่องจากเงินปันผลเป็นผลตอบแทนที่ไม่การันตี โดยจำนวนเงินปันผลที่จะได้รับขึ้นอยู่กับตัวแปร ดังนี้

1) ความเสี่ยงผลตอบแทนตามระดับดัชนี ของ Eastspring Global Diversified Multi Asset Index
2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

อย่างไรก็ดี ผู้เอาประกันภัยจะยังคงได้รับเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเต็มจำนวน ในส่วนการันตีผลตอบแทน  (ประกอบด้วยเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญาทุกๆ 2 ปี
ปีละ 5% ของทุนประกันภัย และ เงินครบสัญญา 500% ของทุนประกันภัย)

สัดส่วนการลงทุนของดัชนี Eastspring Global Diversified Multi Asset Index ออกแบบไว้อย่างไร

ลงทุนผ่านดัชนีในระดับสากลทั่วโลกเพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาโดยสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 70% ตราสารทุน 30% ของพอร์ต ในอนาคตอาจมีการปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน หรือลดความเสี่ยงและ
ความผันผวน โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนในตลาดโลก

ทำไมต้องเป็นการบริหารจัดการผ่าน EASTSPRING

Eastspring Investments บริษัทในกลุ่ม Prudential plc เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกที่มีฐานหลักอยู่ในภูมิภาคเอเชีย บริษัทนำเสนอโซลูชั่นทางด้านการลงทุนที่เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของลูกค้า หัวใจในการดำเนินธุรกิจของ Eastspring คือการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่ง ด้วยเป้าหมายร่วมขององค์กรและลูกค้า ซึ่งได้แก่ Experts in Asia. Invested in your future. และนี่คือแนวทางที่ชัดเจนสำหรับทุกสิ่งที่เราทำ

ทีมงานด้านการลงทุนของเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดเอเชีย พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วโลก จึงทำให้เรามีความแตกต่างอย่างโดดเด่น เรายังลงทุนอย่างมั่นคงในอนาคตของลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น และสังคมที่เราอาศัยและดำเนินกิจการ 

ตลอดช่วง 25 ปีที่ผ่านมา เราได้สั่งสมสถานะอันไม่มีใครเทียบ ด้วยการจัดตั้งสำนักงานสาขาในตลาดเอเชียจำนวน 11 แห่ง ซึ่งรวมถึงสำนักงานสาขาในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรป เรามีสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการรวมทั้งหมดคิดเป็นมูลค่า 222 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กระจายอยู่ทั่วทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ การผสมหลายสินทรัพย์ กลยุทธ์เชิงปริมาณ และกลยุทธ์ทางเลือก ในฐานะที่เป็นตัวแทนของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนบุคคลทั่วโลก

กรณีที่ลูกค้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดกรมธรรม์ ลูกค้าจะได้รับเงินปันผลหรือไม่

หากผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาโดยการขอใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินปันผลตามกรมธรรม์ ณ วันขอใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

บริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลตามกรมธรรม์ หากผู้เอาประกันภัยขอใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา