เลือกภาษา
close

สโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม
Million Dollar Round Table (MDRT)

ตัวแทนประกันชีวิตที่เป็นสมาชิกของสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม

TOT 2024

(พิจารณาจากผลงานปี 2023)
arrow
อภิสิทธิ์ สืบไวย
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6501012015

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1
เลขทะเบียน: 063135

คุณวุฒิ:
TOT 2024 / MDRT 2023

ติดต่อ: 0945191516
arrow
วิชิต แก้ววิไลย์
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5901034792

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 102207

คุณวุฒิ:
TOT 2024 / COT 2022 / MDRT 2020, 2023

ติดต่อ: 0896922555

COT 2024

(พิจารณาจากผลงานปี 2023)
arrow
พีรญา อยู่โอน
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6601009881

คุณวุฒิ:
COT 2024

ติดต่อ: 0956898253
arrow
ธนาภรณ์ ลิมป์เลิศ
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5801084479

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 063900

คุณวุฒิ:
COT 2024 / MDRT 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

ติดต่อ: 0964241539

arrow
บุษรา แซ่เอี้ยว
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5901014304

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 108791

คุณวุฒิ:
COT 2024 / MDRT 2020, 2022, 2023

ติดต่อ: 0949282291
arrow
อาทิตย์ ตรีกุล
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6501024007

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 121667

คุณวุฒิ:
COT 2024 / MDRT 2023

ติดต่อ: 0956479366

MDRT 2024

(พิจารณาจากผลงานปี 2023)
arrow
วรรธนัย คงนาวา
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6401055876

คุณวุฒิ:
COT 2023 / MDRT 2024

ติดต่อ: 0816268849
arrow
ขวัญลักษณ์ พงษ์เฉย
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6001019248

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 108731

คุณวุฒิ:
MDRT 2021, 2022, 2023, 2024

ติดต่อ: 0809992547

arrow
นันธะวรรณ์ นกขมิ้น
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6001086193

คุณวุฒิ:
MDRT 2021, 2024

ติดต่อ: 0613265532
arrow
จารุมน อภิปภารัชตากูร
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6201011650

คุณวุฒิ:
MDRT 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

ติดต่อ: 0619874924

arrow
สุนันท์ ประทีปพลีผล
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6601033993

คุณวุฒิ:
MDRT 2024

ติดต่อ: 0955796307
arrow
สมจิตร อู่ทอง
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6601014001

คุณวุฒิ:
MDRT 2024

ติดต่อ: 0918989416

arrow
ณัฐพนธุ์ กระสังข์วณิช
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6501044284

คุณวุฒิ:
MDRT 2024

ติดต่อ: 0876598835
arrow
สายวสันต์ ภาษารุณ
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6301016429

คุณวุฒิ:
MDRT 2021, 2024

ติดต่อ: 0817339809

arrow
บังอร ชูชัย
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6301022561

คุณวุฒิ:
MDRT 2024

ติดต่อ: 0863025492
arrow
พรอำพันธ์ ชะเอมนาค
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6601020657

คุณวุฒิ:
MDRT 2024

ติดต่อ: 0946979561

arrow
พิรสรณ์ มณีปรุ
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6101039227

คุณวุฒิ:
MDRT 2023, 2024

ติดต่อ: 0616936941
arrow
อมรรัตน์ พรวัฒนมงคล
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6301065464

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 119109

คุณวุฒิ:
MDRT 2022, 2023, 2024

ติดต่อ: 0619924424

arrow
ตุลาพร จันทร์กวี
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6001099409

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 111496

คุณวุฒิ:
MDRT 2023, 2024

ติดต่อ: 0655516659
arrow
สุวภัทร แสงบุญส่ง
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5801055980

คุณวุฒิ:
MDRT 2022, 2024

ติดต่อ: 0981944438

arrow
จุราพร รายสันเทียะ
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
4601013782

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2
เลขทะเบียน: 087667

คุณวุฒิ:
MDRT 2021, 2022, 2023, 2024

ติดต่อ: 0835549642
arrow
พงศ์คณิช แสงยศ
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6301011001

คุณวุฒิ:
MDRT 2023, 2024

ติดต่อ: 0908450008

arrow
ธนพรรณ อโนสา
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5701016977

คุณวุฒิ:
MDRT 2024

ติดต่อ: 0909703185
arrow
ปวีณา เสนาอาจ
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6401055218

คุณวุฒิ:
MDRT 2024

ติดต่อ: 0655878293

arrow
นัทธมน ไม้แก้ว
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6601008392

คุณวุฒิ:
MDRT 2024

ติดต่อ: 0864129139
arrow
นิตยา หล่มชารี
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6601007141

คุณวุฒิ:
MDRT 2024

ติดต่อ: 0614568406

arrow
ปนัสยา ฉลาดจิตต์
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6701008670

คุณวุฒิ:
MDRT 2024

ติดต่อ: 0917820505
arrow
พัทธ์ธีรา จันท์ทาพิทัก
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6401029835

คุณวุฒิ:
MDRT 2024

ติดต่อ: 0858539831

arrow
กุณฑลี พุฒตาล
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5701029318

คุณวุฒิ:
COT 2022 / MDRT 2023, 2024

ติดต่อ: 0891886566
arrow
สกาวเดือน ศรีชู
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6601016134

คุณวุฒิ:
MDRT 2024

ติดต่อ: 0853422185

arrow
ปรางทิพย์ อยู่เย็น
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6001025637

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 108898

คุณวุฒิ:
MDRT 2024

ติดต่อ: 0627369739
arrow
ณัฐปราย์ นาควิโรจน์
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6501043758

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2
เลขทะเบียน: 044844

คุณวุฒิ:
MDRT 2024

ประกาศนียบัตรที่ปรึกษาทางการเงิน
FChFP , AChFP

ติดต่อ: 0628296265

arrow
ปุณยนุช อ่อนเกตุพล
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6601007453

คุณวุฒิ:
MDRT 2024

ติดต่อ: 0843876595
arrow
จินดาพร สุทธา
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
6501027022

คุณวุฒิ:
MDRT 2024

ติดต่อ: 0936945856

arrow
สิรินันท์ พุฒตาล
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5701041403

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 102447

คุณวุฒิ:
COT 2019, 2020 / MDRT 2021, 2023, 2024

ติดต่อ: 0891886566
arrow
ต้องลักษณ์ กันภัย
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
4901061793

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
เลขทะเบียน: 019766

คุณวุฒิ:
MDRT 2024

ประกาศนียบัตรที่ปรึกษาทางการเงิน
FChFP, ChLP

ติดต่อ: 0819328854