สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB)

ลักษณะความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ หากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร กรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยจะได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ 2 (ADD) (ถ้ามี) สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ 3 (ADB) (ถ้ามี) โดยเบี้ยประกันภัยงวดแรกที่ได้รับการยกเว้น คือ งวดถัดจากวันที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

Back to Top